500 plus dla seniora – czym jest i jakie warunki trzeba spełnić?

500 plus dla seniora

Rozmaite zasiłki i świadczenia podnoszą poziom życia i poprawiają sytuację materialną potrzebujących. Wśród osób korzystających z wszelkich tego rodzaju dodatków są także emeryci. Podstawowym rodzajem wsparcia dla tej grupy jest zasiłek pielęgnacyjny i otrzymywana emerytura. W bieżącym roku możliwe będzie skorzystanie z dodatkowej formy pomocy, określanej jako 500 plus dla seniora. Sprawdźmy, na czym polega to świadczenie i kto może z niego skorzystać. 

Kto może skorzystać z 500 plus dla seniora?

Warunki dotyczące tego, kto może skorzystać z 500 plus dla seniora, są wyraźnie określone, przez co nie dochodzi do pomyłek ani nadużyć. Wbrew nazwie, nie tylko osoby starsze mają szansę na świadczenie uzupełniające. Kryterium wiekowe dla tego świadczenia wynosi bowiem 18 lat. Obowiązują także inne wymagania, dlatego zobaczmy, kto ma szansę na otrzymanie dodatkowych środków. 

500 plus dla seniora – wymagania:

 • ukończony 18. rok życia 
 • brak zdolności do samodzielnej egzystencji, potwierdzony odpowiednim orzeczeniem
 • brak uprawnienia do pobierania emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych bądź pobieranie takowych świadczeń w wysokości nieprzekraczającej 1896,13 złotych brutto
 • posiadanie polskiego obywatelstwa i adresu zamieszkania na terenie Polski lub prawa do przebywania na terenie Polski (w przypadku obywateli państw należących do Unii Europejskiej). Osoby z polskim obywatelstwem spoza krajów UE również mogą otrzymywać świadczenie, jeśli ich pobyt na terenie kraju jest zalegalizowany.

Jakie orzeczenie jest wymagane aby otrzymać 500 plus dla seniora?

Jednym z wymogów do otrzymywania świadczenia uzupełniającego jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji. Zobaczmy, jaki rodzaj orzeczenia kwalifikuje się do pozyskiwania 500 plus dla seniora. 

Jaki rodzaj orzeczenia jest wymagany?

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Uwaga: Orzeczenie nie zawsze jest wymagane. Jeśli świadczeniobiorca jest osobą, która ukończyła 75. rok życia i pobiera zasiłek pielęgnacyjny, to może otrzymać 500 plus dla seniora spełniania tego wymogu. Wówczas należy jednak udokumentować stan zdrowia innym dokumentem, takim jak zaświadczenie od lekarza, czy też kartą badania profilaktycznego. 

Jak wnioskować o 500+ dla seniora?

Niestety, świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie, i aby móc z niego korzystać, niezbędne będzie złożenie wniosku. Odpowiedni wniosek może złożyć zarówno sam świadczeniobiorca, jak i jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. 

W jaki sposób można złożyć wniosek o 500+ dla seniora?

 • osobiście w każdej placówce ZUS
 • przesyłając wniosek drogą pocztową
 • wysyłając wniosek elektronicznie przez platformę PUE ZUS

Do wniosku należy załączyć odpowiednie orzeczenie lub dokument, o czym wspominaliśmy powyżej. Wyjątkiem są sytuacje, w których ZUS posiada już takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej danej osoby. Decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszelkich okoliczności, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

Jakie dane muszą znaleźć się we wniosku? 

Aby wniosek o 500 plus dla seniora został rozpatrzony pozytywnie, musi on zawierać odpowiednie informacje. Przede wszystkim muszą to być dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo i imię ojca. Bez tych informacji nie będzie możliwa prawidłowa identyfikacja wnioskodawcy, co poskutkuje odrzuceniem wniosku. Równie ważne są dane adresowe, czyli adres zameldowania i korespondencji. 

We wniosku muszą znaleźć się także odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie? 
 • Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie?

Niezbędne będzie udzielenie informacji o wszelkich świadczeniach, o jakie ubiega się lub otrzymuje dana osoba. Będą to m.in. rodzaj świadczenia, jego wysokość i nazwa instytucji wypłacającej. Wpływ na decyzję odnośnie tego, czy 500 plus dla seniora zostanie przyznane, mają także takie informacje jak to, czy dana osoba przebywa w areszcie lub zakładzie karnym. 

Pamiętaj o tym, aby złożyć odręczny podpis na wypełnionym wniosku przed jego wysłaniem!

Wniosek o 500 plus dla seniora – czy można się odwołać?

Może zdarzyć się, że spotkałeś się z negatywną decyzją dotycząca przyznawania świadczenia uzupełniającego. Taka sytuacja może być szczególnie frustrująca, jeśli wszelkie kryteria zostały pozornie spełnione. W takim przypadku warto skorzystać z prawa do odwołania się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje bowiem szansa na to, że po ponownym rozpatrzeniu wniosku i okoliczności, 500 plus dla seniora zostanie przyznane. 

Jak odwołać się od decyzji ZUS? W tym celu należy wnieść odwołanie do sądu okręgowego, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Czynność ta nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Można to zrobić za pośrednictwem ZUS, ale należy pamiętać, że na odwołanie się jest miesiąc czasu od otrzymania decyzji. Po tym terminie, niemożliwe będzie zaskarżenie stanowiska do sądu. 

Jak złożyć odwołanie?

 • na piśmie
 • ustnie do protokołu w placówce ZUS
 • elektronicznie przez PUE ZUS

Inne dodatki dla seniorów w 2022 roku

500 plus dla seniora to nie jedyny rodzaj wsparcia dla osób starszych. To, jakie świadczenia mogą pobierać seniorzy, zależy w dużej mierze od kryteriów jakie obowiązują w ich przypadku. Z tego powodu wielu zainteresowanych zastanawia się, jakie dodatki mogą otrzymać w obecnym roku. Aby pomóc naszym czytelnikom, przedstawiamy listę innych zasiłków i świadczeń, jakie aktualnie obowiązują.

Jakie świadczenia dla seniorów w 2022?

 • Zasiłek pielęgnacyjny – jest to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie są w stanie samodzielnie egzystować. Uzyskana kwota takiego zasiłku przeznaczona jest do pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby.
 • Świadczenie uzupełniające –  ten rodzaj świadczenia również kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Taki dodatek określa się mianem 500 plus dla seniora, ponieważ jego kwota wynosi dokładnie pół tysiąca złotych. 
 • 200 plus dla seniora – jest to świadczenie dla określonej grupy seniorów, tj. ratowników górskich i strażaków-ochotników. Waloryzowana co trzy lata kwota wypłacana jest dożywotnio. 
 • dopłata do telewizora lub dekodera – ze względu na nowelizację standardu nadawanej telewizji, spora część odbiorników przestaje pełnić swoją funkcję. Rozwiązaniem jest zakup nowego telewizora lub dokupienie dekodera, który pozwoli nadal cieszyć się treściami. Dopłata do telewizora wynosi 250 złotych, a dopłata do dekodera wynosi 100 złotych. 
 • dodatek osłonowy – zadaniem tego świadczenia jest ochrona obywateli przed skutkiem inflacji. Wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego i złożenie odpowiedniego wniosku. Kwota świadczenia przesyłana jest w dwóch transzach, do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. 

Dodatkowe emerytury dla seniorów:

 • 13. emerytura – świadczenie ustawowe wypłacane każdemu emerytowi, bądź renciście. W przypadku tego rodzaju pomocy nie obowiązuje kryterium dochodowe, a wypłacana suma jest stała. Kwota trzynastej emerytury równa jest wysokości najniższej emerytury, czyli obecnie jest to 1217,98 złotych. 
 • 14. emerytura – podobnie jak w przypadku trzynastej emerytury, czternasta emerytura również nie wymaga składania wniosku. Wypłacana suma odpowiada wysokości najniższej emerytury i może ją otrzymać każdy emeryt i rencista. Pełna kwota zarezerwowana jest jedynie dla tych, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 złotych (brutto).
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Marian

Proste wyliczenie 1670 teraz w Marcu 2170 +500 Seniora to 2670 emerytury to dopłata tym co pracowali po 10lat a Emeryt 30 lat pracy przekroczy magiczny próg 2170 już nie ma 500 ale emerytury po Podwyzce 2576,l to Ten po 30latach a ład dopłaca tym Nierobom i mają 2670 to jest patologia Wladzy

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły