Ulga rehabilitacyjna. Ile wynosi i co można na nią odliczyć?

ulga rehabilitacyjna

Jednym ze sposobów udzielanego przez państwo wsparcia dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności jest ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i mające na utrzymaniu taką osobę. Od uzyskiwanych dochodów mamy wtedy możliwość odliczenia pewnych wydatków od kwoty uzyskiwanych dochodów. W dzisiejszym artykule postaramy się wskazać, ile wynosi ulga rehabilitacyjna i kto może się o nią ubiegać.

Ulga rehabilitacyjna – wsparcie finansowe na cele rehabilitacyjne i nie tylko

Na jakie wydatki przysługuje ulga rehabilitacyjna? Ten rodzaj wsparcia jest związany z ponownymi przez osobę z orzeczeniem niepełnosprawności kosztami rehabilitacji oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Często osoby borykające się z problemami zdrowotnymi muszą bowiem ponosić całkiem spore wydatki. Dodatkowa ulga jest jednym ze sposobów na obniżenie tych kosztów. Wysokość ulgi rehabilitacyjnej nie jest duża, jednak skoro komuś przysługuje – czemu by z niej nie skorzystać?

Możliwość otrzymania pewnej sumy pieniędzy jest też świetną alternatywą dla chwilówki czy konieczności pożyczania pieniędzy od rodziny. W dalszej części wpisu dowiesz się, czym jest ulga rehabilitacyjna i które wydatki można w jej ramach odliczyć.

Ulga rehabilitacyjna – co to jest?

Ulga rehabilitacyjna to sposób na obniżenie podstawy do opodatkowania – czyli zapłacisz niższy podatek. Wydatki poniesione na cele związane z rehabilitacją oraz działania pomagające w ułatwieniu wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną mogą zostać odjęte od sumy dochodów osoby, której przysługuje ulga rehabilitacyjna. Jest to więc sposób na obniżenie podstawy opodatkowania, tym samym zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty.

Ulga rehabilitacyjna może być uwzględniona przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Skorzysta z niej także przedsiębiorca płacący podatek w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Kto skorzysta z ulgi na rehabilitację?

Kto może obniżyć podatek odliczając ulgę rehabilitacyjną? Do skorzystania z ulgi kwalifikuje się kilka grup osób:

 • osoby ze statusem osoby niepełnosprawnej
 • podatnicy mający na utrzymaniu osobę ze statusem osoby niepełnosprawnej
 • osoby ponoszące wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych albo rehabilitacją

Co świadczy o tym, że podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej? Trzeba to potwierdzić przy pomocy jednego z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (I, II lub III stopień niepełnosprawności)
 • decyzja o przyznaniu podatnikowi renty z tytuły częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • decyzja o przyznaniu renty socjalnej lub renty szkoleniowej
 • orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało wydane na podstawie odrębnych przepisów (obowiązujących do końca stycznia 1997 roku)
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli osoba ma mniej niż 16 lat

Warunki otrzymania ulgi rehabilitacyjnej dla opiekunów osób niepełnosprawnych

W celu otrzymania ulgi na rehabilitację dla osoby opiekującej się osobą z niepełnosprawnością, należy spełnić nieco więcej warunków. Jeśli opiekujesz się osobą posiadającą dokument potwierdzający niepełnosprawność, do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna musi też zmieścić się w limicie dochodów. 

Limit dochodu liczony jest za cały poprzedni rok i wynosi sumę dwunastu wypłat renty socjalnej w wysokości 1250 zł 88 gr. Łącznie limit dochodów osoby niepełnosprawnej wynosi więc 15 010,56 złotych. Jeśli suma zostanie przekroczona, opiekun nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga przysługuje opiekunom następujących osób: dzieci, rodziców, współmałżonka, dzieci przysposobionych, pasierbów, teściów, macochy i ojczyma, synowej, zięcia, rodzeństwa.

Czy można odliczyć ulgę na rehabilitację dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności?

Jeśli dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności pozostaje pod opieką swoich rodziców, jak najbardziej mogą oni skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Na jej wysokość wpłyną koszty związane z rehabilitacją, czy wydatki na cele ułatwiające funkcjonowanie pozostającego pod ich opieką dziecka.

Ulga rehabilitacyjna na dziecko – któremu rodzicowi przysługuje?

Który z rodziców ma prawo do skorzystania z ulgi na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka, które pozostaje pod jego opieką? Jeżeli każdy z rodziców ponosi w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem koszty (związane z rehabilitacją, itp.), oboje mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Rodzice dziecka nie muszą pozostawać w związku małżeńskim lub mieszkać w jednym gospodarstwie domowym, aby móc skorzystać z ulgi.Jeżeli możliwe do odliczenia kwoty wydatków na rehabilitację mają jakieś limity, każdy rodzic posiada własny limit.

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej za 2021. Ile wynosi ulga na rehabilitację w 2022 roku?

Jaka jest wysokość ulgi rehabilitacyjnej w 2022 roku? Są dwie kategorie wydatków, które wpływają na wysokość ulgi rehabilitacyjnej:

 • nielimitowane wydatki na rehabilitację  i koszty ułatwienia życia – podatnik może odliczyć ich całą wartość
 • limitowane wydatki – podatnik może odliczyć tylko pewną sumę (określa ją limit odliczenia w uldze rehabilitacyjnej)

Przy rocznym zeznaniu podatkowym możesz odliczyć całą kwotę wydatków, jeśli to wydatki nielimitowane. Dla wydatków limitowanych ulga rehabilitacyjna w 2022 roku wynosi natomiast 2 280 złotych. Jeśli natomiast ponoszone przez osobę z orzeczeniem niepełnosprawności lub opiekuna takiej osoby wydatki należą do dwóch ze wspomnianych grup, ich limit jest obliczany oddzielnie. Jeżeli ponosimy dwa wydatki należące do różnych grup (np. koszt zakupu majtek anatomicznych oraz korzystanie z asysty psa przewodnika przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna), można odliczyć 5 560 złotych (dwukrotność limitu dla dwóch wydatków).

Ulga rehabilitacyjna a Nowy Polski Ład

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej za 2021 rok pozostaje aktualne na wcześniejszych zasadach. Wejście w życie przepisów wprowadzających Nowy Ład przynosi jednak pewne zmiany w naliczaniu ulgi rehabilitacyjnej. Przede wszystkim nie ma co obawiać się, że przepisy wywrócą do góry nogami nasze wcześniejsze sposoby rozliczenia – to raczej kosmetyka. Ustawodawca doprecyzował pewne przepisy. Zostały też dodane nowe wydatki, które można odliczyć od dochodu.

Dzięki Nowemu Ładowi ulga rehabilitacyjna może dotyczyć teraz także kosztom zakupu, serwisu lub wynajmu sprzętu medycznego wymienionego w wykazie wyrobów medycznych. Chodzi między innymi o aparaty słuchowe, protezy, okulary, czy zestawy infuzyjne do pomp insulinowych. Osoby niepełnosprawne mogą teraz odliczyć od dochodu koszt zakupu kul ułatwiających poruszanie się.

Od dochodu odliczymy teraz również wysokość kwoty zakupu, wynajmu lub naprawy indywidualnego sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Wyższa kwota odliczenia dla pieluch, podkładów i możliwość odliczenia kosztów transportu

Nowy ład wprowadza też wyższą kwotę ulgi rehabilitacyjnej – 2280 złotych – dla kosztów ponoszonych w związku z zakupem anatomicznych pieluch, pieluchomajtek, chłonnych majtek, wkładów anatomicznych, czy podkładów.

Dotychczas możliwość odliczenia wydatków związanych z przewozem osób niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych do lat 16 dotyczyła tylko transportu na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Teraz możesz odliczyć w ramach ulgi na rehabilitację także transport w inne miejsca.

Ulga rehabilitacyjna – co można odliczyć od dochodu?

Co mogę odliczyć na ulgę na rehabilitację? Katalog wydatków został zapisany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku.

Wydatki nielimitowane a ulga rehabilitacyjna

 • wydatki związane z zabiegami rehabilitacyjnymi
 • zakup, wynajem i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
 • koszt adaptacji mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz koszt dodatkowego wyposażenia
 • koszt materiałów szkoleniowych
 • dostosowanie pojazdów osobowych do możliwości przewozu osób niepełnosprawnych
 • koszt tłumacza języka migowego
 • kupno, wynajem i naprawa wyrobów medycznych
 • pobyt w zakładzie rehabilitacyjnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, uzdrowisku
 • opieka pielęgniarska w domu osoby niepełnosprawnej przewlekle chorej
 • usługa opieki nad osobą niepełnosprawną z I grupy inwalidzką
 • obozy i kolonie dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci osób niepełnosprawnych (poniżej 25 roku życia)

Wydatki limitowane do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 • koszt zakupu pieluch anatomicznych, majtek chłonnych, podkładów, pieluchomajtek, wkładów anatomicznych – limit 2280 zł
 • koszt utrzymania psa przewodnika asystującego – limite 2280 zł
 • koszt usługi przewodnika osoby niepełnosprawnej – dla osób z I lub II grupą inwalidztwa – limit 2280 zł
 • koszt usługi przewodnika osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu – dla osób z I grupą inwalidztwa – limit 2280 zł
 • korzystanie z samochodu (własności osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna) w celu ułatwienia czynności życiowych – limit 2280 zł

Leki odliczane od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Dla wielu osób sposobem na zapłacenie mniejszego podatku jest też możliwość odliczenia kosztu zakupu leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczyć od podatku możemy sumę  ponad 100 złotych przeznaczoną w ciągu miesiąca na zakup niezbędnych leków.

Do odliczenia kosztu zakupu leków od podatku niezbędne jest też stwierdzenie, że osoba niepełnosprawna musi stosować dane preparaty przez lekarza specjalistę.

Aparat słuchowy – czy można go odliczyć od podatku?

Czy można odliczyć aparat słuchowy od dochodu i zapłacić mniejszy podatek? Tak, ulga rehabilitacyjna pozwala na to. To samo dotyczy kul, okularów lub kosztu zakupu protezy.

Obliczenie ulgi na rehabilitację – jakie dokumenty?

Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej niezbędne jest wykazanie dokumentów potwierdzających wszystkie poniesione wydatki. To wszelkiego rodzaju rachunki, faktury, dowody wpłaty, czy potwierdzenia wykonania przelewów. Niestety, zwykły paragon nie jest wystarczającym dokumentem do potwierdzenia danego wydatku. Nie ma na nim bowiem danych osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

Nie ma natomiast potrzeby dokumentowania kosztów utrzymania psa przewodnika dla osoby niewidomej, kosztu korzystania z samochodu przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna, czy opłacenie przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa i osoby z niepełnosprawnością ruchową i I grupą inwalidzką. Wtedy natomiast na żądanie urzędu skarbowego należy wskazać dowody na posiadanie prawa do odliczenia takiego kosztu limitowanego.

Ulga rehabilitacyjna od podatku dochodowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Suma ulgi rehabilitacyjnej jest odliczana od podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugą możliwością jest zastosowanie ulgi do obniżenia podatku w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli nie posiadamy dowodów potwierdzających koszty poniesione na rehabilitację, należy wypełnić odpowiednią deklarację podatkową:

 • PIT-36 dla przychodów z podatkiem obliczonym według skali podatkowej z prowadzonej działalności, najmu, czy innych działań bez pośrednictwa państwa
 • PIT-37 dla przychodów opodatkowanych na skali podatkowej z pośrednictwem państwa (umowa o pracę, umowa zlecenie)
 • PIT-28 – dla osób rozliczających działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Informacja o odliczeniach z ulgi rehabilitacyjnej musi się też znaleźć w formularzu PIT/O.

Odliczenie ulgi na rehabilitację na samochód – jak to zrobić?

Osobie z orzeczeniem niepełnosprawności lub opiekunowi niepełnosprawnego przysługuje ulga rehabilitacyjna także na koszt związany z używaniem samochodu. Jak obliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód? Na wstępie warto powiedzieć, że ulga przysługuje tylko na samochód osobowy. Samochody dostawcze, ciężarowe, czy autobusy nie wchodzą tu w grę.

Jakie koszty wliczają się do ulgi rehabilitacyjnej w przypadku samochodu osobowego? To wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem – wymiana opon, obowiązkowe ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne, czy zakup paliwa. Nie musimy posiadać dokumentów potwierdzających te wydatki. W razie potrzeby wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie.

Ulga rehabilitacyjna – podsumowanie

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zwykle muszą się liczyć z koniecznością ponoszenia wielu kosztów. Część z nich warto dokumentować, co pozwoli obniżyć dochód i podstawę opodatkowania o poniesione koszty. Choć wysokość ulgi rehabilitacyjnej nie jest duża, zdecydowanie warto skorzystać z tej formy wsparcia.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły