Pozew o alimenty – jak napisać?

pozew o alimenty

Choć sprawę płacenia alimentów można rozwiązać polubownie, często sprawa trafia jednak do sądu. Pozew o alimenty powinien być wtedy jak najlepiej przygotowany. Spór dotyczy zwykle zakresu obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka lub dzieci. Podejrzewając, że będziemy mieli do czynienia z sądową rozprawą o alimenty, warto już wcześniej się do niej przygotować. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji zwykle zastanawiają się, jak przygotować się do sprawy o alimenty, do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty, a także jakie opłaty sądowe mogą być wtedy naliczone. Czy do rozprawy o alimenty trzeba przygotować jakieś dowody lub dokumenty? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te nurtujące pytania. Przede wszystkim postaramy się jednak opisać, jak napisać pozew o alimenty i jakie formalne elementy musi zawierać taki pozew.

Warunki pisma procesowego, jakie musi spełnić pozew o alimenty

Z formalnego punktu widzenia pozew o alimenty może przypominać każdy inny pozew sądowy. Warunki formalne zostały dość dobrze opisane w przepisach, dokładniej w Art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Należą do nich:

  • wskazanie sądu, do którego pozew będzie skierowany
  • imiona i nazwiska stron lub ich pełnomocników, dane firmy (jeśli pozew dotyczy firmy)
  • oznaczenie rodzaju pisma – w tym wypadku “pozew o alimenty”
  • przedstawienie faktów, na której pozywający się opiera
  • podpis
  • lista załączników

Pismo  procesowe musi oczywiście zawierać wymienione załączniki. Jeśli mówimy o pierwszym piśmie w danej sprawie, trzeba też zaznaczyć przedmiot sporu i wskazać miejsce zamieszkania oraz adres każdej ze stron. Jeśli powód jest osobą fizyczną, powinien także wpisać w pozwie swój numer PESEL.

Do którego sądu złożyć pozew o alimenty?

W pierwszej kolejności należy się zastanowić, do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty. Zawsze będzie to Sąd Rejonowy, ale mamy dwie możliwości:

  • Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dzieci uprawnionych do otrzymania alimentów
  • Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica

To rodzic dziecka, który występuje o alimenty podejmuje wybór.

Opłaty sądowe – czy wniesienie pozwu o alimenty wiąże się z kosztami sądowymi?

Możliwość rozpoczęcia sądowego sporu nie wiąże się z żadnymi opłatami.  Jest to opisane w Art. 96 ust. 1 pkt drugi Ustawy o kosztach sądowych.  Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione z kosztów sądowych.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku sprawy rozwodowej. Zobacz, z jakimi kosztami rozwodu trzeba się liczyć.

Kto jest powodem, a kto pozwanym w sprawie o alimenty?

W pozwie o alimenty musimy uwzględnić dane obu stron – powoda i pozwanego. Powód jest osobą występującą do sądu z pozwem. Sprawa toczy się przeciwko pozwanemu. W sprawie o alimenty powodem jest dziecko. Jeżeli ma ukończone 18 lat, może samodzielnie wystąpić do sądu ze sprawą o alimenty – podaje wtedy w pozwie swoje dane i podpisuje pismo. W przypadku dzieci niepełnoletnich, zwykle reprezentuje go drugi rodzic. Wedy także pozwanym jest dziecko i to jego dane wraz z danymi reprezentującego rodzica wpisujemy w pozwie. W każdej sytuacji można również ustanowić pełnomocnika. Wtedy adwokat lub radca prawny występują przed sądem w danej sprawie i to pełnomocnik podpisuje pozew o alimenty. Pozew powinien zawierać także adres dziecka i jego numer PESEL. Adres powinien być miejscem, gdzie dziecko (lub dziecko z rodzicem) faktycznie mieszkają – to tam otrzymamy korespondencję z sądu.

Jak wpisać dane małoletniego powoda w pozwie? Można użyć formuły: “Powód: małoletni Jan Kowalski, zamieszkały ul …, kod pocztowy, miasto, PESEL: …. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego – matkę …. (tu dane matki – imię, nazwisko, adres).

Pozwany jest drugim rodzicem dziecka. W pozwie o alimenty trzeba podać jego imię i nazwisko, adres i numer PESEL. Jeżeli nie znamy numeru PESEL drugiej strony, sąd dotrze do niego, może to jednak wiązać się z rozciągnięciem przewodu sądowego w czasie.

Przedmiot sporu – alimenty i ich wysokość

W pozwie o alimenty musimy wpisać wartość przedmiotu sporu. To sformułowanie określa po prostu wysokość alimentów, o jakie ubiega się dziecko (lub reprezentujący je rodzic). W dokumentach sądowych spotkamy się zapewne także  ze skrótem “w.p.s.”. Zgodnie z polskimi przepisami wartość przedmiotu sporu powinniśmy podać w ujęciu rocznym, gdy wnosimy o zapłatę miesięcznych alimentów. Jeżeli więc ubiegamy się o alimenty w wysokości 1000 złotych miesięcznie, wartością przedmiotu sporu będzie 12 tysięcy. Inaczej będzie tylko w sytuacji, kiedy okres płacenia alimentów jest krótszy, niż rok (na przykład dziecku nie będą już później przysługiwały alimenty ze względu na koniec nauki, czy przekroczenie pewnego wieku).

Jak oznaczyć pismo – pozew o alimenty?

Pismo skierowane do sądu powinno mieć swoje oznaczenie. W omawianym przypadku najczęściej będzie to po prostu “Pozew o alimenty:. Jeżeli nasz wniosek dotyczy również zabezpieczenia takich środków, możemy oznaczyć pismo jako Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych”.

Żądanie zasądzenia alimentów i wnioski dołączone do pozwu

Pozew o alimenty musi zawierać żądanie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda wskazanej kwoty tytułem miesięcznych alimentów. Trzeba określić termin ich płatności (np. konkretny dzień każdego miesiąca), a także sposób zapłaty (zwykle przeew na konto, wtedy trzeba wskazać numer konta). Warto od razu wpisać swoje żądanie odsetkowe – na wypadek opóźnienia w płatności alimentów.

W tym miejscu można również dołączyć inne wnioski, poza żądaniem zasądzenia alimentów. Może być to wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda lub wniosek o wezwanie na rozprawę wskazanych świadków. W tym miejscu można także wnioskować o to aby pozwany przyniósł na rozprawę jakiegoś rodzaju dokumenty, w których jest posiadaniu. Do pozwu o alimenty trzeba dodać także wnioski dowodowe – mogą być nimi dokumenty potwierdzające jakieś wydatki, na przykład związane z nauką dziecka, codziennym utrzymaniem. Im więcej informacji zgromadzimy w pierwszym piśmie do sądu, tym sprawa powinna się szybciej zakończyć.

Pozew o alimenty musi zawierać także informację, czy obie strony (zwykle rodzice) podjęły próbę mediacji. Jeżeli próbowały się porozumieć poza sądem w inny sposób – także warto zawrzeć taką informację. Jeżeli nie było takich prób – także trzeba to uwzględnić i podać przyczyny tego faktu.

Jak przygotować się do sprawy sądowej o alimenty?

Planując złożenie wniosku do sądu – pozwu o alimenty – warto już wcześniej pomyśleć o niezbędnych przygotowaniach. Najlepiej zacząć od wykonania listy wydatków, jakie ponosimy każdego miesiąca. Można do niej wpisać koszt codziennych zakupów, opłaty związane z mieszkaniem i rachunkami, koszt szkoły, przedszkola, czy żłobka i wiele innych kosztów. Mogą być nimi rachunki za telefon dziecka, koszt zakupu odzieży, a także innych przedmiotów codziennego użytku. Nawet opłaty za Netflix mogą zostać uwzględnione – w końcu to dziś nic nadzwyczajnego, że dziecko ma dostęp do takiej platformy. Koszty poniesione w związku z wakacjami, koloniami, czy nawet wyjściem do kina również możemy uwzględnić.

Na poparcie poniesionych kosztów warto zebrać dokumenty – umowy, faktury, rachunki, wyciąg z karty płatniczej, itp. Pomoże to w argumentacji, dlaczego powód wnosi o otrzymanie akurat takiej wysokości alimentów. Tu trzeba również wskazać na możliwości majątkowe obu rodziców dziecka.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że dobre przygotowanie pierwszego pisma rozpoczynającego postępowanie sądowe może pomóc nie tylko w pozytywnym zakończeniu sprawy, ale też przyspieszeniu całej procedury.

Jak uzasadnić pozew o alimenty?

Same dane obu stron, podana kwota i wszelkie dowody w sprawie nie są wystarczające bez odpowiedniego uzasadnienia. Uzasadnienie pozwu o alimenty jest bowiem bardzo ważne i pozwoli sądowi poznać sposób widzenia powoda i rodzica, który go reprezentuje. W uzasadnieniu powinien się znaleźć aktualny stan faktyczny i fakty, które są podstawą do umieszczonych w pozwie o alimenty żądań powoda.

Uzasadnienie pozwu o alimenty będzie dla sądu bardzo istotne podczas rozstrzygnięcia sprawy. Co wpisać w uzasadnieniu pozwu o alimenty? W pierwszej kolejności trzeba wskazać na to, że pozwany jest rodzicem dziecka i już samo to jest podstawą do płacenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka. Tu wspominamy też o tym, czy pozwany płacił dotychczas alimenty – jeśli tak, to w jakiej kwocie. Opisujemy faktyczną sytuację dziecka – jego wiek, czy chodzi do przedszkola, szkoły, czy cierpi na jakieś choroby przewlekłe – ogólny opis sytuacji życiowej.

Jak napisać pozew o alimenty? Dodaj dużo informacji o ponoszonych na co dzień kosztach

Uzasadnienie zawiera także informację o usprawiedliwionych potrzebach życiowych dziecka i ich koszcie, który ponosi drugi rodzic. Tylko od konkretnej sytuacji dziecka i jego rodzica zależy, jakie wydatki znajdą się na takiej liście. W niektórych przypadkach mogą być nimi podstawowe koszty życia, jak wyżywienie i zakwaterowanie. Jeżeli natomiast rodzice dość dobrze zarabiają, nie ma przeszkód by wpisać tu także wydatki, które dla niektórych mogłyby być określone jako luksus – rozrywka, podróże, czy inne wydatki związane z życiem codziennym dziecka.

Podajemy także możliwości finansowe i różne zobowiązania Pozwanego, o których wiemy. Warto wskazać na miejsce pracy, czy otrzymywane wynagrodzenie, posiadane ruchomości i nieruchomości, o których wie powód. Jeżeli dysponujemy takimi dokumentami, warto przedstawić umowę o pracę pozwanego, albo roczne rozliczenie PIT. Można także do pozwu dołączyć wniosek o ujawnienie takich dokumentów. Co zrobić, jeśli nie znamy dochodów pozwanego rodzica dziecka? W takiej sytuacji warto wnioskować o to, by to sąd nakazał pozwanemu dostarczenie dokumentów wymienionych wcześniej, a nawet zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy.

Podpis powoda i wymienienie załączników

Ostatnimi elementami pozwu o alimenty powinno być wymienienie wszystkich załączników, które do niego dodajemy i czytelny podpis powoda. Jeżeli w sprawie reprezentuje nas pełnomocnik (radca prawny, adwokat), to on podpisuje wniosek. Podczas wymieniania załączników należy sporządzić ich pełny wykaz. dokumentów, umów, faktur i innych papierów, które dołączamy do pozwu.

Przygotowany według powyższej instrukcji pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą (list polecony) na adres właściwego Sądu Rejonowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego żądania płacenia alimentów mamy dużą szansę na regularne otrzymywanie pieniędzy. Niepłacenie alimentów może się wiązać nawet z karą więzienia, czy egzekucją komorniczą w stosunku do rodzica unikającego płacenia.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły