Renta socjalna z MOPS w 2024 roku? Ile wynosi i komu przysługuje?

renta socjalna

Oficjalne dane wskazują na to, że prawie 293.000 osób pobiera rentę socjalną z MOPS. Zapomoga jest bardzo wartościowym wsparciem dla tych, których stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie lub rozpoczęcie pracy zarobkowej. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, ile wynosi renta socjalna z MOPS w tym roku. Przekonamy się też, kto może się o nią ubiegać i jak złożyć wniosek o świadczenie. Zapraszamy do lektury dzisiejszego wpisu.

Co to jest renta socjalna z MOPS

Renta socjalna z MOPS to specjalne świadczenie przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Pieniądze wypłacane są z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a podmiotami pośredniczącymi w wypłacie są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na terenie wsi spotkać się można ze skrótem GOPS, czyli Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Obie instytucje pełnią tożsame funkcje, a różnica polega na obszarze objętym jurysdykcją. Wniosek o rentę socjalną składa się do ZUS-u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeśli jednak pojawią się wątpliwości, warto skorzystać z pomocy pracowników MOPS lub GOPS, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Środki przyznawane w ramach renty socjalnej podlegają waloryzacji, czyli zmianie wartości w momencie wahań siły nabywczej pieniądza. Wszelkie zapisy prawne na temat tego świadczenia znajdują się w Ustawie o rencie socjalnej.

Ile wynosi renta socjalna z MOPS na początku 2024?

Wysokość renty z pomocy społecznej jest waloryzowana i zmienia się w każdym roku. Minimalna wysokość renty socjalnej do końca lutego 2024 roku wynosi 1588,40 złotych brutto. Oznacza to, że uprawniona osoba może otrzymać co najmniej 1445,48 złotych na rękę. Nie jest to wysoka kwota, ale przykładowo w 2017 roku renta socjalna wynosi tylko nieco ponad 856 złotych brutto.

Warto jednak wiedzieć, że renta socjalna może zostać obniżona w przypadku otrzymywania innych dochodów przez osobę uprawnioną do renty.

Podwyżka renty socjalnej MOPS od marca 2024

Polskie władze zaplanowały sporą podwyżkę tego świadczenia. Renta socjalna z MOPS w 2024 roku wzrośnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że:

 • Do 30 czerwca 2024 roku będzie to 4242 zł brutto (3221,98 zł netto)
 • od 1 lipca 2024 roku będzie to 4300 zł brutto (3261,53 zł netto)

Renta socjalna MOPS w 2024 ma więc wynosić 100% wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to również otwarte drzwi do podwyżek w przyszłości, jeśli wysokość pensji minimalnej wzrośnie.

Pensja minimalna w 2024 roku

Kto może starać się o rentę socjalną?

Renta socjalna z MOPS to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie są w stanie podjąć pracy ze względu na stan zdrowia. Nie jest to jednak jedyny warunek, który należy spełnić. O rentę socjalną z MOPS-u mogą ubiegać się osoby, które utraciły sprawność fizyczną jako:

 • osoby niepełnoletnie – przed ukończeniem 18 lat
 • uczniowie i studenci w trakcie nauki i przed ukończeniem 25 roku życia
 • studenci studiów doktoranckich
 • osoby odbywające służbę wojskową

Ponadto renta socjalna przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, które nigdy nie osiągną stuprocentowej sprawności, dodatkowo w wieku dorosłym mieszkają w domu opieki społecznej lub z rodzicami.

Kto wypłaca rentę socjalną?

Renta socjalna, zwana czasem rentą socjalną z MOPS, finansowana jest ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W składaniu wniosków i wypłatach pośredniczą jednak ośrodki pomocy społecznej (np. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Podobni, jak inne świadczenia wypłacane z ZUS (np. emerytury i renty z FUS), renta socjalna podlega waloryzacji.

Jakie zmiany dotyczące renty socjalnej w 2024 roku?

1 stycznia 2024 roku wiele przepisów weszło w życie. Podobnie stało się ze zmianami dotyczącymi renty socjalnej. Dużą zmianę na plus odczują osoby, które pobierając rentę socjalną podejmowały pracę zarobkową. Do końca 2023 roku po przekroczeniu 70% średniej krajowej, mogły stracić prawo do pobierania renty. Teraz limit ten wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia. Mamy więc niemal dwukrotnie wyższą kwotę, którą może zarobić osoba uprawniona do renty socjalnej bez utraty świadczenia.  Osoby, które w 2024 roku zarabiają między 70 a 130% średniej krajowej dostaną natomiast rentę socjalną, ale pomniejszoną o’pewną różnicę (do maksymalnej sumy pomniejszenia).

Od 2024 roku przychody mogą być rozliczane rocznie lub miesięcznie. Osoba niepełnosprawna za pomocą wniosku do ZUS może wybrać sposób rozliczenia. Może być to bardzo przydatne dla osób, które otrzymują w związku z aktywnością zawodową ponad 70% przeciętnego wynagrodzenia , ale nie w każdym miesiącu. Suma zarobków z całego roku jest wtedy dzielona po równo na 12 miesięcy.

Których odbiorców renty socjalnej nie dotyczy limit zarobków?

Po zarobieniu więcej, niż 130% średniej krajowej, renta socjalna zostanie zawieszona. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Nie będzie tak w przypadku:

 • osób na emeryturze i wieku emerytalnym (kobiety: 60 lat, mężczyźni: 65 lat)
 • osób z prawem do renty dla inwalidów wojskowych lub inwalidów wojennych, choć tylko gdy utracili pełną sprawność fizyczna w czasie służby wojskowej
 • uprawnionych do renty rodzinnej, gdy jej wysokość jest wyższa od wyliczonej emerytury

Powyższych grup osób nie obejmuje limit 70%, ani 130% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Mogą pobierać rentę socjalna w maksymalnej wysokości.

Brak limitu w przypadku zarobków i renty socjalnej z MOPS nie przysługuje natomiast osobom, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę. Muszą więc poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przewidywanych dochodach z tego tytułu, a renta socjalna zostanie odpowiednio pomniejszona.

Renta rodzinna a renta socjalna MOPS

W świetle nowych przepisów renta rodzinna wraz z rentą socjalną z MOPS będą wyższe. Maksymalna łączna wysokość ma wynosić300% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej ze względu na rentę rodzinną renty socjalnej nie może być natomiast niższa, niż jedna dziesiąta najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Które przychody mogą wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej?

W nowym roku zmieniła się lista źródeł przychodów osoby pobierającej rentę socjalną, które mogą obniżyć jej wysokość. Po przekroczeniu 130% spowodują też całkowite wstrzymanie renty socjalnej. Od 2024 roku liczą się następujące formy przychodów:

 • praca na umowie o pracę
 • praca na podstawie umowy zlecenia
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Na wyliczenie wysokości renty socjalnej wpływu nie mają natomiast przychody z tytułu umowy najmu i podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy i podobnych umów.

Maksymalna kwota obniżenia – ile wynosi w 2024 roku?

W przypadku osób pobierających rentę socjalną, możliwe jest jej obniżenie – po przekroczeniu 70% przeciętnej pensji krajowej. Suma, o którą renta może zostać obniżona, to maksymalnie:

 • renta lub emerytura przy całkowitej niezdolności do pracy – 981,94 zł
 • renta otrzymywana w wypadku częściowej niezdolności do pracy – 519,99 zł
 • rodzinna renta (na jedną osobę) – 568,19 zł

Czy renta socjalna z MOPS przyznawana jest na stałe?

Ustawa o rencie socjalnej przewiduje, że ZUS może przyznać świadczenie na stałe lub okresowo.

Renta socjalna na stałe przeznaczona jest dla osób, u których uszczerbek na zdrowiu jest dożywotni.

Okresowa renta socjalna z MOPS jest natomiast odbierana przez okres wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mamy z nią do czynienia,gdy niezdolność do wykonywania pracy jest tymczasowa. Jeśli niepełnosprawność nie ustała po określonym w decyzji ZUS czasie, można się ubiegać o ponowne przyznanie świadczenia.

Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

Renta socjalna przysługuje obywatelom Polski zamieszkującym na terenie naszego kraju. Cudzoziemcy mieszkający na terenie Polski też mogą otrzymać prawo do renty socjalnej, jeśli przebywają na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta Unii Europejskiej, lub z zezwoleniem na pobyt czasowy (na warunkach określonych w Ustawie o cudzoziemcach). Także obcokrajowcy z kartą pobytu z wpisem o dostępie do rynku pracy mogą starać się o to świadczenie. Renta socjalna jest też dostępna dla mieszkających w Polsce obywateli Unii Europejskich i krajów EFTA oraz ich rodzin z prawem pobytu lub stałego pobytu.

Do otrzymania renty socjalnej z MOPS potrzebne jest przedstawienie orzeczenia o całkowitej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej (częściowej lub stałej). Orzeczenie lekarskie musi być aktualne i potwierdzać rzeczywisty stan zdrowia. 

Komu nie przysługuje renta socjalna z pomocy społecznej?

Jest też pewne grono osób, którym renta socjalna z pomocy społecznej nie przysługuje. Będzie tak w sytuacji, gdy dana osoba jest uprawniona do pobierania:

 • uposażenia w stanie spoczynku
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • renty strukturalnej
 • emerytury
 • renty inwalidzkiej
 • zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego

Renta socjalna nie jest też dostępna dla:

 • właścicieli gospodarstwa rolnego (o powierzchni minimum 5 ha)
 • osób oddających karę pozbawienia wolności
 • osób aresztowanych

Jak napisać wniosek o rentę socjalną z MOPS (wzór wniosku na 2024 rok)

Jak starać się o przyznanie renty socjalnej w 2024 roku? Wzór wniosku znajdziemy na stronie ZUS, a po uzupełnieniu możliwe jest dostarczenie osobiście, listownie lub przez ZUS PUE. Nie ma też problemy z tym, aby wniosek złożyła inna osoba, na przykład rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, kierownik ośrodka pomocy (jeśli osoba niepełnosprawna w nim przebywa) lub inna osoba uprawniona jako pełnomocnik.

Skuteczny wniosek o przyznanie renty socjalnej musi zawierać lekarskie orzeczenie o niezdolności do pracy (czasowej lub stałej), kopię posiadanej dokumentacji medycznej (np. wyniki badań, wypis ze szpitala, kartę leczenia). Przyda się zaświadczenie z uczelni lub szkoły (w przypadku osób uczących się) oraz od pracodawcy. Dodatkowo należy sporządzić oświadczenie o braku własności (lub współwłasności) do gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 5 hektarów.

Ile czasu ma ZUS na rozpatrzenie wniosku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie wniosku. Termin rozpoczyna swój bieg z dniem dostarczenia pisma lub wpłynięcia korespondencji.

Co zrobić, gdy ZUS odrzucił wniosek o rentę socjalną?

Odmowa wypłaty renty nie oznacza, że droga do otrzymania świadczenia zamyka się na zawsze. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że powodem odmowy może być przyczyna formalna, jak chociażby pomyłka przy wypełnianiu wniosku. Stres i pośpiech może sprawić, że w nerwach nie dostrzeżemy „czeskiego błędu” i dokumenty złożymy z taką pomyłką. Warto zweryfikować prawidłowość i kompletność wypełnionych dokumentów i dopiero później przystąpić do ścieżki odwoławczej. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Zakładu Ubezpieczenia Społecznego, możesz się od niej odwołać.

Na odwołanie od wydanej decyzji mamy 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji odmownej. Oświadczenie można złożyć na piśmie lub ustnie u pracownika ZUS-u, który sporządzi protokół odwoławczy. Przygotowując odwołanie, należy podać numer zaskarżonej decyzji, zwięzłe uzasadnienie odwołania oraz własnoręcznie się podpisać. Jeśli ZUS uzna zasadność odwołania, zmieni swoją decyzję; jeśli nie, przekaże sprawę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na ustosunkowanie się do naszego pisma ZUS ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania odwołania. Gdy w międzyczasie pojawią się pilne wydatki, można skorzystać z darmowej pożyczki – zaświadczenie o zarobkach nie będzie wymagane.

Renta socjalna z MOPS – podsumowanie

Reasumując, renta socjalna z pomocy społecznej może być cennym wsparciem dla tych osób niepełnosprawnych, które utraciły zdolność do pracy. W 202r roku wysokość renty to co najmniej nieco ponad 1400 złotych. Przyznana suma może jednak zostać nieco obniżona, jeśli dana osoba podejmuje jakieś dodatkowe zajęcia zarobkowe lub otrzymuje środki z innego źródła. Na szczęście w 2024 roku nie tylko wysokość renty socjalnej wzrosła, podniesione zostały także limity innych dochodów.

Źródło

 1. https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/niepelnosprawni/6447125,renta-socjalna-2024-kwota-podwyzka-jaka-od-kiedy-dla-kogo-jakie-warunki-trzeba-spelnic.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Bogumila

Mój mąż jest osoba niepełnosprawna z orzeczeniem w stopni znacznym na stałe czy może otrzymać rentę socjalna z MOPSU ,ZUS odmówił mu ponieważ miał mało składek i nie przysługuje mu renta proszę o pomoc pobiera 500plus i zasiłek pielęgnacyjny gdzie nie wystarcza na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych proszę o pomoc czy taka renta socjalna mu się należy zaznaczę ze ma 62 lata

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły