Identyfikator komornika sądowego – co zawiera?

identyfikator komornika

Dłużnik ma obowiązek wpuszczenia komornika do swojego domu lub mieszkania, co może przysparzać obaw. Wpuszczenie obcej osoby do mieszkania nigdy nie jest czymś komfortowym. Osoba zadłużona może mieć jednak pewność, że dana osoba faktycznie jest komornikiem, ponieważ przy każdej czynności egzekucyjnej konieczne jest okazanie identyfikatora. Czym jest identyfikator komornika sądowego i co zawiera? Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej kwestii. 

Czym jest identyfikator komornika sądowego?

Identyfikator komornika to dokument, który potwierdza wykonywanie zawodu komornika przez daną osobę i posiadanie wszelkich niezbędnych uprawnień, aby to robić. Identyfikator wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą. Kwestię tego, co zawiera taki dokument, określa Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Czemu służy identyfikator komornika?

Dzięki identyfikatorowi dłużnik może przekonać się o tym, czy dany funkcjonariusz faktycznie jest komornikiem. Zapobiega to wyłudzeniom i różnym formom nadużyć. Sprawdzając dane na identyfikatorze i porównując je z oficjalną listą komorników sądowych na stronie internetowej Rządu Polskiego, łatwo ustalić, czy nie ma się do czynienia z oszustem.

Czy komornik musi pokazać identyfikator?

Komornik musi okazać swój identyfikator za każdym razem, gdy podejmuje się on wykonywania czynności egzekucyjnej. Może to być więc zarówno zajęcie majątku, ustalenie inwentarza czy też inne działanie, związane z postępowaniem egzekucyjnym. Mówi o tym Art. 17a. wspomnianej wcześniej Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Co więcej, przepis ten dotyczy również asesorów i aplikantów komorniczych, którzy muszą taki dokument mieć. 

Jedynym przypadkiem, kiedy komornik nie będzie zobowiązany do okazania identyfikatora, będzie wykonywanie przez niego swojej pracy w kancelarii komorniczej. Przykładowo, kiedy dochodzi do blokady na koncie bankowym dłużnika, to nie potrzeba do tego osobistej wizyty w jego mieszkaniu, a co za tym idzie – okazania dokumentu identyfikującego. Od tej reguły zdarzają się wyjątki, ponieważ o okazanie identyfikatora może poprosić inny podmiot – wierzyciel lub bank. 

Co zawiera identyfikator komornika sądowego?

Identyfikator komornika sądowego będzie nieważny, jeśli nie będą widniały na nim odpowiednie informacje, określone w ustawie. Dokument wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą, a jego wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Jakie elementy musi zawierać identyfikator? 

  • imię i nazwisko komornika sądowego,
  • zdjęcie komornika,
  • określenie pełnionej funkcji,
  • oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik

Fotografia na identyfikatorze musi być kolorowa i odzwierciedlać wizerunek twarzy w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Oznacza to, że do takiej fotografii komornik nie może założyć nakrycia głowy, ciemnych okularów, kolorowych szkieł kontaktowych, ani innych przedmiotów utrudniających weryfikację jego tożsamości. 

To samo tyczy się innych cech, takich jak kolor skóry. Z tego powodu fotografia musi być zrobiona na jasnym tle i posiadać dobrą ostrość. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, zdjęcie musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz na takim zdjęciu zajmuje od 70% do 80% fotografii. 

Jak wygląda identyfikator komornika? Awers i rewers

Ze względu na obowiązujące przepisy, identyfikator komornika sądowego musi mieć ściśle określony wygląd. Tło dokumentu ma kolor zielony, z kolei widniejące na nim napisy muszą być w kolorze białym. Warto zauważyć fakt, iż kolor identyfikatora nie jest jednolity – jest to gradient ciemnej zieleni po przekątnej od lewego dolnego rogu. 

Obie strony identyfikatora muszą zawierać holograficzną naklejkę z odpowiednim nadrukiem. Ponadto, awers pokryty jest specjalną folią zabezpieczającą, zawierającą zmienny optycznie stylizowany napis „KRK”. Wszystkie unikalne cechy dokumentu mają za zadanie zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz ochrony przed kopiowaniem i podrabianiem. 

Awers identyfikatora komornika wygląda następująco:

Tak z kolei wygląda rewers identyfikatora:

Czy każdy komornik posiada identyfikator?

Każdy komornik musi posiadać identyfikator, toteż nie spotkamy osoby legalnie wykonującej ten zawód bez tego dokumentu. W celu uzyskania identyfikatora komornik musi zgłosić się do izby komorniczej odpowiedniej ze względu na lokalizację kancelarii, w której pracuje. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, Krajowa Rada Komornicza weryfikuje zgodność danych we wniosku z tymi widniejącymi w Elektronicznej Ewidencji Komorników Sądowych. Dopiero w przypadku pozytywnej weryfikacji danych następuje zlecenie wykonania identyfikatora. Standardowo identyfikator komornika sądowego jest dostarczany w terminie 30 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Okres ten może się wydłużyć, zależnie od liczby przetwarzanych zgłoszeń. Koszty wydania identyfikatora ponosi sam komornik.

Kiedy identyfikator komornika traci ważność?

Identyfikator komornika sądowego traci ważność w dwóch przypadkach: z dniem odwołania komornika z jego stanowiska lub w przypadku utraty bądź zniszczenia takiego dokumentu. W tej pierwszej sytuacji komornik zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora Krajowej Radzie Komorniczej, niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o odwołaniu go ze stanowiska. 

Jeżeli jednak komornik zgubi lub zniszczy identyfikator, to musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, Radę właściwej Izby Komorniczej i Krajową Radę Komorniczą. 

Konieczne będzie także opublikowanie informacji o utracie identyfikatora na tablicy ogłoszeń w sądzie rejonowym na okres miesiąca. Komornik musi również jednokrotnie ogłosić fakt utraty dokumentu w dzienniku lokalnym lub regionalnym. Koszty związane z tymi czynnościami ponosi sam komornik. 

Czy komornik może wyrobić nowy identyfikator?

Jeżeli doszło do utraty lub zniszczenia identyfikatora, to komornik musi przesłać wniosek o wydanie nowego dokumentu, wraz z aktualnym zdjęciem. Wówczas zleca się wykonanie nowego identyfikatora, a kosztem tej procedury również obarczony jest komornik. Jeżeli po wydaniu nowego dokumentu zostanie znaleziony stary identyfikator, to należy przekazać go do Biura Krajowej Rady Komorniczej. Zostanie on protokolarnie zniszczony przez wyznaczoną do tego komisję. 

Co jeśli komornik nie okaże identyfikatora?

Brak okazania identyfikatora przez komornika sądowego jest naruszeniem obowiązujących przepisów. Trudno oczekiwać od dłużnika wpuszczenia komornika do swojego mieszkania, jeżeli ten uprzednio się nie wylegitymował. Może to być próba oszustwa bądź wyłudzenia, czemu zawsze lepiej zapobiec. W takim przypadku lepiej zachować ostrożność i skontaktować się z kancelarią komorniczą, w której dana osoba rzekomo pracuje. Jeżeli dana kancelaria nie zatrudnia takiej osoby, to nie należy jej pod żadnym pozorem wpuszczać do domu. 

Odpowiednim rozwiązaniem może być również złożenie skargi na komornika, która dotyczy nie tylko wykonania przez funkcjonariusza pewnych czynności, ale również zaniechania ich. Prawo do złożenia takiej skargi ma zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Można ją złożyć także w wielu innych sytuacjach, np. kiedy doszło do zajęcia przedmiotu wyłączonego spod egzekucji lub gdy zachowanie komornika naruszyło czyjąś godność osobistą. 

Chcesz dowiedzieć się, jak złożyć i gdzie skierować skargę na komornika? Informacje wraz z gotowym szablonem znajdziesz w tym wpisie: Skarga na czynności komornika – jak ją napisać? Darmowy wzór. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971330882/U/D19970882Lj.pdf

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-komornika-sadowego

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły