Jak wygląda umowa o kredyt wiązany?

kredyt wiązany

Kredyt wiązany zaciągany jest przez podpisanie szczególnego rodzaju umowy, różniącego się znacznie od umów dotyczących zwykłych pożyczek i kredytów gotówkowych. Jak wygląda taka umowa, na co zwracać uwagę przy jej podpisywaniu i jak od niej odstąpić? Dowiecie się tego w dalszej części wpisu. 

Kredyt wiązany – co to takiego? Wyjaśnienie

Kredyt wiązany to bankowy produkt finansowy. Umowa kredytu wiązanego oznacza umowę o kredyt, z którego jest wyłącznie finansowane nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane. Zazwyczaj jest to sprzedaż towarów z możliwością kredytowania ich ceny, ale w ten sposób kredytuje się również usługi.

Jakie są skutki umowy o kredyt wiązany?

 • sprzedawca lub usługodawca udziela kredytu konsumentowi na nabycie towaru lub usługi od tego sprzedawcy lub usługodawcy,
 • nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, który współpracuje ze sprzedawcą lub usługodawcą w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy o kredyt,
 • nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, a towar lub usługa są szczegółowo określone w umowie o kredyt.

Podstawą prawną umowy o kredyt wiązany jest jego definicja zawarta w Art. 5 pkt. 14 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. 

O czym musi wiedzieć kredytobiorca? 

Przed zawarciem umowy o kredyt wiązany, kredytodawca ma obowiązek przedstawić klientowi niezbędne informacje o zobowiązaniu. Te nie ograniczają się jedynie do wysokości kredytu i związanych z nim kosztów. Zobaczmy, o czym musi wiedzieć klient zaciągający wiązany kredyt. 

Kredytodawca musi przedstawić klientowi:

 • dane kredytodawcy i pośrednika kredytowego – w tym imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres,
 • rodzaj i wysokość kredytu, czas jego trwania, a także całkowitą kwotę do zapłaty,
 • wysokość i rodzaj stopy procentowej (zmienna, stała lub oba rodzaje),
 • wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO),
 • informację o prawie klienta do przedterminowej spłaty, odstąpienia od umowy oraz otrzymania informacji na temat wyników i procedur weryfikacji baz dłużników oraz oceny zdolności kredytowej,
 • informację o prawie klienta do  otrzymania na wniosek bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli spełnia warunki niezbędne do udzielenia takowego,
 • warunki i termin spłaty zobowiązania oraz kolejność rat,
 • sposób wypłaty środków z zaciągniętego kredytu,
 • wskazanie obowiązku zawarcia dodatkowej umowy, w tym również umowy ubezpieczenia,
 • skutki braku terminowej spłaty,
 • informację o opłatach związanych z przeterminowanym zobowiązaniem,
 • informację o prawie kredytodawcy do pobrania dodatkowej opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jeżeli w przypadku danego kredytu wiązanego konieczne będzie uiszczenie taksy notarialnej, to kredytodawca również ma obowiązek poinformować o tym klienta. Konieczne jest również przedstawienie wszelkich możliwych kosztów związanych z kredytem: odsetek, prowizji, marży bankowej i opłat związanych z dodatkowymi usługami. 

Kredytodawca lub jego pośrednik nie chce przedstawić Ci wszystkich niezbędnych informacji przed zawarciem umowy? Może to być znak, że masz do czynienia z oszustwem lub próbą wyłudzenia. Sprawdź, jak unikać takiego ryzyka:

Załatwię kredyt każdemu. Uważaj na podejrzane oferty!

Jak rozpoznać umowę o kredyt wiązany?

Zastanawiasz się, czy umowa, którą zamierzasz podpisać, dotyczy kredytu wiązanego? Można to łatwo sprawdzić, dokładnie analizując jej treść. Mamy do czynienia z umową o kredyt wiązany przede wszystkim wtedy, gdy między kredytodawcą i podmiotem świadczącym usługę występuje współpraca. 

Innym czynnikiem wskazującym na to, że umowa dotyczy kredytu wiązanego, jest bezpośrednie wskazanie celu uruchomionych środków ze zobowiązania. Celem tym jest zapłata za skorzystanie z usługi bądź zakup określonego przedmiotu. Co więcej, w treści podpisywanej umowy przedmiot finansowania może być dokładnie wskazany (np. nazwa usługi, model urządzenia elektronicznego). 

Sam fakt, iż dane zobowiązanie jest kredytem wiązanym, nie jest ukrywany przed klientem i jest dokładnie zaznaczony w umowie. W przeciwnym wypadku klient zostanie poinformowany, iż w przypadku danej umowy nie mają zastosowania zapisy o kredycie wiązanym. 

Co zawiera umowa o kredyt wiązany? 

Umowy dotyczące wiązanych kredytów nie mogą przyjąć dowolnej postaci, a na takich dokumentach muszą znajdować się niezbędne informacje. Każda taka umowa zawiera informacje o każdej ze stron zobowiązania, w tym również te dotyczące pośrednika. Jakie inne informacje zawiera odpowiednio sporządzona umowa? Sprawdźmy. 

Co musi znaleźć się w umowie kredytu wiązanego?

 1. Informacje o stronach zobowiązania – dotyczące kredytobiorcy, kredytodawcy i pośrednika kredytowego. Będą to zarówno dane osobowe, jak i adresowe. 
 2. Informacje o przedmiocie umowy – opis produktu lub usługi, wraz z ceną jego nabycia przez kredytobiorcę.
 3. Właściwości zobowiązania – rodzaj i całkowita kwota kredytu, okres kredytowania, stopa oprocentowania i warunki jej zmiany, RRSO, zasady i termin spłaty, warunki wypowiedzenia umowy.
 4. Informacje o wszystkich obowiązujących kosztach – terminy i wysokość odsetek, prowizja, marża bankowa, opłaty notarialne, prowizja za wcześniejszą spłatę, czy też koszty związane z ubezpieczeniem.
 5. Wskazanie przysługujących praw – w tym prawa do wcześniejszej spłaty zobowiązania, odstąpienia od umowy i innych prawach konsumenta (ze wskazaniem organu właściwego w sprawach ochrony konsumentów). Kredytodawca ma z kolei prawo do dochodzenia roszczeń wobec konsumenta w związku z zobowiązaniem. 
 6. Konsekwencje braku spłaty – wraz z kosztami przeterminowanego zobowiązania, możliwością windykacji, opcją pozasądowego i sądowego rozstrzygania sporu. 

Umowa może zawierać również informacje o zabezpieczeniu kredytu, jeśli takowe jest przewidywane. 

Czy da się odstąpić od umowy o kredyt wiązany?

Jeżeli spełnienie świadczenia przez kredytodawcę ma nastąpić na rzecz sprzedawcy lub usługodawcy, od którego konsument nabył towar lub usługę, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki i ma w tym pewną dowolność. Możliwe jest zarówno odstąpienie od samej umowy kredytu wiązanego, jak i umowy dotyczącej nabycia towaru. 

Jak odstąpić od umowy kredytu wiązanego?

Szczegóły związane z odstąpieniem od umowy kredytu wiązanego określa Art. 56 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. 

Odstąpienie od umowy kredytu wiązanego możliwe jest w ciągu 14 dni od jej podpisania i odbywa się poprzez złożenie oświadczenia kredytodawcy lub pośrednikowi. Przy odstąpieniu od umowy kredytu wiązanego powstaje obowiązek zapłaty odsetek dla kredytodawcy. Klient ma na to 30 dni, a odsetki liczone są od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. 

W związku z odstąpieniem od umowy kredytu wiązanego, umowa o nabycie towaru przestaje obowiązywać, a konsument musi rozliczyć się ze sprzedawcą. Warunki zwrotu towaru sprzedawca powinien wyszczególnić w umowie. W przypadku umowy o świadczenie usług konsument powinien zwrócić usługodawcy wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Źródła:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przewodnik+po+kredycie+konsumenckim+2018_64304.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły