Dotacja z Urzędu Pracy. Kto może zostać poręczycielem?

poręczyciel przy dotacji

Według najnowszych badań, w Polsce stopa bezrobocia systematycznie spada I możemy pochwalić się wynikiem znacznie poniżej Europejskiej średniej. Jednym z elementów, które mają na to wpływ, są dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy. Skłaniają one wiele osób do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Żeby móc korzystać z takiego dofinansowanie konieczne jest między innymi poręczenie, które zabezpiecza ewentualny zwrot środków, jeżeli umowa nie byłaby przestrzegana. W dzisiejszym poradniku podpowiemy też, kto może zostać poręczycielem. Znalezienie takiej osoby to jeden z koniecznych wymogów Urząd Pracy. Poręczyciel przy dotacji z PUP musi też spełniać pewnewarunki.

Jak kształtuje się bezrobocie w Polsce w 2023 roku?

Według danych głównego Urzędu Statystycznego od 1990 roku wskaźnik bezrobocia nigdy nie był tak niski. W tej chwili w urzędach zarejestrowanych jest około 900 000 osób i jest to o ponad 100 000 mniej niż w latach poprzednich. Zmniejszyła się również liczba młodych bezrobotnych. Skąd tak dobre wyniki? Jednym z czynników jest wsparcie, które otrzymują młodzi ludzie na początku swojej kariery zawodowej. Jeżeli jesteś osobą młodą i pragniesz zostać przedsiębiorcą wykonującym zawód zgodnie ze swoją pasją, warto rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej. Taka forma samozatrudnienia jest dziś bardzo popularna. Jednak jak zawsze na początku problemem jest własny kapitał. Dzięki propozycjom dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy mamy uzyskujemy szansę na skuteczną formę likwidacji bezrobocia.

Zobacz, jak zarejestrować się jako bezrobotny online

Dotacje z Urzędu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zanim złożysz wniosek o przyznanie dotacji na rozwój swojej ścieżki zawodowej warto sprawdzić, jakie są wymogi uzyskania takiego wsparcia. Finansowanie przyznawane jest przez Fundusz Pracy. Uzyskane pieniądze mają charakter bezzwrotny i jednorazowy, czyli w praktyce otrzymujemy je tylko raz na początku swojej drogi zawodowej i nie jesteśmy zobowiązani do ich oddania, jeżeli spełnimy wszystkie wymogi. Bezzwrotne środki z Urzędu Pracy przyznawane są wyłącznie na rozwój jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi ci po głowie założenie kilkuosobowej spółki, nie będziesz mógł skorzystać z tego rodzaju finansowania. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań związanych z zatrudnianiem pracowników. 

Jaka jest aktualna wysokość dotacji z PUP?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 roku maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia za dany rok. Jest to maksymalna wysokość, jaką można uzyskać, pod warunkiem że dany Urząd Pracy nie obniży wartości dotacji we własnym zakresie. Konkretny Urząd Pracy ustala poziom dofinansowania indywidualnie i może on wynosić od 60 do 100% podanej wartości.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotacje z Urzędu Pracy?

 Tego rodzaju finansowanie to doskonała propozycja dla wszystkich osób, które zmagają się z bezrobociem. Obecnie szanse na otrzymanie wsparcia wynoszą około 25%, Oznacza to, że co czwarty wniosek uzyskuje pozytywną decyzję. Wysokość i procent przyznawanych dotacji w dużej mierze zależy od miejsca zamieszkania wnioskującego. Kluczowe również są:

 • doświadczenie zawodowe
 • wysokość wkładu własnego
 • pomysł na biznes, czyli odpowiednie złożenie wniosku i stworzony biznesplan
 • możliwość ewentualnego zatrudniania pracowników

Dotacje z Urzędu Pracy są przyznawane po dokładnej weryfikacji złożonych dokumentów oraz analizy przygotowanego biznesplanu. Za każdy element wniosku przyznawane są punkty. Szanse na otrzymanie dotacji mają ci wnioskodawcy, którzy zgromadzą najwyższą liczbę punktów. 

Dla kogo przygotowany jest wsparcie z Urzędu Pracy?

Istnieje lista osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie z Urzędu Pracy. 

Kto może wnioskować o dotację:

 • osoba posiadająca status osoby bezrobotnej lub zarejestrowanej w Urzędzie Pracy
 • osoba bezrobotna od przynajmniej trzech miesięcy. W indywidualnych przypadkach urzędy skracają okres do jednego miesiąca
 • bezrobotny nie będący studentem studiów dziennych. Osoby studiujące w trybie zaocznym mogą wnioskować o dofinansowanie
 • przyszły przedsiębiorca, który w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku nie był skazany za żadne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • bezrobotny, który w okresie ostatnich pięciu lat nie pobierał dofinansowania, ani nie korzystał z pożyczki z funduszu pracy lub innych funduszy publicznych
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych

Z dotacji nie może skorzystać osoba, która w tym samym czasie złożyła już wniosek o finansowanie w innym urzędzie. Finansowania nie mogą również otrzymać osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówiły przyjęcia zatrudnienia lub proponowanych staży, lub kursów przygotowania zawodowego.

Jak złożyć wniosek do PUP?

Każda osoba zarejestrowana jako bezrobotny może starać się o wsparcie na start działalności i złożyć wniosek w powiatowym bądź miejskim Urzędzie Pracy właściwy dla swojego miejsca zameldowania lub pobytu. Urząd ten musi odpowiadać miejscu, gdzie planujemy prowadzić w przyszłości działalność gospodarczą. Dla skutecznego złożenia wniosku, należy także spełnić następujące warunki:

 • wyłożenie wkładu własnego nawet symbolicznej sumy, która jest znakiem potwierdzającym zaangażowanie w rozpoczęcie nowej działalności
 • dobry biznesplan, w którym prezentujemy swoje pomysły oraz wizje rozwoju firmy. Dokument ten trzeba zaprezentować rzetelnie i krok po kroku przedstawiać naszą koncepcję. 
 • Zgodnie z założeniem nowo utworzona działalność gospodarcza musi istnieć nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy. Przedsiębiorca nie musi wykazywać zysków czy dochodów prognozowanym projekcie. Przedstawiany dokument ma mieć charakter opisu działań przewidzianych na przyszłość. Urzędy Pracy udostępniają wzory formularze biznesplanów na swoich stronach internetowych.

Wniosek musi zawierać wszystkie dokumenty, a zatem certyfikaty uprawnienia czy referencje potwierdzające doświadczenie w branży. Bardzo istotnym elementem jest przedstawienie oświadczenia poręczyciela a uzyskanych dochodach oraz dokumenty o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli środki zostaną przyznane mamy 30 dni na ich wydanie.

wniosek do PUP

Kto może zostać poręczycielem?

Proces decyzyjny po stronie Urzędu Pracy może potrwać od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy. W tym czasie sprawdzane są nie tylko kwalifikacje wnioskodawcy, ale również merytoryczne uzasadnienie wniosku oraz analizę wizji otwieranej firmy. Jeżeli po stronie urzędu decyzja będzie pozytywna, to kolejnym elementem jest podpisanie umowy z państwowym Urzędem Pracy oraz poręczycielem. Poręczycielem jest osoba, która będzie zabezpieczała ewentualne zwrot środków, jeżeli warunki umowy nie zostaną spełnione. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dopuszcza kilka innych form zabezpieczenia dotacji. Wśród przedstawionych propozycji znajdują się:

 • blokada na rachunku bankowym
 • gwarancja bankowa
 • zastaw na prawach lub rzeczach
 • akt notarialny o poddaniu się dłużnika egzekucji wraz z należnymi odsetkami

Niektóre urzędy niezbyt przychylnie podchodzą do innych niż poręczyciel form zabezpieczenia dotacji. Uznają one je za zbyt ryzykowne i automatycznie odrzucają wniosek z takim rodzajem zabezpieczenia.

Jakie źródło dochodu poręczyciela akceptuje Urząd?

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest poręczenie dwóch osób posiadających stabilne źródło dochodów. Za takie uznajemy:

 • umowę o pracę na okres nie krótszy niż dwa lata a najlepiej na czas nieokreślony
 • stałą rentę bądź emeryturę
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Szanse na zostanie poręczycielem spadają w przypadku osób powyżej 75 roku życia. Problem może być także w przypadku takich osób, które same posiadają liczne zobowiązania finansowe jak raty kredytu, pożyczki lub inne poręczenie. W świetle powyższych informacji poręczyciel musi wykazać się dobrą zdolnością kredytową. Dodatkowo współmałżonek wnioskodawcy nie może być poręczycielem w państwowym Urzędzie Pracy. Dochód uzyskiwany przez poręczyciela musi mieć charakter stały i nie przekroczyć pewnej sumy – mniej niż 50% średniej krajowej.

W jakich sytuacjach dotacje z Urzędu należy zwrócić?

Zgodnie z założeniami programu środki uzyskane w ramach dotacji na rozwój działalności gospodarczej są bezzwrotne. Czasami uprawniony nie wywiązał się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. W takiej sytuacji zobowiązany jest więc oddać pieniądze. Firma musi być prowadzona nieprzerwanie przez kolejne 12 miesięcy, począwszy od dnia rejestracji. Na potwierdzenie konieczne jest uzyskanie wpisu do CEIDG oraz przedłużenie wydruku. Działalność można zarejestrować dopiero po uzyskaniu dotacji podpisaniu umowy z państwowym Urzędem Pracy. A w jakich sytuacjach należy oddać pieniądze PUP?

 • w momencie, gdy wnioskodawca zawiesi działalność lub rozpocznie nową pracę
 • jeżeli środki wykorzystamy niezgodnie z ich przeznaczeniem
 • bezrobotny złożył oświadczenia niezgodne z prawdą odnośnie swojej sytuacji materialnej
 • w wyniku naruszenia podpunktów umowy podpisanej z urzędem

Na co można więc przeznaczyć środki z dotacji?

Dotacja jest finansowaniem celowym przeznaczonym na zakup różnego rodzaju przedmiotów oraz sprzętu pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Wśród artykułów znajdziemy zatem meble, oprogramowanie, towar handlowy. Otrzymanych środków z dotacji nie można jednak przeznaczyć na pokrycie kosztów. Z otrzymanych środków nie możemy zatem opłacić rachunków składek ZUS, paliwa lub ubezpieczenie. Takie zobowiązania nowy przedsiębiorca musi rozliczać z własnych środków lub przychodów firmy.

Prawidłowo przygotowany i złożony wniosek może pozwolić wielu osobom na spełnienie marzenia o własnej działalności gospodarczej. Dla dużej liczby Polaków myśl o swobodzie prowadzenia własnej firmy jest bardzo kusząca i sprzyja rozwojowi. Po stronie urzędów pracy spotkamy natomiast szereg specjalistów, którzy chętnie pomogą nam w przejściu całego procesu ubiegania się o dotacje. Dzięki doświadczeniu pracowników wybierzemy prawidłową poręczyciela oraz skompletujemy a wszystkie niezbędne dokumenty.

Źródło

 1. https://www.gov.pl/web/rodzina/eurostat-bezrobocie-w-polsce-znacznie-ponizej-europejskiej-sredniej
 2. https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej/-/asset_publisher/170gcpxRMYHC/content/polityka-plikow-cookies
 3. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły