Renta rodzinna wypadkowa – ile wynosi i komu przysługuje? 

renta rodzinna wypadkowa

Jeden z Twoich bliskich umarł w związku z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową? W takim przypadku możesz mieć szansę na wypłatę świadczenia, określanego jako rodzinna renta chorobowa. Jest to bezzwrotne świadczenie pieniężne, do którego uprawnieni są członkowie rodziny osoby zmarłej, którzy spełniają określone kryteria. Wysokość takiej renty zależna jest od kilku czynników, takich jak wysokość świadczenia zmarłego i ilość osób uprawnionych do pobierania jej. Uznaliśmy, że warto przyjrzeć się bliżej tej kwestii, aby rozwiać wątpliwości naszych czytelników. 

Kiedy przysługuje renta rodzinna wypadkowa?

Prawo do renty rodzinnej wypadkowej przysługuje poszczególnym członkom rodziny osoby zmarłej na wskutek wypadku w pracy lub choroby zawodowej. Renta przysługuje wtedy, gdy osoba zmarła była ubezpieczona lub uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Prawo do renty rodzinnej wypadkowej przysługuje również rodzinie zmarłego, który:

 • pobierał rentę z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy i zmarł po 2002 roku wskutek takiego wypadku
 • pobierał rentę z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach lub z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami i zmarł po 2002 roku na skutek jednego z tych czynników  

Kto może skorzystać z renty rodzinnej wypadkowej?

W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że poza wypadkową rentą rodzinną, istnieje również renta rodzinna po emerycie, renciście lub ubezpieczonym. Mogą z niej skorzystać członkowie rodziny zmarłego, którego zgon nie nastąpił na skutek wypadku w pracy lub choroby zawodowej. Konieczne będzie jednak spełnienie kryteriów zawartych w ustawie emerytalnej. Poniżej przedstawiamy listę członków rodziny, które mogą skorzystać z renty rodzinnej wypadkowej. 

Jacy członkowie rodziny mogą skorzystać z renty rodzinnej wypadkowej?

 • małżonkowie (wdowa lub wdowiec po zmarłym)
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka lub przysposobione
 • matka i ojciec
 • wnuki przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed ukończeniem 18. roku życia
 • rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (nie dotyczy dzieci przyjętych w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka)

Ile wynosi renta rodzinna wypadkowa?

Wysokość renty rodzinnej od tego, ile osób będzie z niej korzystać, oraz jaką wysokość świadczenia uzyskiwał zmarły. Podstawą wyliczania wysokości takiej renty jest renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Sprawdźmy, ile wynosi wysokość świadczenia. 

Wysokość renty rodzinnej wypadkowej

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli jedna osoba uprawniona do renty rodzinnej
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli dwie osoby są uprawnione do renty rodzinnej
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli trzy lub więcej osób są uprawnione do renty rodzinnej

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Renta rodzinna wypadkowa nie jest przyznawana automatycznie po śmierci danej osoby. Członek rodziny powinien złożyć odpowiedni wniosek do końca miesiąca następnego po miesiącu zgonu. Wówczas świadczenie obowiązuje od dnia zgonu. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku braku możliwości dostarczenia pisma do placówki ZUS, można również skierować je poprzez operatora pocztowego lub polski urząd konsularny.

Rodzinna renta wypadkowa – wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do wnioskowania o przyznanie renty rodzinnej wypadkowej, warto zaopatrzyć się w niezbędne dokumenty. Ilość i rodzaj wymaganych załączników mogą być zależne od tego, który członek rodziny ubiega się o świadczenie. 

Bezwarunkowo wymagane dokumenty do wniosku o rentę rodzinną wypadkową

 • dokument stwierdzający datę urodzenia osoby, która składa wniosek do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu

Wyżej wymienione dokumenty dotyczą wszystkich, którzy zamierzają korzystać ze świadczenia. Ponadto, istnieje również lista niezbędnych załączników, które zależne są od tego, kto będzie otrzymywał taką rentę. 

Warunkowo wymagane dokumenty do wniosku o rentę rodzinną wypadkową

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku wnioskujących małżonków
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub małżonka, jeżeli ma to wpływ na przyznanie renty rodzinnej wypadkowej
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • dokument potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do ustalonych wyrokiem sądu lub ugodą sądową alimentów z jej strony, jeżeli takowe są
 • dokument potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego z mocy prawa, jeżeli rozwiedziona lub pozostająca w separacji małżonka nie miała ustalonych alimentów wyrokiem lub ugodą sądową

Ile czeka się na rentę rodzinną wypadkową?

Jeżeli złożyłeś wniosek wraz z załącznikami, to jego rozpatrzeniem zajmie się organ rentowy właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. W niektórych przypadkach organem rozpatrującym wnioski może być również jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. 

Nie ma jednej ścisłej daty dotyczącej czasu oczekiwania na rozpatrzenie wysłanego pisma. Ze strony organu rentowego konieczna jest analiza nie tylko wniosku, ale również wszelkich załączonych dokumentów. W niektórych przypadkach organ rentowy niezbędne będzie postępowanie wyjaśniające. 

Jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, a wniosek wraz z dołączonymi elementami został przeanalizowany, to wnioskodawca otrzyma odpowiedź w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Wiedz, że możesz złożyć odwołanie w postaci pisemnej lub ustnej i nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami. Odwołanie należy skierować za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję. Zostanie ono przekazane do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zainteresowani mają miesiąc od dnia doręczenia decyzji, aby się od niej odwołać. 

Renta rodzinna wypadkowa – czy można ją uzyskać po osobie bez świadczenia?

Z reguły renta rodzinna wypadkowa przysługuje jedynie po osobach ubezpieczonych lub uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest jednak uzyskanie prawa do takiego świadczenia nawet po osobie, która nie spełnia tych kryteriów. 

Wszystko zależy jednak od decyzji organu rentowego, toteż w interesie wnioskodawcy będzie dostarczenie odpowiednich dokumentów. Jakie załączniki będą najistotniejsze w takiej sytuacji? Będą to przede wszystkim dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe zmarłego, a także dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie. 

W celu potwierdzenia okoliczności zgonu dostarczyć należy również protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zawodowej, to wnioskodawca musi dostarczyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły