Czym są progi podatkowe i ile wynoszą w 2024 roku?

progi podatkowe

Progi podatkowe PIT określają granicę, powyżej której wzrasta wysokość należnego państwu podatku. Oznacza to, że im więcej zarobisz w danym roku, tym większą kwotę będziesz musiał rozliczyć z fiskusem. W jaki sposób kształtują się progi podatkowe w roku 2024? Czy powinniśmy spodziewać się podwyżek w stosunku do lat ubiegłych? W poniższym artykule odpowiemy na te pytania.

Jakie są progi podatkowe PIT?

Progi podatkowe, są to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2022 roku reforma pod nazwą Nowy Ład przesunęła progi podatkowe ustanawiając:

 • pierwszy próg podatkowy od kwoty 85 000 258 zł do 120 000 zł – 17% 
 • drugi próg podatkowy– kwoty powyżej 120 000 – 32%

Nowy Ład obniżył w 2023 roku podatek (progi podatkowe)

W związku ze zmianami gospodarczymi, w połowie ubiegłego roku rząd wycofał się z części pierwotnych postanowień. Poprzedni rok 2024 przyniósł zmianę wysokości podatku, ale nie progu. Zgodnie z informacjami znalezionymi na stronach rządowych progi podatkowe w tym roku wyglądają następująco: 

 • pierwszy próg podatkowy od kwoty 85 000 258 zł do 120 000 zł – 12% 
 • drugi próg podatkowy– kwoty powyżej 120 000 – 32%

Który próg podatkowy będzie nas dotyczył, zależy od wysokości naszych zarobków w danym roku. Co ważne nie ma to znaczenia tylko wysokość naszej pensji oraz jej źródło. Nie jest istotne również czy otrzymane wynagrodzenie jest wynikiem pracy ciągłej z tytułu umowy o pracę lub okazjonalnych zleceń. Progi podatkowe będą brały pod uwagę sumę wszystkich dochodów. W tym miejscu istotne jest rozróżnienie przychodu od dochodu, ponieważ są to dwa różne pojęcia. Dochód jest to całkowity przychód podatnika, czyli kwota, jaką otrzymał do ręki po odliczeniu wszelkich składek ZUS oraz kosztów uzyskania.

Łatwiejsze podatki w e-PIT

Od 2019 roku fiskus przygotował Polakom prawdziwą rewolucję na miarę XXI wieku. Usługa PIT, z której każdy podatnik może korzystać, uzyskała nową formę. W ramach działania platformy otrzymaliśmy przygotowane i gotowe zeznania podatkowe w formie elektronicznej. Korzystając z tej usługi, możemy mieć wgląd do wszystkich zeznań i nanieść ewentualne poprawki. Jednak największą zmianą jest to, że nie musimy nic robić. Po 30 kwietnia danego roku, czyli gdy minie ostatni dzień składania zeznań podatkowych, dokument wypełniony przez fiskus zostanie potraktowany jako oficjalny. W niektórych przypadkach w polskim prawie przewidziany jest zwrot podatku zapłaconego przez pracodawcę. Wypłaca on pracownikowi kwotę netto, a resztę odprowadza jako zaliczka na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego wszystkie wpłacone pieniądze są sumowane za pomocą zeznania podatkowego.

Skala podatkowa PIT w rok 2024 i progi podatkowe

Skala podatkowa to, innymi słowy, wzór na podstawie którego określana jest wysokość podatku dla podatników. Forma ta jest zasadniczo dostępna dla wszystkich zarówno tych pracujących na umowę o pracę, jak i tych na umowach cywilnoprawnych. Dostępna jest ona również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem że podatnik nie wybrał innej formy opodatkowania. Podatek w takiej formie na zasadach ogólnych rozliczany jest w trybie miesięcznym. W niektórych przypadkach istnieje możliwość rozliczania w systemie kwartalnym.

W polskim systemie podatkowym wyróżniamy dwa progi podatkowe na poziomie 12% i 32%. Każdy z nich przewidziany jest do konkretnej wysokości i każdy z nich posiada inną kwotę wolną od podatku oraz stawkę podatkową. W myśl ustawy o podatku od osób fizycznych, kwota wolna od podatku to kwota zarobków, od której nie odprowadzany jest żaden podatek. Reforma Polski Ład ustanowiła tę kwotę na rekordowo wysokim poziomie. W roku 2024 wyniesie 30 000 zł. Dlatego, jeżeli zarabiamy poniżej kwoty wolnej od podatku, otrzymamy pełny zwrot kwoty podatku zapłaconej przez naszego pracodawcę. Istotnym jest, że im wyższa kwota zarobków, tym niższy zwrot. 

Kwota zmniejszająca podatek w roku 2024 wynosi 3600 zł w skali roku, czyli 300 zł miesięcznie. 

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym. 

W 2021 roku próg podatkowy ustalony był w wysokości 85 528 zł brutto dla wszystkich osób, których dochody nie przekroczyły tej wartości. Ministerstwo Finansów informowało, że 95% pracujących Polaków wpisywało się w tę kwotę. Od 2022 roku wysokość wzrosła o 40%, czyli do kwoty 120 000 zł w skali roku. Istotne jest zaznaczenie, że to nie podatnicy odprowadzają kwotę bezpośrednio do urzędu. Robi w to w naszym imieniu pracodawca dlatego też kwota, która trafia na nasze konto, jest niższa niż kwota, którą mamy na umowie. Od wartości brutto odciągamy procent mieszczący się właśnie w pierwszym progu podatkowym. Podatek wynosi wtedy 12%. Po zakończeniu danego roku podatkowego wysokość przekazanej kwoty jest dokładnie weryfikowana. Mamy wówczas do czynienia z trzema opcjami:

 • będziemy musieli zapłacić określoną sumę, jeżeli przekroczyliśmy pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę 120 000 zł
 • nastąpi zwrot nadpłaty, gdy zarobki nie przekroczą 120 000 zł
 • nie zostaniemy zobowiązani do dopłaty, ale również nie będzie nam przysługiwał zwrot nadpłat

W przypadku, gdyby zdarzyło się, że w danym roku kalendarzowym podatnik przekroczył pierwszy próg, nie oznacza to, że musi zapłacić 32% od całości dochodu. Zapłaci jedynie tę część dochodów, która będzie stanowiła nadwyżkę powyżej pierwszego progu podatkowego. Do osiągnięcia wysokości drugiego progu podatkowego (120.000 zł) zapłacimy niższą stawkę, nadwyżka zostanie opodatkowana wyższą stawką 32%. Aby tego uniknąć można rozliczać się ze współmałżonkiem lub zmienić formę zatrudnienia (np. wybrać podatek w formie ryczałtu).

Drugi próg podatkowy w podatku dochodowym

Wszystkie osoby, których roczne zarobki przekroczą 120 000 zł brutto znajdują się w drugim progu podatkowym. W rzeczywistości oznacza to, że dana osoba musiałaby zabrać więcej niż 12 000 zł brutto miesięcznie. Niewielu Polaków może pochwalić się takimi dochodami. Jeżeli jednak tak jest, często korzystają ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Pozwala to uniknąć drugiego progu dochodowego. Decydując się na taką formę rozliczenia, kwota progu zwiększa się dwukrotnie.

Jeżeli jedna osoba zarabia dwukrotność maksymalnej sumy, a druga nie osiąga wysokich zarobków, to obydwoje mogą rozliczać się wspólnie w ramach pierwszego progu podatkowego. Zdarza się, jednak że drugi próg podatkowy może zostać przekroczony nieświadomie. Czasami w wyniku zwykłego niedopatrzenia lub braku świadomości, np. w sytuacji otrzymania premii. W takiej sytuacji nietrudno o złe wyliczenia i powstałą niedopłatę.

Mamy dwie opcje, z których możemy skorzystać w takiej sytuacji: 

 • osoby, które są świadome, że ich zarobki przekraczają 120 000 zł, mogą poprosić swojego pracodawcę o rozliczenie według wyższego progu podatkowego, czyli 32%
 • jeżeli podatnik wie, że przekroczył kwotę 120 000 i postanowił rozliczać się wspólnie z małżonkiem, wnioskuje do pracodawcy o rozliczenie stawki według 12%.

Wspólne rozliczenie małżonków a progi podatkowe 2024

W 2024 roku małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, nawet jeżeli rozliczenie będzie dotyczyło roku, w którym dopiero zawarto związek małżeński. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem również istnieje możliwość rozliczenia wspólnie ze współmałżonkiem. Wspólne rozliczenie podlega złożeniu jednej deklaracji PIT.

Progi podatkowe wylicza się dla jednego pracownika, a gdy następuje rozliczenie wspólne, są one podwajane. Zatem w 2024 roku maksymalna kwota roczna dla małżeństwa wyniesienie 120 000 zł a aż 240 000 zł. Przy czym jednocześnie można skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 60 000 zł. W przypadku rezygnacji przez jednego z partnerów z takiej formy rozliczenia, zasady powyżej rozpisane przestają obowiązywać. Od kolejnego miesiąca rozpocznie się indywidualne rozliczanie według zasad ogólnych.

Podatek zerowy dla seniorów i rodzin

Przepisy podatkowe w roku 2024 kontynuują wszelkie ulgi na dzieci oraz wprowadzono tak zwany PIT 0 dla rodzin 4 + czyli takich, w których wychowuje się co najmniej czworo dzieci. W ich przypadku w ogóle nie trzeba płacić podatku. W ramach programu Nowy Ład PIT 0 przysługuje również seniorom, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zrezygnowali z jej pobierania i nadal są aktywni zawodowo. Wszystkie takie osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł przychodu rocznie. Nie ma znaczenia czy przychody osiągnięto z pracy etatowej, czy też prowadzenia działalności gospodarczej

Ulgi dla przedsiębiorców

Rok 2024 przynosi również zmiany dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy w ramach Polskiego Ładu 3.0.otrzymają nowe ulgi lub częściowo zmodyfikowane dotychczasowe przywileje.

Trzeba przyznać, że większość zaproponowanych rozwiązań będzie miała zastosowanie w biznesie nastawionym na innowacje.

 • ulga na CSR – ulga skierowana do przedsiębiorców działających w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki niej będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub naukę.
 • ulga B+R – nazywana w ten sposób ulga badawczo-rozwojowa, która wspiera pracę nad nowymi produktami. Przedsiębiorcy mogą liczyć na 200% zwrotu kosztów poświęconych przez CBR. Rozwiązanie to pozwala również na możliwość odliczenia 200 % kosztów wynagrodzeń.
 • IP Box – opcja ta pozwala na korzystanie jednocześnie z ulgi B+R i IPBox w zakresie tego samego dochodu
 • ulga na prototyp – pozwala na odliczenie od podstawowych kosztów opodatkowania 30% wydatków przeznaczonych na wprowadzenie na rynek nowego produktu, uzyskanie zezwoleń lub certyfikatów
 • ulga na robotyzację – jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup maszyn, robotów, a nawet szkolenia pracowników wspierające automatyzację i robotyzację jego przedsiębiorca może odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu
 • ulga na IPO – pierwsza emisji akcji do obrotu giełdowego wiąże się zawsze z dużymi kosztami. Dzięki zastosowaniu tej ulgi można odliczyć wydatki do 150% na przygotowanie i opracowanie prospektu. Koszty prawne, doradcze, finansowe, które są z tym związane, mogą być odliczone na poziomie 50%. Tutaj obowiązuje limit do 50 000 zł netto.

Inne ulgi na zasadach ogólnych

W tym roku również możemy korzystać ze wszystkich ulg na zasadach ogólnych, podobnie jak w latach ubiegłych. 

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych ulg:

Wyższy % podatku przekażemy na dobroczynność

Przywykliśmy do możliwości odprowadzania 1% naszego podatku dochodowego na cele dobroczynne. W tym roku po raz pierwszy w PIT za 2022 rok będziemy mogli przekazać organizacjom pożytku publicznego nie tylko 1%, a aż 1,5% podatku. Zmiana ta ma zrekompensować organizacjom obniżenie podatków i potencjalny mniejszy wpływy z regularnych datków.

Brak zmian limitów gotówkowych w 2024

Do 01.01.2024 odroczono zmiany wysokości limitów dla transakcji gotówkowych, zarówno między przedsiębiorcami, jak i konsumentami. Limit dla transakcji między przedsiębiorcami obniżono z 15 000 zł do 8 000 zł. Powyżej sumy limitu płatności muszą odbywać się bezgotówkowo – np. przelewem bankowym, płatnością BLIK lub kartą płatniczą. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, podczas rozliczeń gotówkowych od 2024 będą mogły przekazać kwotę do 20 000 zł.

Pamiętaj o terminowej zapłacie podatku

Zaległości w Urzędzie Skarbowym rodzą poważne konsekwencje. Ta państwowa instytucja ma nie tylko stały wgląd w historię zapłaconych (i niezapłaconych) podatków. Urząd Skarbowy może też skorzystać z wielu narzędzi w celu odzyskania swojej należności od podatnika – osoby fizycznej lub firmy. Zapewne w pierwszej kolejności urzędnik wyśle stosowne upomnienie, a po jakimś czasie oprócz podatku będziemy musieli też płacić karne odsetki. Urząd Skarbowy może zablokować konto bankowe, co może być niemałym utrudnieniem codziennego funkcjonowania, szczególnie firm. Następnie Urząd Skarbowy kieruje sprawę do komornika. Jeśli masz problem ze spłatą zaległego podatku, sprawdź jak rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Źródło:

 1. https://www.pitax.pl/wiedza/poradnik-rozliczenia/progi-podatkowe/
 2. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-drugi-prog-podatkowy-od-jakich-kwot-go-liczyc
 3. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9379549,progi-podatkowe-2024-czy-sie-zmienia-znamy-prawdopodobny-scenariusz.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły