Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia na budowę – kiedy to możliwe?

zgłoszenie budowy

Planując prace budowlane zwykle musimy liczyć się z koniecznością spełnienia wielu formalności. Wśród obowiązków inwestora jest między innymi uzyskanie pozwolenia na budowę. W niektórych sytuacjach będziesz jednak zwolniony z tego obowiązku. Dziś postaramy się wskazać, kiedy wystarczy zgłosić budowę. Zgłoszenie budowy zamiast uzyskania pozwolenia na budowę pozwala znacznie przyspieszyć czas potrzebny na przygotowanie się do rozpoczęcia prac.

Zgłoszenie budowy, czy ubieganie się o pozwolenie?

Przepisami, które regulują powyższą sytuację jest Prawo budowlane z 7 lipca 1994 rokuu (Art. 4.). Tam znajdziemy dokładne zapisy na temat tego, kiedy samo zgłoszenie budowy będzie w pełni wystarczające. Możliwość zgłoszenia budowy zamiast ubiegania się o pozwolenie to pewnego rodzaju wyłączenie. Standardową procedurą jest bowiem otrzymanie stosownego pozwolenia.

Lista wyłączeń od tej zasady stanowi katalog zamknięty. tylko w opisanych w przepisach sytuacjach możemy więc liczyć na zgłoszenie budowy zamiast znacznie bardziej czasochłonnego ubiegania się o zezwolenie.

Pozwolenie na budowę – co to jest?

Rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych lub budowy wymaga decyzji administracyjnej, jaką jest pozwolenie na budowę. Inwestor powinien je uzyskać przed rozpoczęciem pracy w tym zakresie. W całym procesie inwestycyjnym pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem.

Administracją architektoniczno-budowlaną, a tym samym wydaniem pozwolenia na budowę zajmują się następujące organy:

 • starosta powiatowy
 • wojewoda
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

To, do kogo kierujemy udać się w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zależy od lokalizacji obiektu.

Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia

Nie każda budowa lub prace budowlane inne, niż budowa obiektu wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W pewnych sytuacjach wystarczy więc samo zgłoszenie. Kierujemy je do tego organu, który jest w danej lokalizacji odpowiedzialny za administrację architektoniczno-budowlaną (starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego).

Jak dostarczyć zgłoszenie budowy? Mamy kilka możliwości:

 • drogą elektroniczną, przez stronę www organu lub wysyłają e-mail na jego skrzynkę elektroniczną
 • osobiście: w urzędzie miasta na prawach powiatu lub w starostwie
 • wysyłając list drogą poczty tradycyjnej, na adres organu

Warto dodać, że zezwolenie może być potrzebne nie tylko na budowę, ale także rozbudowę, odbudowę, czy przebudowę obiektu. 

Nawet w przypadku budów i prac, które wymagają jedynie zgłoszenia, możliwe jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. Taki dokument otrzymasz dla każdego rodzaju prac budowlanych. Nie trzeba wtedy w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę musimy jednak dołączyć komplet dokumentacji. Określają to przepisy – Art. 33 Ust. 2. Prawa budowlanego.

Zgłoszenie budowy – kiedy to możliwe?

Kiedy możliwe jest skorzystanie ze zgłoszenia budowy zamiast ubiegania się o pozwolenie na budowę? Inwestycje, które możemy zgodnie z prawem realizować jedynie na podstawie zgłoszenia budowy to katalog zamknięty.

 1. parterowe, wolnostojące budynki gospodarcze, jak wiaty, garaże lub przybudówka w formie ganku, a także ogrody zimowe, jeżeli powierzchnia nie przekracza 35 m2. Takich obiektów nie może być jednak więcej, niż dwa na 500 m2 powierzchni działki.
 2. parterowe, wolnostojące budynki o charakterze rekreacji indywidualnej, budynki przeznaczone do wypoczynku (np. altana), o powierzchni do 35 m2, limit na każde 500 m2 powierzchni działki to dwa takie obiekty
 3. rozbudowa lub budowa obiektów gospodarczych dla produkcji rolnej i uzupełniających zagrodową zabudowę, jak szczelne zbiorniki na gnojówkę (pojemność do 25 m3), silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości poniżej 7 metrów, płyty do składowania obornika
 4. przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności poniżej 7,5 m3 na dobę
 5. zbiornik na nieczystości ciekłe bezodpływowy o pojemności do 10 m3
 6. przebudowa parterowego budynku wolnostojącej stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej (powierzchnia do 35 m2)
 7. boisko szkolne, boisko służące do rekreacji, kort tenisowy
 8. zjazd z drogi krajowej lub wojewódzkiej, zatoka parkingowa wzdłuż takich dróg
 9. tymczasowe obiekty budowlane (jak stragany, czy kontenery) bez trwałego połączenia z gruntem, których przeniesienie w inne miejsce jest możliwe. W tym wypadku  obiekt po 180 dniach użytkowania musi zostać rozebrany lub trzeba uzyskać pozwolenie na budowę
 10. obiekty piętrzące wodę poza rzekami żeglownymi i obszarem parku narodowego i krajobrazowego, czy rezerwatu przyrody (wysokość piętrzenia do 1 m)
 11. pomost o długości do 25 m i wysokości do 2,5 m (od tafli wody do korony pomostu) do cumowania jednostek pływających, rekreacji lub wędkarstwa
 12. zbiornik na gaz płynny z jednym zbiornikiem do 7 m3 do ogrzewania jednorodzinnego budynku mieszkalnego
 13. kanalizacja kablowa (budowa lub rozbudowa)
 14. przebudowa sieci energetycznych do 1 kV, wodociągowych, cieplnych, telekomunikacyjnych lub kanalizacyjnych
 15. obiekty zlokalizowane na terenie objętym programem Natura 2000: miejsca postojowe do 10 stanowisk, obiekty gospodarcze dla gospodarki leśnej do 35 m2, parterowy budynek o powierzchni do 35 m2 wspomagający utrzymanie linii kolejowej
 16. urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
 17. tablice i urządzenia reklamowe, chyba że są umieszczone na obiektach wpisanych do rejestru zabytków
 18. budowa dróg, budowa torów i urządzeń kolejowych
 19. przebudowa sieci grzewczych, przebudowa sieci energetycznych z napięciem znamionowym ponad 1 kV
 20. remont obiektu, którego budowa wymaga pozwolenia
 21. kanały technologiczne przy pracach drogowych
 22. ocieplenie budynków o wysokości 12 do 25 metrów
 23. remont elementów konstrukcyjnych budynków wymagających pozwolenia na budowę, remont przegród zewnętrznych
 24. ogrodzenie o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m, montaż krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej
 25. roboty budowlane na obiektach widniejących w rejestrze zabytków
 26. obiekty małej architektury w miejscu publicznym (posąg, fontanna, itp.)
 27. obiekty małej architektury ogrodowej, jak drabinki, huśtawki, śmietnik
 28. budowa przyłączy sieci, stacja ładowania pojazdów

Jak widać, zamknięty katalog wyłączeń od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest dość obszerny.

Do zgłoszenia budowy należy dołączyć projekt budowlany

Czasami zgłoszenie budowy wymaga dodatkowego uzupełnienia dokumentacji o projekt budowlany:

 • wolnostojące budynki mieszkalne – budowa
 • przebudowa wolnostojących budynków mieszkalnych związana z umieszczeniem przegród zewnętrznych i konstrukcyjnych elementów, jeżeli ich dotychczasowy obszar oddziaływania nie zwiększa się
 • wolnostojący budynek parterowy stacji transformatorowych i kontenerowych o powierzchni do 35 m2
 • budowa sieci wodociągowych, cieplnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV\

Kiedy samo zgłoszenie budowy będzie niewystarczające?

Jest kilka sytuacji, kiedy zgłoszenie budowy nie będzie wystarczające. W takiej sytuacji inwestor musi  po prostu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Taka konieczność pojawi się w przypadku, jeśli obiekt wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000. Również obiekty wykorzystywane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków będą wymagały pozwolenia na budowę.

Kiedy zgłosić budowę?

Kiedy należy złożyć zgłoszenie budowy do odpowiedniego organu administracji? Należy zrobić to jeszcze zanim rozpoczną się prace budowlane. W przeciwnym wypadku urzędnicy mogą ocenić, że to samowola budowlana. Jej zalegalizowanie wiąże się natomiast ze zgłoszeniem do nadzoru budowlanego. Zwykle to bardzo czasochłonny proces.

Wszelkie prace budowlane należy więc rozpocząć dopiero po dostarczeniu zgłoszenia i ocenieniu go przez urzędnika. Jeżeli od zgłoszenia budowy minie 21 dni i nie otrzymasz sprzeciwu administracyjnego.

Koszt zgłoszenia budowy

Zgłoszenie budowy wiąże się z kosztem. Jest on uzależniony od wielkości budynku, którego dotyczy wniosek. Zapłacimy 1 zł za każdy metr kwadratowy. Maksymalnie opłata za zgłoszenie budowy wyniesie jednak 539 złotych.

Może inne artykuły również Cię zainteresują:

Podsumowanie artykułu

Ubieganie się o pozwolenie na budowę może być dość czasochłonne. Wtedy, gdy to możliwe warto więc po prostu zgłosić budowę. Pamiętaj jednak, że jest zamknięty katalog sytuacji i przypadków, kiedy zgłoszenie budowy nastąpi uzyskanie pozwolenia. Wszelkie prace budowlane należy rozpocząć dopiero po dopełnieniu formalności. W przeciwnym wypadku obiekt może zostać oceniony jako samowola budowlana. Zgłoszenie budowy kosztuje 1 zł za każdy metr kwadratowy obiektu.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest zgłoszenie budowy?

Zgłoszenie budowy pozwala dopełnić formalności związanych z budową lub innymi pracami budowlanymi na obiekcie. Jest to możliwe zamiast ubiegania się o pozwolenie na budowę, choć tylko w konkretnych przypadkach.

Gdzie złożyć zgłoszenie budowy?

Zgłoszenie budowy należy dostarczyć listownie, drogą elektroniczną lub osobiście do wojewody, starosty lub Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ile trwa zgłoszenie budowy?

Jeżeli w ciągu 21 dni od zgłoszenia budowy nie otrzymasz sprzeciwu administracyjnego, możesz rozpocząć prace budowlane.

Co można budować bez zezwolenia?

Jest zamknięty katalog obiektów i prac, które można budować lub przebudowywać bez zezwolenia na budowę.

Kto musi zgłosić budowę?

Zgłoszenie budowy lub rozpoczęcie robót budowlanych musi zgłosić inwestor lub osoba z jego pełnomocnictwem.

Źródło:

 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/550
 2. https://www.gov.pl/web/uw-opolski/zgloszenie-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe
 3. https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/zgoszenie-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe-aa-kWHS-kxT9-h8b1.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły