Stypendium szkolne 2024 – jak je uzyskać?

stypendium szkolne

Posiadanie zdolnego dziecka to sama radość. Dla niektórych dzieci stypendia szkolne to jedna z form pomocy, która pozwala rozwijać ich umiejętności bez względu na sytuację materialną. Stypendia szkolne pozwalają na niwelowanie różnic w dostępie do edukacji bez względu na środowisko, z którego dziecko się wywodzi. Jak wyglądają formy dofinansowania edukacji w roku 2024 i kto może z nich skorzystać? W dzisiejszym artykule postaramy się opisać nieco bliżej stypendium szkolne.

Pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Co to zasady edukacja w Polsce jest darmowa jednak każdy, kto posiada dziecko uczęszczające do szkoły wie, że nie do końca jest to prawda. Koszty związane z nauką począwszy od podręczników i akcesoriów, przez ubrania i dodatkowe pomoce naukowe to tylko wierzchołek góry lodowej. Dzieci wyjątkowo zdolne chcą uczęszczać na zajęcia dodatkowe, aby rozwijać swoje umiejętności. Dla wielu osób i jest to ogromny wydatek. A w przypadku osób w trudnej sytuacji materialnej,  wręcz niemożliwy do zrealizowania. Dlatego, zamiast poddawać się kolejom losu i odmawiać dodatkowych zajęć warto sprawdzić, czy dziecku nie przysługuje tzw. socjalne stypendium szkolne.

Stypendium szkolne z MOPS

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona jest dla uczniów z biedniejszych rodzin. Ma to zagwarantować równe prawa w korzystaniu z dostępu do edukacji. Zakres świadczeń dokładnie reguluje artykuł 6 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Budżet państwa przeznaczył środki na wypłaty finansowe dla wszystkich potrzebujących. Szkolne stypendium z MOPS wypłacane jest przez 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Niekiedy potocznie stypendium szkolne nazywane jest zasiłkiem szkolnym. Nie jest to działanie uprawnione, ponieważ zasiłek szkolny jest zupełnie innym rodzajem świadczenia. Zasiłek ma charakter jednorazowy i wypłacany jest uczniom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Do takich okoliczności możemy zaliczyć na przykład śmierć jednego z rodziców, a w związku z tym zmianę standardu życia. Zasiłek szkolny w roku 2024 wynosi maksymalnie 620 zł.

Zasiłki z MOPS są niezłym wsparciem dla osób pozostających w trudniejszej sytuacji finansowej. Z pewnością warto z nich skorzystać. W razie odmownej decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej, można napisać stosowne odwołanie do MOPS. Możliwe jest też otrzymanie kilku zasiłków z MOPS (np. zasiłek stały z ośrodka pomocy społecznej). W osobnym artykule opisaliśmy dostępne zasiłki z MOPS w 2024 roku. Nie zapominajmy też o możliwości złożenia wniosku o zasiłek 300+.

Warunki ubiegania się o stypendium szkolne

Jak już wspomnieliśmy, stypendium szkolne wypłacane jest tym uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym kryterium wyliczenia jest niski dochód na osobę w rodzinie. Najczęściej mamy tutaj na myśli sytuację, w której rodzice:

 • są bezrobotni 
 • dotknęła ich ciężka choroba lub niepełnosprawność 
 • posiadają wiele dzieci 

Niekiedy czynnikiem jest również brak umiejętności spełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców.

Kryterium dochodowe MOPS w 2024 roku do przyznania stypendium szkolnego wynosi 600 zł na osobę w rodzinie. Zatem jeżeli gospodarstwo domowe składa się z pięciu osób a uzyskany dochód to 4000 zł, to taki stypendium nie może zostać przyznane.

Ile wynosi stypendium socjalne?

Szkolne stypendium socjalne nie może być niższe niż 80% miesięcznego zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 lat aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Maksymalną wysokość ustawiono na 200% tej wartości. A zatem według wyliczeń, szkolne stypendium socjalne mieści się pomiędzy 99,20 zł a 248 zł miesięcznie.

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać stypendium?

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o otrzymanie stypendium szkolnego, należy złożyć specjalny wniosek. Organem odpowiedzialnym za udzielenie świadczeń pomocowych o charakterze socjalnym jest właściwa dla miejsca zamieszkania gmina. Stąd też wniosek należy złożyć w gminnych bądź miejskich ośrodkach Pomocy Społecznej. Wzory formularzy można pobrać w placówkach bądź na stronach internetowych oddziałów. Do wniosku należy dołączyć również dodatkowe dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (indywidualnie na każde dziecko)
 • załącznik do wniosku o stypendium szkolne z informacją o wysokości dochodów (jeden na rodzinę)
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium

Stypendium szkolne przyznawane jest czasowo. Gdy sytuacja materialna rodziny się poprawi, opiekunowie powinni niezwłocznie powiadomić o tym urząd.

Wniosek o stypendium szkolne

Główny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego nie jest trudny do wypełnienia. W pierwszej kolejności należy umieścić w nim wszystkie dane ucznia, na którego ma być przyznane świadczenie. We wniosku należy zamieścić również wszystkie informacje uzasadniające przyznanie pomocy materialnej, oświadczenia o liczbie osób w gospodarstwie domowym i stanie materialnym rodziny. Do wniosku o stypendium szkolne należy również dodać informacje i w jaki sposób forma świadczenia pomoże dziecku w edukacji.

Wniosek najczęściej składają rodzice bądź opiekunowie prawni. Wnioskować o pomoc dla ucznia może również dyrektor szkoły. Bardzo istotne jest dochowanie wyznaczonego terminu, w jakim wnioski są przyjmowane. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Urzędu Gminy bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 września danego roku szkolnego. Jeżeli z ważnych przyczyn losowych nie udałoby się dochować terminu, można wnioskować o jego wydłużenie. Aby urząd dopuścił do przyjęcia dokumentów z opóźnieniem, musi być to odpowiednio uzasadnione.

W jaki sposób odbywa się wypłata stypendium szkolnego?

Stypendium szkolne nie zawsze jest przyznawane na cały okres trwania roku szkolnego. Decyzja podejmowana jest w sposób indywidualny i zależy od sytuacji rodziny oraz szczególnych potrzeb ucznia. Najczęściej stosuje się dofinansowanie na nie mniej niż jeden miesiąc i nie dłużej niż na 10 miesięcy. Urząd ma jeden miesiąc na wydanie decyzji o przyznanie stypendium od momentu złożenia kompletnego wniosku. Oznacza to, że w październiku uczeń może otrzymać już pierwsze stypendium szkolne, a także wyrównanie za miesiąc poprzedni.

Jak można wykorzystać pieniądze ze świadczenia?

Najczęstszą formą rozliczenia tej formy świadczenia jest forma pieniężna. Nie zawsze urząd podejmuje jednak decyzję o wypłaceniu środków bezpośrednio rodzinie. Każdorazowo analizuje się sytuacjaę materialną konkretnego ucznia. Pieniądze mogą być całościowo lub częściowo spożytkowane na pokrycie kosztów udziału dziecka w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza szkolnym planem nauczania. W niektórych przypadkach finansowane są w ten sposób zajęcia wyrównawcze, aby wesprzeć dziecko w prawidłowej ścieżce edukacyjnej. Stypendium szkolne może być realizowane również w formie rzeczowej np. poprzez zakup podręczników bądź materiałów szkolnych.

Lista przedmiotów, które honorują gminy i ośrodki Pomocy Społecznej, dostępna jest na ich stronach internetowych i pozwala usystematyzować zakupy. 

Jakie artykuły znajdziemy na liście jako możliwe wydatki ze stypendium szkolnego:

 • podręczniki szkolne
 • zeszyty 
 • słowniki, encyklopedie, atlasy
 • lektury szkolne
 • tornister lub plecak szkolny (jeden w ciągu roku szkolnego)
 • obuwie sportowe (maksymalnie dwie pary w ciągu roku szkolnego)
 • ubiór szkolny, mundurek w tym strój na zajęcia wychowania fizycznego
 • materiały szkolne, papiernicze i piśmiennicze
 • sprzęt komputerowy oraz programy edukacyjne
 • dodatkowy sprzęt sportowy wymagany w ramach zajęć pozalekcyjnych

Jak widać w praktyce, to wszystkie wydatki związane z edukacją szkolną i potrzebami dziecka. Ze względu na miesięczny charakter wypłat należy w rozsądny sposób dysponować tymi kwotami, aby wyprawka w jak najlepszy sposób wsparła ucznia w jego szkolnej codzienności. Przy zakupie artykułów nie jest wymagane rozliczanie ich nabycia poprzez faktury lub paragony.

Stypendium szkolne 2024 – podsumowanie

Podsumowując, socjalne stypendium szkolne jest dodatkiem z MOPS, o który mogą wnioskować rodzice spełniający kryterium dochodowe. To cenne wsparcie, zarówno dla wielu polskich dzieci, jak i ich rodziców. Warto postarać się o otrzymanie tej formy zapomogi. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na wydatki związane z edukacją dziecka. Lista produktów i usług, na które można wydać stypendium szkolne, jest naprawdę długa. Składają się na nią wydatki, z którymi rodzice dzieci kontynuujących naukę muszą się liczyć.

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi zasiłek szkolny w 2023/2024?

Wysokość zasiłku szkolnego w 2024 roku to 620 złotych miesięcznie. Należy do niego spełnić kryterium dochodowe.

Źródło:

 1. https://jakiwniosek.pl/wnioski/edukacja/zasilek-szkolny
 2. https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/edukacja/6302608,zasilek-szkolny-20232024-kto-moze-otrzymac-i-w-jakiej-wysokosci.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Ewa

Za jaki miesiąc trzeba udokumentować dochody?

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły