Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – co to jest i ile wynosi?

rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Wychowywanie potomstwa wiąże się z licznymi wydatkami, co dla wielu rodziców może stanowić poważny problem finansowy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające powstało po to, aby wesprzeć matki i ojców w ciężkiej sytuacji. Sprawdźmy, ile wynosi wysokość świadczenia, na jakich warunkach jest przyznawane i kto może się o nie ubiegać. 

Czym jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to przygotowany przez Rząd program, którego zadaniem jest finansowe wsparcie rodzin. Dotyczy zarówno matki i ojców z dzieckiem własnym, jak i dzieckiem współmałżonka, dzieckiem przysposobionym czy też dzieckiem przyjętym na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątkiem są rodziny zastępcze zawodowe, które nie kwalifikują się do skorzystania z tej formy pomocy. 

Skorzystać z programu mogą jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie oznacza to jednak, że obcokrajowcy nie mają szans na wsparcie finansowe na wychowywanie dziecka. Pod uwagę nie jest bowiem brane obywatelstwo, a jedynie miejsce obecnego przebywania. 

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Istotnym kryterium świadczeń i różnych form pomocy socjalnej jest kwota, jaką otrzyma beneficjent. Ile wynosi suma świadczenia? Wszystko zależy od tego, czy dana osoba otrzymuję emeryturę lub rentę, i w jakiej wysokości są one pobierane. 

W przypadku braku prawa uzyskiwania do emerytury lub renty, świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o obecnej minimalnej emeryturze, to polecamy przeczytać nasz wpis na ten temat: Najniższa emerytura 2022 – ile obecnie wynosi minimalna emerytura?

Na jaką kwotę można liczyć w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura? W takiej sytuacji kwota świadczenia będzie różnicą między najniższą krajową emeryturą, a obecnie uzyskiwaną emeryturą. W dużym uproszczeniu, będzie to uzupełnienie emerytury do jej minimalnej kwoty. 

Jak uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Aby uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ojciec lub matka danego dziecka muszą zwrócić się z wnioskiem do dowolnej jednostki organizacyjnej ZUS. Możliwe jest także przekazanie wniosku za pomocą operatora pocztowego. 

Wniosek należy nie wcześniej, niż 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych do tego, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Wysłany zbyt wcześnie wniosek zostanie odrzucony, ponieważ wnioskodawca nie spełni odpowiednich kryteriów. 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Wzór wniosku dostępny jest  w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej placówce ZUS, a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdźmy, jakie informacje powinny znaleźć się w odpowiednio wypełnionym dokumencie.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

  • informacje o wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo
  • informacje kontaktowe, takie jak adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, a także numer telefonu komórkowego
  • rodzaj, seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
  • numer konta bankowego, na które wysyłane będzie świadczenie

Jakie załączniki należy przygotować?

Sam wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające to nie wszystko, i należy przygotować również niezbędne załączniki. W przypadku rodziców konieczne będzie dołączenie aktu urodzenia dzieci. W przypadku innych opiekunów prawnych należy dostarczyć orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi. Należy przygotować także numery PESEL dzieci. 

Opisywane dzisiaj świadczenie ma na celu pomóc rodzinom w ciężkiej sytuacji. Z tego powodu konieczne będzie tak przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację majątkową. Będzie to zaświadczenie od pracodawcy, a także formularz ERU, czyli oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. 

Uwaga: W przypadku ojców ubiegających się o świadczenie, niezbędne będzie dołączenie także aktu zgonu matki. 

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające kierowane jest do matek, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci, oraz nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Skorzystać ze świadczenia mogą także ojcowie dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci, porzucenia przez nią dzieci albo w przypadku długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci.

Istotne jest również kryterium wiekowe. Dla matek wynosi ono 60 lat, a dla ojców 65 lat. Oznacza to, że ze świadczenia mogą skorzystać jedynie osoby, które osiągnęły tzw. wiek emerytalny. Kryterium dochodowe ustalane jest indywidualnie, i to organ rozpatrujący ustala, czy sytuacja danej rodziny kwalifikuje się do przyznania świadczenia. Z tego względu zadbanie o dołączenie odpowiednich zaświadczeń o dochodach jest niezwykle ważne. 

Kiedy świadczenie nie zostanie przyznane?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie, a każdy wniosek rozpatrywany jest z osobna. Takie działanie pomaga zapobiec nadużyciom i upewnić się, że wsparcie finansowe trafia jedynie do potrzebujących rodzin wielodzietnych. Dany organ może odmówić przyznawania świadczenia, jeżeli uzna, że kryterium dochodowe zostało przekroczone, a sytuacja rodziny nie kwalifikuje jej do uzyskiwania pomocy. Może się to zdarzyć np. w sytuacji, w której wnioskodawca uzyskuje emeryturę wyższą niż minimalna emerytura. 

Odrzucenie wniosku – szczególne przypadki 

W szczególnych sytuacjach, wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie nawet pomimo spełnienia kryterium wiekowego, dochodowego i dołączenia potrzebnych dokumentów. Osoby poddane tymczasowemu aresztowaniu, bądź pozbawione wolności w inny sposób, nie mają szans na uzyskanie świadczenia. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie trafi także do rodziców, którzy nie wywiązali się odpowiednio z obowiązku wychowawczego, i np. ich władza rodzicielska została ograniczona. 

Czy można odwołać się od decyzji dotyczącej wniosku?

Może zdarzyć się, że wysłany wniosek został rozpatrzony negatywnie, a mimo tego nadal uważasz, że kwalifikujesz się do tego, aby otrzymywać rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Na szczęście, możliwe jest odwołanie się od decyzji Prezesa ZUS

Jak można odwołać się od decyzji?

  • Składając wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy (w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji)
  • Poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (za pośrednictwem Prezesa ZUS w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji)

Z pierwszej opcji, czyli rozpatrzenia wniosku przez Prezesa ZUS, można skorzystać dwukrotnie. To od wnioskodawcy zależy, czy skorzysta on z tej możliwości, czy też wniesie on skargę sądową już po pierwszej negatywnej decyzji. 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły