Waloryzacja emerytury i renty 2022

waloryzacja

Zwiększanie płacy minimalnej wiąże się także z podniesieniem innych świadczeń, takich jak właśnie renty czy emerytury. W tym roku mają zostać one podniesione o prawie 3 punkty procentowe w stosunku do 2021 roku, czyli o aż 7%. Sprawdź, komu się będzie należeć podwyżka, oraz ile wyniesie waloryzacja w 2022 roku.

Waloryzacja – co to?

Waloryzacja jest to podniesienie stawek świadczeń emerytalnych i rentowych wskaźnikiem waloryzacji kwoty świadczenia przysługującego w 2017 roku o nie mniej niż 10 zł. Dzieje się to co roku 1 marca.

Wskaźnik waloryzacji obrazuje średnioroczny wskaźnik cen usług oraz towarów ubiegłorocznych, zwiększony o wzrost przeciętnego wynagrodzenia (min. 20%). 

Jak obliczyć wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik ten oblicza się sumująć 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz zeszłoroczny wskaźnik inflacji, który jest ogłaszany przez GUS.

Tabela waloryzacji rent i emerytur w 2022 roku

Emerytura brutto 2021Emerytura po 1 marca 2022 brutto
1250,88 zł1338,44 zł
1300 zł1391 zł
1400 zł1498 zł
1500 zł1605 zł
1700 zł1819 zł
1900 zł2033 zł
2100 zł2247 zł
2300 zł2461 zł
2400 zł2568 zł
2600 zł2782 zł
2800 zł2996 zł
3000 zł3210 zł
4200 zł4494 zł
4400 zł4708 zł
4600 zł4922 zł
4800 zł5136 zł
5000 zł5350 zł

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach z 2017 roku

Znaleźć w niej można więcej specyfikacji. Wspomniana kwota 10 zł nie zawsze obowiązuje. Gdy mowa jest o emeryturze częściowej, wtedy kwota waloryzacji nie może wynosić mniej niż 5 zł, a w przypadku renty częściowej niezdolności do pracy, a także renty inwalidzkiej III grupy, nie mniej niż 7,50 zł.

Dodatkowo precyzuje podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśnia, że podstawa świadczenia ulega pomnożeniu przez iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z FUS’u oraz kwoty świadczenia, która była obowiązująca na ostatni dzień lutego.

Fundusze inwestycyjne – czym są?

Dalej, jeżeli klient otrzymuje świadczenie niższe niż kwota najniższego świadczenia, wtedy waloryzacja polega jedynie na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji, w wysokości przysługującej na dzień 28 lutego 2017 roku.

W przypadku pochodzenia emerytury z FUS’u, można połączyć ją z okresową emeryturą kapitałową. Kwota podwyższenia tych świadczeń jest proporcjonalna do ich wysokości. 

Ustawa mówi także, że ,,kwoty maksymalnych zmniejszeń, podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.”

Inflacja

Wskaźnik ten może wydawać się korzystny jeśli zapomni się o jednym znaczącym problemie – inflacji.

Prognozy przewidują, że w kwietniu przekroczy okrągłe 10%, co przy teraźniejszych ponad 9% i tak jest zatrważające. Czy więc seniorzy mogą liczyć na realną podwyżkę? Mimo, że tegoroczna waloryzacja jest w czołówce najwyższych z ostatnich kilkunastu lat, wydaje się, że nie będzie miała realnego przełożenia na dobrobyt życiowy rencistów i seniorów.

Kredy a inflacja – co warto wiedzieć?  

Emerytura na rękę w 2022

Wspomniane 7% podwyżki przełoży się na 1217,98 zł netto od minimalnej wysokości emerytury. Z kolei przy wysokiej emeryturze 3,5 tys. zł, kwota brutto wynosić będzie 3 745 zł.

Ważne jest to, że aby skorzystać z waloryzacji, nie trzeba składać żadnego wniosku, ani oświadczenia. Wszystko dzieje się automatycznie, po zweryfikowaniu przez ZUS. Informację o tym można znaleźć na swoim prywatnym koncie PUE ZUS. 

Ile może zabrać komornik z emerytury w 2022?

Pracujący seniorzy – wzrost aktywnych seniorów na rynku

Nie wszyscy z pracą rozstawać się chcą, nie wszyscy z praca rozstawać się mogą. Czy ilość pracujących seniorów jest dobrowolną decyzją, czy koniecznością? Biorąc pod uwagę, że większość tej grupy stanowią kobiety, szala może przechylać się na drugą stronę odpowiedzi. Panie bowiem z powodu krótszego wieku emerytalnego mają niższe świadczenia, niekiedy spotykają się z generalnie niższymi zarobkami, co również potem rzutuje na jego wysokość. 

Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS podaje, że ok. 4 miesiące temu (na koniec 2021 r.) blisko 800 tysięcy emerytów decydowało się na kontynuowanie pracy. Biorąc pod uwagę ostatnie lata, było to znaczne zwiększenie tej liczby.

Rok temu renty i emerytury z ZUS’u pobierało blisko 7 845 100 osób, z czego ponad 75% to emeryci. Rentę rodzinną pobierało ok. 15%, a rentę z tytuły niezdolmości do pracy ok. 8%. 

Pożyczki dla emerytów.

Polski ład

Zmiany w polskim prawie dotykają także opisywanych emerytów i rencistów, czyli blisko 8 mln ludzi. Nowe zasady mówią, że jeśli emrytura nie przekracza 2,5 tysiąca złotych, nie trzeba płacić od niej podatku dochodowego. Teraz jest środek marca, a więc nastąpiła nowa waloryzacja, a niedługo zostanie wypłacona 13 emerytura, niezależnie od dochodu, wynosić ona będzie 1388, 44 zł brutto. Świadczenie wypłacane będzie w kwietniu, zarówno przed świętami wielkanocnymi, jak i po świętach. W tym roku zapowiedziane również zostały 14-stki, które miałyby być przekazane w tej samej kwocie, tyle że jesienią.

Polski ład mówi także o PIT-0 dla seniora, który aktywnych zawodowo emerytów rezygnujących z pobierania świadczenia na rzecz etatu, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej zwalniać będzie z podatku dochodowego. Dopiero po zarobieniu więcej niż 115 528 zł będę musiały go zapłacić. 

Najniższa emerytura – ile wynosi?

Zmiany przepisów spowodowały, że nawet osoby, które nie mają pełnego staży emerytalnego, w tym roku dostaną wyższą emeryturę. Najniższa emerytura jest jest w tym roku wyższa o 88 zł i wynosi 1217,98 zł na rękę (1338,44 zł brutto).  Jest to już kwota po waloryzacji. Tyle samo pobierać będą osoby ze względu na rentę rodzinną, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz na rentę socjalną.

Po tym zabiegu również niektóre inne świadczenia zmieniły swoją wartość, np. renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł, czy świadczenie przedemerytalne 1350,70 zł. 

Prawo do najniższej emerytury 

Przysługuje oczywiście osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, który dla kobiet jest 5 lat krótszy niż dla mężczyzn (60 i 65 lat). Należy się też ona pobierającym rentę z powodu niezdolności do pracy. Otrzymuje się ją bez składania wniosku.

W jakiej sytuacji prawo to nie przysługuje?

W momencie nieosiągnięcia wieku emerytalnego lub wystarczającego stażu pracy – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn oraz w przypadku zbyt małych składek dla ZUS’u. Ich minimalna wysokość musi wynosić 60% średniej pensji na dany rok kalendarzowy.

Nie oznacza to całkowitego braku wypłaty świadczenia. Osoba otrzyma kwotę niższą niż minimalna emerytura, która będzie wynikać z wysokości zgromadzonych składek, jeśli jej staż pracy będzie krótszy. Natomiast w przypadku niewystarczających składek, emerytura została zawyżona do emerytury minimalnej. 

Podwyżka – dla kogo?

Okazuje się, że wiele osób będzie mogło z niej skorzystać. Dodatkie ona portfele korzystających z emerytur pomostowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Będzie się należeć ona także do emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, rolniczych i służb mundurowych.

Zajęcie renty i emerytury przez komornika

Komornik nie może zająć całego świadczenia, a także 13 i 14 emerytury. Od 5 lat, czyli od 2017 r. zwykle maksymalna wysokość, którą może przejąć to 25% emerytury lub renty, choć ta wartość różnicuje się w zależności od długu. Najwyższy procent zajęcia, bo aż 60% zostanie pobrane za należności alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego, po złożeniu wniosku przez wierzyciela oraz na uregulowanie alimentów wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Z kolei 50% komornik pobierze za należność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także w domu opieki.

Istnieje coś takiego, jak kwota wolna od potrącenia. Jej wysokość również się zmienia; co roku jest podnoszona, ze względu na waloryzację.

Jesteś zadłużony? Sprawdź ile może zabrać komornik z renty?

Pismo do komornika – jak napisać? Wzór do pobrania

Druga waloryzacja

Czy w 2022 roku potrzebne jest zastosowanie drugiej waloryzacji? Możliwe, że tak. Wtedy świadczenia odpowiadałyby wartości, jaką powinny zachować, przy tak szybującym wskaźniku inflacji. Nic takiego jednak nie jest jeszcze zapowiadane.

Podsumowanie

Zabieg polegający na zwiększaniu takich świadczeń jak renty i emerytury, ze względu na np. rosnące koszty towarów to waloryzacja. Przeprowadzana jest rokrocznie w marcu. Pozwala to na wyrównanie różnic, które generują postępujące zjawiska gospodarcze. Czy w tym roku potrzebne będzie przeprowadzenie tego zabiegu jeszcze raz, powiedzmy, jesienią? Bardzo możliwe, jednak emerytom i rencistom póki co, pozostaje tylko czekać. 

Pożyczki bez zaświadczeń o dochodach.

Co zrobić, jeśli urząd skarbowy zajmie konto bankowe?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły