Skarga na czynności komornika – jak ją napisać? Darmowy wzór

skarga na czynności komornika

Dłużnicy, wobec których prowadzone jest postępowanie komornicze, nie znajdują się w dogodnej sytuacji. Komornik, jako funkcjonariusz publiczny, posiada szereg możliwości, pozwalających mu na zajęcie majątku danej osoby. Może jednak zdarzyć się, że doszło do działań przekraczających owe uprawnienia. W takim przypadku wartą rozważenia opcją będzie skarga na czynności komornika. Sprawdźcie, jak sporządzić i złożyć takie pismo, aby móc dochodzić swoich praw. 

Co może zrobić komornik?

Zanim skarga na czynności komornika zostanie złożona, warto upewnić się co do zasadności swoich podejrzeń. Może bowiem okazać się, że poszczególne czynności dokonane podczas egzekucji komorniczej są w pełni zgodne z prawem, nawet jeżeli nie stawiają osoby zadłużonej w komfortowej sytuacji. 

Co może zrobić komornik, egzekwując dług?

 • zająć poszczególne elementy majątku dłużnika, np. pieniądze, cenne przedmioty, papiery wartościowe, a czasem także nieruchomości 
 • zablokować konto bankowe dłużnika, co jest równoznaczne z utratą dostępu do części pieniędzy, jakie się na nim znajdują
 • wejść do mieszkania dłużnika w celu dokonania zajęcia majątku, nawet podczas nieobecności danej osoby w jej mieszkaniu
 • zająć część wynagrodzenia za pracę i poszczególnych świadczeń

Wyżej wymienione czynności to tylko kilka przykładów. Możliwości komorników są bardzo szerokie, dlatego też skuteczność odzyskiwania przez nich długów jest wysoka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, to zapraszamy do lektury naszego wpisu: Czy komornik może wejść do mieszkania? – Uprawnienia komornika

Kiedy skarga na czynności komornika będzie zasadna?

Spore pole działań w zakresie egzekucji długu nie oznacza, że komornik może wszystko. Pewne czynności mogą bowiem naruszać prawa dłużnika, Postanowiliśmy sprawdzić, jakie działania stanowiłyby odpowiednią podstawę do złożenia skargi. 

Czego nie może zrobić komornik?

 • zająć przedmiotów wyłączonych spod zajęcia komorniczego (poszczególne świadczenia, niezbędne środki higieny, podstawowe wyposażenie domu)
 • zablokować konta bankowego innej osoby, niż sam dłużnik, np. członka jego rodziny
 • składać wizyt w mieszkaniu osoby zadłużonej w niedzielę lub w dni robocze poza godzinami od 7 do 21 (wyjątek stanowią komornicy ze zgodą prezesa właściwego sądu rejonowego)

Poza wspomnianymi działaniami, komornik nie może dokonać zajęcia tych składników majątku, które nie należą do dłużnika, ale znajdują się w jego mieszkaniu. Niestety, w tej kwestii często dochodzi do pomyłki, ponieważ funkcjonariusz nie ma obowiązku dopytywania się o to, do kogo należy dana rzecz. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z komornikiem przez osobę poszkodowaną, której przedmiot został bezprawnie zajęty. Wówczas możliwe będzie odzyskanie swojej należności. 

Kiedy skarga na czynności komornika nie jest możliwa?

W pewnych sytuacjach złożenie skargi na czynności dokonane przez komornika nie będzie dostępną opcją. Takimi wyjątkami jest m.in. zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, zawiadomienie o terminie czynności i uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. 

Ponadto, sąd może odrzucić skargę również z następujących powodów:

 • skarga nie została opłacona w odpowiednim terminie
 • nie uzupełniono brakujących informacji w dokumencie
 • minął termin na sporządzenie skargi i przekazanie jej komornikowi

Jak złożyć skargę na komornika?

Skarga na czynności komornika może zostać wniesiona jedynie przez osobę, której prawa zostały naruszone. Nie musi to być więc dłużnik, lecz także inna strona, która poniosła straty na skutek podjętych przez funkcjonariusza kroków. Pismo to wnosi się do odpowiedniego sądu rejonowego za pośrednictwem danego komornika. Skarga może dotyczyć zarówno nieprawidłowych czynności, jak i zaniechania poszczególnych działań. 

Już podczas wykonywania pierwszej czynności egzekucyjnej, komornik dostarcza dłużnikowi (a czasem również innym obecnym podmiotom) urzędowy formularz skargi. Jest to jedna z obowiązkowych formalności, dlatego w przypadku braku otrzymania takiego formularza, komornik musi go dostarczyć na prośbę danej osoby. Korzystając z tak dostarczonego wzoru pisma, możliwe jest natychmiastowe złożenie go w przypadku jakiegokolwiek naruszenia. 

Co komornik robi ze skargą?

Wypełniony formularz przekazuje się komornikowi, który ze swojej strony powinien sporządzić uzasadnienie wykonania czynności lub zaniechania jej. Funkcjonariusz publiczny ma na to trzy dni. Uzasadnienie wraz ze skargą i aktami sprawy kierowane jest przez komornika do właściwego sądu. 

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że komornik może uwzględnić skargę w całości, a wówczas nie będzie wymagane uzasadnienie. W przypadku podjęcia takiej decyzji, komornik musi powiadomić o tym wnoszącego skargę i ewentualnie inne podmioty, których sprawa dotyczy. 

Ile kosztuje skarga na czynności komornika?

Złożenie skargi na nieprawidłowe działania ze strony funkcjonariusza publicznego wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Skarga na czynności komornika podlega opłacie, której wysokość wynosi 50 złotych. Płatność tą można uregulować na dwa sposoby: poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej na składane pismo do komornika lub dokonanie przelewu na konto odpowiedniego dla tej sprawy sądu. 

Co, jeżeli dłużnik w danym momencie nie posiada odpowiednich środków, a mimo tego zamierza złożyć skargę? Okazuje się, że nawet w takim przypadku można skorzystać z możliwości zaskarżenia czynności komorniczych. Skarga tymczasowo nieopłacona działa tak samo, jak standardowa wersja takiego dokumentu, ale płatność reguluje się później, gdy sąd wezwie do jej uiszczenia. 

Ile wynosi czas na wniesienie skargi?

Kiedy skarga na czynności komornika musi zostać złożona? Pokrzywdzeni mają na to tydzień od momentu, w którym dokonano zaskarżonej czynności lub jej zaniechano. Jeżeli jednak osoba zadłużona nie była na miejscu podczas dokonywania takiego działania, to czas liczony jest od chwili, w której dłużnik otrzymał zawiadomienie. W przypadku braku zawiadomienia, okres tygodnia mija od momentu, w którym owa osoba dowiedziała się o fakcie przeprowadzenia nieprawidłowej czynności lub zaniechania jej. 

Co musi zawierać skarga na czynności komornika? Wzór skargi na komornika

Złożona skarga musi zawierać odpowiednie informacje, aby mogła zostać przekazana przez komornika do właściwego sądu rejonowego. Muszą w niej znaleźć się szczegółowe informacje o czynności, której dotyczy zaskarżenie oraz o komorniku, który dopuścił się wykonania lub zaniechania tych działań. 

Jakie informacje muszą znaleźć się w skardze?

 • adres i nazwa sądu, do którego kierowane jest pismo
 • informacje o każdej ze stron postępowania (włącznie z adresami)
 • informacje o rodzaju składanego pisma (w tym przypadku jest to skarga na czynności komornika)
 • sygnatura akt komorniczych
 • uzasadnienie skargi, czyli wskazanie danej czynności i postępowania, w ramach którego wystąpiła niedogodność
 • czytelny podpis osoby zaskarżającej czynności komornika

Uzasadnienie skargi będzie miało większe znaczenie, jeżeli dłużnik sporządzający takie pismo postara się o odpowiednie załączniki. Odpowiednie podpisy, dokumentacja korespondencji czy też przelewy i druki z konta osobistego mogą okazać się wręcz kluczowe. 

Wzór skargi na czynności komornika

Poniżej możesz pobrać darmowy wzór skargi na czynności komornika który wystarczy że wypełnisz i wydrukujesz.

Ile czeka się na rozpatrzenie skargi?

Sąd ma tyle samo czasu na złożenie skargi, co dłużnik na jej wniesienie, czyli dokładnie tydzień. Wyjątkiem są sytuacje, w których złożona skarga zawiera formalne braki. Wówczas sąd ma tydzień od momentu, w którym wszelkie informacje w dokumencie zostały uzupełnione. 

Jakie skutki ma złożenie skargi?

To, jakie konsekwencje poniesie za sobą złożona skarga, zależy od jej treści. Wszystko zależy od tego, jakiego efektu oczekuje osoba sporządzająca taki dokument. Należy więc wyraźnie zaznaczyć czy oczekuje się zmiany, uchylenia, czy też dokonania opisywanej czynności. 

Należy zaznaczyć, że wniesienie takiego pisma nie wiąże się z wstrzymaniem postępowania egzekucyjnego. Jeżeli danej osobie zależy na tymczasowym zawieszeniu działań komornika, to konieczne będzie złożenie osobnego wniosku w tej sprawie. Można to zrobić jednocześnie z wniesieniem skargi na czynności komornika. Nie będzie to jednak konieczne, jeżeli wcześniej sąd sam zawiesi takie postępowanie.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły