Renta socjalna z MOPS – jak otrzymać?

renta

Pozostając bez środków do życia, każda forma pomocy finansowej będzie nieocenionym wsparciem. Jednym z takich rozwiązań jest renta socjalna z MOPS, czyli z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS? Do kogo należy kierować wniosek? Jaką kwotę można otrzymać w ramach świadczenia? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Renta socjalna z MOPS – co to jest?

Renta socjalna to specjalne świadczenie przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Pieniądze wypłacane są z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a podmiotami pośredniczącymi w wypłacie są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na terenie wsi spotkać się można ze skrótem GOPS, czyli Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Obie instytucje pełnią tożsame funkcje, a różnica polega na obszarze objętym jurysdykcją. Wniosek o rentę socjalną składa się do ZUSu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jednak pojawią się wątpliwości, warto skorzystać z pomocy pracowników MOPS lub GOPS, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Środki przyznawane w ramach renty socjalnej podlegają waloryzacji, czyli zmianie wartości w momencie wahań siły nabywczej pieniądza. Wszelkie zapisy prawne na temat tego świadczenia znajdują się w Ustawie o rencie socjalnej.

Kto może ubiegać się o rentę socjalną z MOPS?

Renta socjalna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla Polaków – o to świadczenie mogą starać się następujące osoby:

 • Obywatele Polski zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy zamieszkujący na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały udzielony w ramach art. 186 Ustawy o cudzoziemcach
 • Cudzoziemcy zamieszkujący na terenie RP, którzy uzyskali status uchodźcy lub po przyznaniu ochrony uzupełniającej;
 • Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich przyjętych w celu studiowania, z zezwoleniem na pracę nieprzekraczającym 6 miesięcy lub z prawem do wykonywania pracy na podstawie wizy;
 • Obywatele państw członkowskich UE lub EFTA zamieszkujący na terenie RP oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terenie RP;

Aby wniosek o przyznanie renty socjalnej został rozpatrzony pozytywnie, muszą być spełnione poniższe kryteria:

 • Osoba ubiegająca się o przyznanie renty socjalnej spełnia jedno z kryteriów obywatelskich wymienionych powyżej;
 • Osoba doznała trwałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego nastąpiła niezdolność do podjęcia pracy;
 • Osoba posiada aktualne orzeczenie lekarskie, które okaże się zgodne z opinią lekarza-orzecznika ZUS;

Nie trzeba wspominać, że do przyznania renty socjalnej konieczne jest także złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. Jeśli pojawią się wątpliwości, warto skorzystać z pomocy osób pracujących w MOPS lub GOPS. Należy jednak zatrzymać się przy drugim punkcie, ponieważ okoliczności zaistnienia uszczerbku na zdrowiu są jasno określone w ustawie. Wyjaśniamy, na czym polega różnica między trwałym i czasowym uszczerbkiem na zdrowiu oraz kiedy zdarzenie będzie kwalifikowane do przyznania renty.

Renta socjalna z MOPS a czasowy uszczerbek na zdrowiu

O rentę socjalną mogą ubiegać się tylko takie osoby, które z powodu uszczerbku na zdrowiu są niezdolne do podjęcia pracy. Takie środki dostępne są zarówno dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, jak i niepełnosprawnościami fizycznymi. Warunkiem jest fakt zaistnienia zdarzenia powodującego niezdolność do pracy w jednym z przypadków:

 • Przed ukończeniem 18. roku życia;
 • Przed ukończeniem 25. roku życia, jeśli osoba pobierała naukę np. w szkole wyższej;
 • Podczas odbywania studiów doktoranckich;
 • Podczas odbywania służby wojskowej;

Co istotne, rentą socjalną będą objęte także osoby urodzone z wadami niepozwalającymi na podjęcie zatrudnienia. De facto nie musi więc dochodzić do zdarzenia, w którym nagle tracimy zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Renta socjalna może być przyznawana na stałe, jeśli niezdolność do pracy jest dożywotnia. Czasowym świadczeniem objęte są natomiast te osoby, które są tymczasowo niezdolne do pracy. Konieczne jest, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał okres, w którym przysługuje świadczenie czasowe. Zarówno czasowe, jak i stałe świadczenie rentowe jest honorowane jako źródło finansowe przez firmy pożyczkowe, które udzielają chwilówek na raty.

Renta socjalna z MOPS – jaka kwota?

Od 1 czerwca 2018 roku wysokość renty socjalnej odpowiada 100% najniższej renty wypłacanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, przeprowadzane są waloryzacje, które mają na celu zapewnić ekwiwalentną moc nabywczą świadczenia. Ostatnia taka waloryzacja miała miejsce w marcu 2021 roku i zwiększała ona wysokość przyznawanych środków. Obecnie osoby pobierające rentę socjalną otrzymują 1250,88 złotych brutto, co daje 1067 złotych „na rękę”.

Kwota ta może ulec obniżeniu w sytuacji, gdy równolegle do renty socjalnej pobierana jest renta rodzinna. Suma obu zobowiązań nie może przekraczać 200% najniższej renty wypłacanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednocześnie obniżona renta socjalna może zostać obniżona o nie więcej niż 10%. Oznacza to, że minimalne świadczenie renty socjalnej nie może być niższe niż 960,30 złotych netto. Jeśli nawet po „obniżce” renty socjalnej suma omawianego świadczenia wraz z rentą rodzinną przekracza wspomniane 200%, wówczas renta socjalna przestaje przysługiwać.

Czy można pracować i pobierać rentę socjalną z MOPS?

Nie oszukujmy się – 1067 złotych netto z renty socjalnej to niewielka kwota, z której nie opłacimy całości potrzeb życiowych. Rozwiązaniem na czasowe zaspokojenie potrzeb lub pokrycie nieplanowanych wydatków może być pożyczka na raty. Jednak pożyczone pieniądze trzeba będzie zwrócić, co oznacza ponowne przestoje gotówkowe. Nic więc dziwnego, że część rencistów poszukuje zajęcia, które pozwoliłoby dorobić i tym samym poprawić sytuację materialną. Należy jednak pamiętać, by nie przekroczyć progu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy dla celów emerytalnych. Do tej kwoty wliczane są nie tylko środki otrzymywane w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, ale także:

 • Zasiłki: chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze;
 • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy;
 • Świadczenia rehabilitacyjne i wyrównawcze;
 • Umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy;

Przeciętne wynagrodzenie dla celów emerytalnych ustalonych na I kwartał 2021 roku wyniósł 5681,56 złotych brutto. Oznacza to, że wspomniany próg ustalony jest na kwotę 3977,09 złotych brutto, co daje około 2892 złotych „na rękę”.

Co zrobić, gdy dostanie się odmowę wypłaty renty?

Odmowa wypłaty renty nie oznacza, że droga do otrzymania świadczenia zamyka się na zawsze. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że powodem odmowy może być przyczyna formalna, jak chociażby pomyłka przy wypełnianiu wniosku. Stres i pośpiech może sprawić, że w nerwach nie dostrzeżemy „czeskiego błędu” i dokumenty złożymy z taką omyłką. Warto zweryfikować prawidłowość i kompletność wypełnionych dokumentów i dopiero później przystąpić do ścieżki odwoławczej. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Zakładu Ubezpieczenia Społecznego, możesz się od niej odwołać. Na odwołanie od wydanej decyzji mamy 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji odmownej. Oświadczenie można złożyć na piśmie lub ustnie u pracownika ZUSu, który sporządzi protokół odwoławczy. Przygotowując odwołanie, należy podać numer zaskarżanej decyzji, zwięzłe uzasadnienie odwołania oraz własnoręcznie się podpisać. Jeśli ZUS uzna zasadność odwołania, zmieni swoją decyzję; jeśli nie, przekaże sprawę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na ustosunkowanie się do naszego pisma ZUS ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania odwołania. Gdy w międzyczasie pojawią się pilne wydatki, można skorzystać z darmowej pożyczki – zaświadczenie o zarobkach nie będzie wymagane.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły