Jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową? Wzór wniosku

podanie do MOPS

Nieciekawa sytuacja ekonomiczna może dotknąć każdego. Jeżeli brakuje Ci środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, opał lub zapłacenie rachunków za wodę, to rozsądnym wyjściem będzie podanie do MOPS o pomoc finansową. Ośrodki Pomocy Społecznej działają w każdej gminie, oferując osobom w potrzebie świadczenia socjalne. Napisanie takiego wniosku nie zajmuje długo, za to znacznie zwiększa szansę na uzyskanie dodatkowych środków na pokrycie niezbędnych wydatków. Sprawdź, jak napisać i wysłać podanie do MOPS! 

Jakie świadczenia wypłaca MOPS?

Dzięki pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można otrzymać wsparcie pieniężne w postaci zasiłków i świadczeń. Przybierają one różną formę, w zależności od tego, dla jakiej grupy osób są przeznaczone. Może to być m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, czy też dodatek mieszkaniowy. 

W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że MOPS oferuje swoją pomoc nie tylko poprzez świadczenia pieniężne. Wsparcie może przyjąć także postać rzeczową (odzież, posiłki), usługową (opieka) i instytucjonalną. 

Komu MOPS wypłaca świadczenia?

Każdy rodzaj świadczenia ma inne wymagania dotyczące stanu danej osoby i dołączanej dokumentacji. Może okazać się, że konieczne będzie spełnienie kryterium dochodowego lub posiadanie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Warto zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych świadczeń, jeszcze zanim podanie do MOPS zostanie wysłane. Niezbędne informacje można znaleźć na witrynie internetowej danego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub składając w nim osobistą wizytę. 

Rodzaje świadczeń pieniężnych z MOPS 

Świadczenia pieniężne wypłacane przez MOPS to:

 • zasiłek stały – świadczenie wypłacane każdego miesiąca osobom, które nie mogą podjąć się czynności zarobkowych ze względu na wiek lub stan zdrowia (w tym niepełnosprawność). Obowiązuje kryterium dochodowe, osobne dla osób samotnie gospodarujących i osób pozostających w rodzinie. 
 • zasiłek okresowy – świadczenie wypłacane przez czas wynoszący maksymalnie 6 miesięcy. Przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, czy też bezrobocie. Obowiązuje kryterium dochodowe. 
 • zasiłek celowy – przeznaczony na pomoc potrzebującym w zaspokojeniu swoich potrzeb bytowych, m.in. wyżywienia, leczenia czy też zakupu odzieży. Obowiązuje kryterium dochodowe. 
 • pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie – ten rodzaj świadczenia, w przeciwieństwie do zasiłków, jest zwrotny. Taka pożyczka cechuje się zerowym oprocentowaniem i brakiem prowizji.  

Inne rodzaje świadczeń z MOPS

Poza wyżej wymienionymi zasiłkami, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają finansowo również w inny sposób. Przykładem takiego rodzaju wsparcia jest pokrycie przez MOPS składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. 

MOPS może również opłacić składkę za ubezpieczenie społeczne. Takie wsparcie jest dostępne dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

Jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową? Poradnik 

Zamierzasz napisać podanie do MOPS o pomoc finansową, ale nie wiesz jak to zrobić? W kolejnych akapitach znajdziesz dokładne wyjaśnienie, dzięki czemu kwestia ta nie będzie stanowiła problemu. 

Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku?

 • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informacje kontaktowe,
 • dane organu, do którego wysyłane jest podanie,
 • uzasadnienie ubiegania się o świadczenie, czyli cel przeznaczenia otrzymanych środków, 
 • zgoda na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, 
 • dane osobowe domowników, wchodzących w skład gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez wnioskodawcę, 
 • data, miejscowość i czytelny podpis. 

Wniosek można sporządzić samodzielnie, lub skorzystać z gotowego szablonu. Należy pamiętać, aby dokument kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie wydana w ciągu 30 dni od dostarczenia wniosku, lub w ciągu 30 dni od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. 

podanie do MOPS co powinno zawierać

Wzór wniosku podania do MOPS o pomoc finansową

Pobierz bezpłatny wniosek podani do MOPS o pomoc finansową:

Podanie do MOPS – jakie dokumenty dołączyć?

Poza koniecznością przedstawienia dowodu tożsamości, nie istnieje formalny wymóg dołączania dodatkowych dokumentów do wniosku. Mimo tego, podanie do MOPS o pomoc finansową uzupełnione załącznikami będzie miało większe szanse pozytywnego rozpatrzenia. Ważne, aby dołączone dokumenty faktycznie świadczyły o sytuacji bytowej i finansowej wnioskodawcy. 

Jakie dokumenty warto załączyć do podania?

 • kopia umowy najmu mieszkania,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach,
 • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury,
 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.

Czym jest wywiad środowiskowy w MOPS?

Samo podanie do MOPS o pomoc finansową, wraz z dołączonymi dokumentami, nie gwarantuje przyznania świadczenia w jakiejkolwiek formie. Może zdarzyć się, że aby dokładniej ustalić sytuację wnioskodawcy, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy. Podstawą prawną opisanego stanu rzeczy jest Art. 107 Ustawy o pomocy społecznej. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest pracownik socjalny, który w niektórych przypadkach może być pracownikiem jednostki z innej gminy. Cała procedura może zostać przeprowadzona przez dwóch takich pracowników, przy ewentualnej asyście funkcjonariusza Policji. 

Wywiad środowiskowy polega na analizie sytuacji finansowej, osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej na podstawie zebranych dokumentów. Informacje te służą do wypełnienia kwestionariusza, który następnie zostaje przedstawiony osobie, z którą przeprowadzono wywiad. Osoba ta podpisuje oświadczenie, w którym potwierdza zapoznanie się z treścią przeprowadzonego wywiadu, prawdziwość zawartych w nim danych oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Od czego zależy decyzja MOPS o przyznaniu zasiłku?

 • odpowiednio sporządzone podanie – podanie o pomoc finansową powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, wraz z załącznikami świadczącymi o sytuacji wnioskodawcy. Warto przejrzeć pismo przed wysłaniem, aby uniknąć pomyłki.
 • wywiad środowiskowy – na skutek wywiadu środowiskowego Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł wydać ostateczną decyzję. Brak zgody na przeprowadzenie takiego wywiadu jest podstawą do odrzucenia wniosku w sprawie pomocy finansowej.
 • spełnienie kryterium dochodowego – dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 złotych, a dla osób pozostających w rodzinie wynosi 600 złotych na osobę. 
 • budżet ośrodka – jeżeli zasoby danego Ośrodka Pomocy Społecznej są ograniczone, to wysokość i ilość przyznanych świadczeń będzie znacznie mniejsza. 
 • opinia Ośrodka – to MOPS decyduje o formie pomocy i jej wysokości. Może zdarzyć się, że mimo wnioskowania o pomoc finansową, zostanie zaproponowane wsparcie w postaci żywności, leków, lub usług. 

Podanie do MOPS – podsumowanie

Jak najbardziej warto napisać podanie do MOPS, ze względu na to, że większa część świadczeń i zasiłków przyznawana jest jedynie na wniosek zainteresowanego. Przygotowując podanie, należy przygotować wcześniej odpowiednią dokumentację, aby zwiększyć swoją szansę na pozytywne rozpatrzenie pisma, a tym samym uzyskanie dodatkowych środków na zaspokojenie potrzeb bytowych. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-celowe

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły