Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i jak działa?

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Ci, którzy spłacają kredyt hipoteczny, obarczeni są o wiele większym ryzykiem znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej. Dla takich osób powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, oferujący szereg rozwiązań w zakresie wsparcia finansowego. W jaki sposób działa fundusz, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach jest udzielana pomoc? W dalszej części tekstu znajdziecie odpowiedzi na każde z tych pytań, a także wiele innych. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to takiego? 

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)? Jest to pomagający kredytobiorcom mechanizm, którego głównymi odbiorcami są przede wszystkim osoby z kredytem mieszkaniowym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. 

Rozwiązania oferowane w ramach Funduszu przeznaczone są również dla tych, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego. Dla takiej grupy odbiorców przewidywane są m.in. pożyczki i promesy na spłatę długu. 

Fundusz jest finansowany za pomocą wpłat od kredytodawców, czyli instytucji bankowych i działa w oparciu o treść ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Dla kogo jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Kredytobiorca skorzystać z wsparcia finansowego lub pożyczki z funduszu, jeżeli spełnił przynajmniej jedną z następujących przesłanek:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł – 1.552,00 zł);
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł – 1.200,00 zł na osobę).

Pomoc z funduszu nie jest przyznawana automatycznie, toteż wsparcie finansowe (w tym promesy i pożyczki na spłatę długów) przyznaje się jedynie na wniosek samego zadłużonego. 

Uwaga: Uzyskiwany dochód oblicza się, biorąc pod uwagę miesiąc poprzedzający ten, w którym zostanie wysłany wniosek. Wyjątek stanowią osoby prowadzące działalność gospodarczą, które obliczają dochód na podstawie rozliczenia rocznego. Pod uwagę brana jest nie tylko praca zarobkowa, ale również wszystkie dodatkowe źródła dochodu

Kiedy nie można uzyskać wsparcia?

Uzyskanie wsparcia z FWK nie będzie możliwe, jeśli:

 • utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
 • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Wsparcie nie zostanie przyznane, jeśli w dniu złożenia wniosku:

 • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jakie rozwiązania oferuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Myśląc o wsparciu finansowym, często ma się na myśli przyznanie sumy pieniędzy na określony cel. Jest to mylące uproszczenie, ponieważ opisywany Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie ogranicza się jedynie do takiego działania. Przyznawane są również dedykowane pożyczki i promesy kredytowe. 

Jeżeli pojęcie promesy kredytowej jest wam obce, a chcecie dowiedzieć się więcej, to zalecamy zapoznanie się z naszym osobnym wpisem:

Promesa kredytowa – co to jest i na czym polega?

Niestety, wsparcie udzielane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie jest nieograniczone i wiąże się z pewnymi limitami. Wartość udzielonej pomocy nie może przekraczać 2 000 złotych miesięcznie, a same środki wypłacane są przez 3 lata. Oznacza to, że maksymalna kwota na jaką można liczyć to 72 000 złotych. 

Jak złożyć wniosek o wsparcie z FWK?

Aby złożyć wniosek, należy udać się do placówki instytucji bankowej, która udzieliła danego kredytu mieszkaniowego. Na miejscu pracownicy przekażą Ci wzór wniosku, który należy wypełnić. Alternatywną opcją jest pobranie wzoru ze strony internetowej (banku lub BGK), a następnie wydrukowanie go, wypełnienie i zaniesienie od placówki. 

Niezależnie od wybranej formy nabycia wzoru, konieczne będzie wypełnienie go informacjami zgodnymi ze stanem faktycznym. Wymagane informacje to:

 • dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, adres zamieszkania,
  • informacje z dowodu osobistego. 
 • numer umowy kredytu mieszkaniowego.

Poza powyższymi, koniecznie będzie również wskazanie celu wniosku – wsparcie finansowe, promesa lub pożyczka. Do wniosku należy dołączyć również niezbędne oświadczenia, mające związek z otrzymywaniem pomocy z FWK. 

Oświadczenie składa się gdy:

 • wsparcie z FWK było otrzymywane już wcześniej,
 • okres otrzymywania wsparcia przekroczył 35 miesięcy,
 • kredytobiorca aktualnie korzysta z dowolnej formy wsparcia od Funduszu. 

Wypłata i spłata środków z Funduszu

Po wysłaniu wniosku do banku, instytucja przekazuje dokument dalej. Po pozytywnym rozpatrzeniu pisma środki przekazywane są bezpośrednio bankowi kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze można przeznaczyć na spłatę istniejącego zadłużenia, zgodnie z wspomnianymi wcześniej kryteriami. 

Warto nadmienić, iż zwrot pożyczki lub wsparcia finansowego nie odbywa się od razu, lecz po 2 latach od wypłaty ich ostatniej raty. Spłata jest podzielona na 144 równe, nieoprocentowane raty.

Uwaga: Dla kredytobiorców, którzy spłacą pierwsze 100 rat udzielonego wsparcia lub pożyczki bez opóźnienia, przewiduje się umorzenie pozostałej części rat. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – obowiązek informacyjny

Kredytobiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania kredytodawcy o:

 • zbyciu przedmiotu kredytowania;
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
 • utracie statusu bezrobotnego;
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.

W związku z powyższymi, kredytobiorcy nie przysługuje już wsparcie z Funduszu. Niemożliwe jest natomiast zrezygnowanie z wsparcia finansowego podczas wypłaty środków. 

Źródła: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001925/U/D20151925Lj.pdf

https://www.gov.pl/web/finanse/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow–pomoc-dla-osob-splacajacych-kredyty

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły