Lista dokumentów niezbędnych do rozwodu

dokumenty do rozwodu

Dane wskazują na to, że sporo małżeństw kończy się rozwodem. Pary decydują się n a taki ruch z różnych względów. Niezależnie od nich, rozwód wymaga spełnienia wielu formalności. W dzisiejszym artykule postaramy się wskazać, jakie dokumenty do rozwodu będą niezbędne. Do rozwodu niezbędne jest też spełnienie przesłanki o trwałym i całkowitym zerwaniu pożycia, czyli więzi uczuciowej, finansowej i fizycznej. Jeśli w Twoim życiu doszło do takiej sytuacji, poznaj listę dokumentów niezbędnych do rozwodu.

Rozwód i lista wymaganych dokumentów

Polskie przepisy wprost wskazują na to, kiedy możliwe jest zakończenie małżeństwa, czyli rozwód. Para (a czasem jedna ze stron) musi udowodnić, że doszło do zerwania ich więzi emocjonalnej, gospodarczej oraz fizycznej. Poza tym małżonkowie stają przed koniecznością dopełnienia wielu formalności. Warto więc dobrze poznać, jakie dokumenty do rozwodu będą potrzebne. Pomoże to szybciej spełnić wszystkie formalności i uzyskać wyrok sądu.

Proces rozwodowy jest sporym wyzwaniem – przyczyną wielu emocji i stresujących sytuacji. Musimy się też liczyć z kosztami rozwodu. Przeczytaj więc nasz poradnik i zawczasu przygotuj komplet wymaganych dokumentów.

Dokumenty do rozwodu – lista

Niezbędne do złożenia pozwu o rozwód dokumenty tworzą całkiem sporą listę. Będziemy potrzebować jak najbardziej aktualnego odpisu aktu małżeństwa. Najlepiej, aby został odebrany z Urzędu Stanu Cywilnego nie wcześniej, niż trzy miesiące przed wniesieniem sprawy. Wystarczy skrócony odpis aktu. Otrzymamy go w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski. Nie trzeba więc udawać się do miejsca dawnego zamieszkania, czy lokalizacji, gdzie zawarto związek małżeński. Koszt wydania skróconego odpisu aktu małżeństwa wynosi dziś 22 złote.

Wnosząc pozew rozwodowy należy uiścić opłatę. Wynosi ona 600 złotych. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do dokumentów. Należy przygotować komplet dokumentów, a następnie wykonać ich odpis – pozwu, a także wszystkich załączników. W tym wypadku wystarczy kserokopia. 

Wspomniane dokumenty to niezbędne minimum. W standardowych sytuacjach powinien być wystarczający. Jeżeli jednak sprawa rozwodowa będzie bardziej złożona, wymagane będą dodatkowe dokumenty. Stanie się tak między innymi wtedy, gdy małżeństwo posiada małoletnie dzieci. Najczęściej spotykane kwestie przy rozwodzie to orzeczenie winy oraz ustalenie alimentów.

Dokumenty do rozwodu w przypadku posiadania dzieci

Jeżeli para posiada dzieci, niezbędny będzie również akt urodzenia każdego z nich. Wszelkie dokumenty urzędowe musimy dostarczyć w oryginale, warto o tym pamiętać. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka także kosztuje 22 złote. Także w tym przypadku dokumenty powinny być aktualne.

W tej sytuacji Sąd będzie wymagał również, aby na rozprawie stawił się świadek. Powinna być to bliska osoba (zwykle ktoś z rodziny, np. dziadek lub babcia), która potwierdzi, że rozwód nie wpłynie negatywnie na dobro dzieci rozwodników. Dotyczy to jednak tylko dzieci ze wspólnego małżeństwa, które są małoletnie. Do pozwu o rozwód należy dołączyć informację o takim świadku – imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe, np. telefon.

Lista dokumentów do rozwodu z orzeczeniem winy

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego może leżeć po obu stronach. Czasami jednak sąd orzeka, że jeden z małżonków jest winny rozpadu związku. Jeżeli interesuje cię orzeczenie winy w trakcie sprawy rozwodowej, musisz ją udowodnić. W tym celu niezbędne może się okazać przedstawienie dodatkowych dokumentów. Wina musi wiązać się jednak z działaniem zamierzonym. Bez stwierdzenia tego faktu przez sąd (po Twoim skutecznym uzasadnieniu) nie otrzymasz rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Przyczyną orzeczenia rozwodu z winą współmałżonka mogą być między innymi:

 • małżeńska zdrada
 • uzależnienie, na przykład hazard, alkoholizm, narkomania
 • broźby
 • zaniedbywanie rodziny, zaniedbywanie współmałżonka
 • brak współżycia

W każdej z tych spraw możesz skompletować dowody. Będą bardzo przydatne podczas procesu sądowego i oceny zaistniałej sytuacji. Tymi dowodami mogą być:

 • zeznania świadków – rodziny, znajomych – należy wskazać ich w pozwie o rozwód (powinny to być osoby, które potwierdzą Twoje słowa)
 • Twoje oświadczenie w danej sprawie
 • wszelkie dokumenty, jak dokumenty medyczne, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenia z Policji, wypis z izby wytrzeźwień, itp.
 • rachunki, wyciąg z konta – na potwierdzenie wydatków na dany cel
 • notatki urzędowe, notatki policyjne – na przykład, gdy dochodziło do aktów przemocy domowej
 • nagrania, zdjęcia, bilingi
 • raport detektywa, jeśli udowodnił współmałżonkowi na przykład zdradę

Podsumowując – dowodem w takiej sprawie może być wszystko, co potwierdzi Twoje argumenty. Oprócz dokumentów i dowodów rzeczowych często są to po prostu zeznania różnych osób

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem alimentów a wymagane dokumenty

Lista dokumentów do rozwodu z orzeczeniem alimentów także jest dłuższa, niż w podstawowej sytuacji. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, kiedy będzie to zasadne. Alimenty mogą być zasądzone, jeżeli wskutek rozwodu doszło do pogorszenia sytuacji finansowej małżonka, a współmałżonek był winny rozwodowi. Dotyczy to oczywiście sytuacji kiedy po rozwodzie alimenty przysługują żonie lub mężowi.  W takim przypadku wina może, choć nie musi mieć przełożenia na wysokość alimentów.

Następstwem wyroku rozwodowego będą też alimenty na dzieci. Może na nie liczyć osoba, którą sąd wyznaczył do opieki nad dzieckiem z wspólnego małżeństwa. W takiej sytuacji nie ma możliwości uniknięcia zapłaty alimentów. Nie można się ich zrzec, czy zamienić na przekazanie jakiegoś składnika majątku. Jasno wskazują na to zapisy Kodeksu Rodzinnego. 

W przypadku alimentów na dzieci istotne jest przedstawienie dodatkowych dokumentów:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, decyzja opieki społecznej o przyznaniu zasiłków i świadczeń socjalnych – do udokumentowania statusu majątkowego
 • udokumentowanie wysokości kosztów utrzymania dziecka – związane z wyżywieniem, edukacją (także zajęciami poza lekcjami), rozrywką, kulturą, wydatkami na wakacje, czy kosztami związanymi z zainteresowaniami
 • zaświadczenie ze szkoły i innych instytucji o dodatkowych (płatnych) zajęciach, uczestnictwie w klubie sportowym, wejściówka na siłownię, basen, itp.
 • zaświadczenie lekarskie, jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki, czy ponoszone są stałe wydatki na leczenie lub przyjmowane na stałe leki
 • rachunki, paragony, faktury, wyciągi z konta potwierdzające wydatki na rzeczy kupowane dla dziecka – leki, książki, ubrania, komputer, abonament telefoniczny i inne
 • inne zaświadczenia i dokumenty

W przypadku dostarczania rachunków ze sklepu warto pamiętać, by koniecznie zawierały numer NIP rodzica. Pamiętaj o tym. W przeciwnym wypadku sąd nie weźmie ich pod uwagę. Warto więc dochować wszelkiej staranności przy kompletowaniu dokumentacji związanej z zakupami i wydatkami na dziecko.

Zobacz także inne przydatne artykuły:

Wyrok rozwodowy często ustala zasady kontaktów z dziećmi

Poza ustaleniem władzy rodzicielskiej i zasądzeniem alimentów, także zasady kontaktów i spotkań z dziećmi są częścią wyroku w sprawie rozwodowej. Nie powinniśmy łączyć władzy rodzicielskiej z możliwością spotkań z dzieckiem, wspólnych wakacji, czy nawet odbierania ze szkoły. Władza rodzicielska dotyczy bowiem sprawowania opieki nad dzieckiem, czy zarządzania jego majątkiem. Osoba, która władzy rodzicielskiej nie ma, także ma więc prawo, a wręcz obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. Zwykle zdaniem sądu ma to pozytywny wpływ na dalszy rozwój dziecka. Do kontaktów z dzieckiem już po rozwodzie z jego drugim rodzicem należą spotkania, odwiedziny, czy zabieranie poza miejsce pobytu.

W kwestii kontaktów z dzieckiem małżonkowie mogą się porozumieć. Jeśli nie dojdą do porozumienia, to sąd rozstrzygnie kwestię spotkań z dzieckiem. Sąd weźmie przy tym pod uwagę dobro dziecka i udział obojga rodziców w jego wychowaniu.

Co zawiera pozew rozwodowy?

Sam pozew o rozwód to dokument uwzględniający wiele elementów:

 • dane małżonków
 • wskazanie sądu, do którego kierujesz pozew
 • czy wnosisz o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez
 • żądania (np. dotyczące alimentów)
 • opis historii małżeństwa
 • uzasadnienie pozwu
 • dodatkowe załączniki, dokumenty do rozwodu, wskazanie świadków
 • czytelny podpis

Jeżeli małżonkowie doszli do ugody, na przykład podczas spotkania z mediatorem, odpis ugody majątkowej również dołączamy do pozwu. Jeśli powód ma takie uprawnienie, może wnioskować o zwolnienie z opłaty sądowej.

Lista dokumentów do rozwodu – podsumowanie artykułu

Podsumowując, dokumenty do rozwodu warto skompletować jeszcze na długo przed złożeniem pozwu. Ich lista różni się w zależności od tego, czego oczekujesz. Do rozwodu wystarczy skrócony odpis aktu małżeństwa oraz potwierdzenie wpłaty opłaty za wniesienie pozwu. Więcej dokumentów, zaświadczeń, a także wskazanie świadków będą niezbędne przy chęci orzeczenia rozwodu z winą współmałżonka. Także zasądzenie alimentów (dla siebie lub na dziecko) wymaga dodatkowego udokumentowania różnych wydatków i kosztów.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do wniesienia pozwu o rozwód?

Podstawowe dokumenty to odpis aktu małżeństwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pozew.

Skąd wziąć odpis aktu małżeństwa?

Skrócony odpis aktu małżeństwa otrzymamy w każdym USC w Polsce. Koszt wydania dokumentu wynosi 22 zł.

Jaka może być przyczyna rozwodu z orzeczeniem winy?

Jest wiele sytuacji, po których sąd może wydać orzeczenie o winie przy rozwodzie. Do najczęstszych sytuacji należą zdrady małżeńskie, nałogi współmałżonka, zaniedbanie rodziny, a nawet przemoc.

Od czego zacząć rozwód?

Rozwód formalnie rozpoczyna się od wniesienia pozwu rozwodowego. Wcześniej warto skompletować wymagane dokumenty do rozwodu.

Ile kosztuje rozwód?

Wniesienie pozwu o rozwód wymaga opłaty sądowej w wysokości 600 złotych. Jeśli sąd wyda orzeczenie: rozwód z winowajcą – to on pokryje ten koszt. W przeciwnym wypadku koszt dzieli się na obu małżonków/rozwodników.

Rozwód – czego nie robić podczas trwania procedury?

W trakcie sprawy o rozwód warto powstrzymać się od zdrady małżeńskiej, pijaństwa, hazardu i stosowania środków odurzających.

Czy da się wziąć rozwód bez adwokata?

Tak, jest to możliwe. W bardziej skomplikowanych sprawach rozwodowych pomoc adwokata może być jednak nie do przecenienia.

Źródło:

 1. https://powroty.gov.pl/rozwod-5384
 2. https://starogard-gd.sr.gov.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod,m,mg,188,209
 3. https://www.money.pl/gospodarka/wniosek-rozwodowy-jak-go-napisac-gdzie-zlozyc-6765226275093280a.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły