Renta szkoleniowa – o niej na pewno nie słyszałeś!

Renta szkoleniowa

Poszczególne rodzaje świadczeń cieszą się znacznie mniejszą popularnością od innych. Jednym z mniej znanych jest renta szkoleniowa, przyznawana osobom, które utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Renta ma na celu pomoc potrzebującym w przekwalifikowaniu zawodowym i pozwala pobierać dodatkowe środki przez okres nawet do trzech lat. Jakie wymagania należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia i jak o nie wnioskować? Dowiecie się tego w dalszej części tekstu.

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Skierowana jest do osób, które na skutek wypadku lub choroby utraciły zdolność do wykonywania pracy w swoim dotychczasowym zawodzie. Jest to rodzaj pomocy z którego korzysta relatywnie niewiele osób, w porównaniu do świadczeń takich jak renta chorobowa i renta rodzinna. 

Celem świadczenia jest umożliwienie beneficjentom zdobycia kwalifikacji potrzebnych w innym zawodzie. Uzyskanie tego rodzaju renty wiąże się z podjęciem szkoleń i kursów, znalezionych przez powiatowy Urząd Pracy. Tym samym, renta szkoleniowa jest nie tylko okazją do uzyskania dodatkowych środków, ale również szansą na zwiększenie aktywności zawodowej.

Renta szkoleniowa – jakie wymagania obowiązują?

Aby skorzystać z renty szkoleniowej, konieczne jest spełnienie kryteriów ustalonych przez ZUS. Głównym z nich jest niezdolność do pracy, którą stwierdza lekarz orzecznik. Do otrzymania świadczenia wymagany jest również odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. Co więcej, renta nie przysługuje tym, którzy wykazują jakikolwiek przychód.

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy jest zależny od wieku. Wynosi:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Uwaga: W poszczególnych przypadkach wymóg posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, nawet jeżeli faktyczny okres stażu tyle nie wynosi. Dotyczy to sytuacji, gdzie ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. 

Chcesz sprawdzić, ile obecnie wynoszą składki do ZUS? W takim razie zapraszamy do zapoznania się z naszym osobnym wpisem:

Ile wynoszą składki do ZUS w 2023 roku?

Ile wynosi renta szkoleniowa? 

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty. Kwota wypłacanego świadczenia nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1191,33 zł). Renta szkoleniowa wynosi 100% podstawy wymiaru renty jedynie wtedy, gdy niezdolność do pracy została spowodowana przez wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. 

Na jaki czas przyznawane jest świadczenie?

Domyślnie okres przyznawania omawianego świadczenia trwa 6 miesięcy, jednak może on ulec wydłużeniu, jeżeli w związku z przekwalifikowaniem zaszła taka potrzeba. Maksymalny czas wydłużenia przyznawania renty szkoleniowej nie może być dłuższy, niż 30 miesięcy. Całość działa również w drugą stronę i okres renty szkoleniowej może okazać się krótszy. Dzieje się tak, gdy nie ma możliwości przekwalifikowania zawodowego bądź gdy beneficjent świadczenia świadomie nie poddaje się przekwalifikowaniu. 

Jakie dokumenty należy złożyć?

W celu skorzystania z renty szkoleniowej, zainteresowani muszą złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS. Można to zrobić ustnie lub pisemnie poprzez osobistą wizytę w placówce. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów przez internet (na platformie ZUS PUE), pocztą lub przez polski urząd konsularny. 

Lista wymaganych dokumentów

 • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (dostępny do pobrania na stronie internetowej ZUS oraz na platformie ZUS PUE),
 • informacje o okresach składkowych i nieskładkowych,
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego i nauki w szkole wyższej,
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, np. odpowiednie zaświadczenie,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,
 • wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu,
 • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Wnioski rozpatruje jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwa dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia wydawana jest w ciągu 30 dni, nie wliczając w to czasu na analizę wniosku i załączników. W poszczególnych przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, co może wydłużyć czas oczekiwania na decyzję organu. 

Czy od decyzji ZUS można się odwołać?

Każdemu wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się od decyzji organu rentowego w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie można złożyć pisemnie lub ustnie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Złożenie odwołania jest wolne od jakichkolwiek opłat. 

Renta szkoleniowa – podsumowanie

Istnieje przekonanie, że omawiany rodzaj renty może wykluczać się z innymi świadczeniami. Okazuje się, że tak nie jest, i nawet w przypadku korzystania z innych świadczeń można skorzystać z renty szkoleniowej. Dodatkowe środki będą niezastąpioną pomocą dla tych, którzy utracili zdolność do pracy w wykonywanym zawodzie. 

Z racji tego że nie jest to świadczenie pobierane często, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji często opłacają kursy i szkolenia z własnej kieszeni. Warto więc złożyć wniosek, aby móc przekwalifikować się zawodowo bez obciążania swojego prywatnego budżetu.

Źródła:

https://www.zus.pl/renta-szkoleniowa

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły