Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – szczegóły rządowej pożyczki

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Samodzielność finansowa i materialna dla wielu osób jest poza zasięgiem możliwości. Aby zmienić tą sytuację, rząd pozwala na pobieranie stosownego świadczenia. Jest to tzw. pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, i jest to wsparcie uzyskiwane od gminy odpowiedniej dla danej osoby. Zobaczmy więc, jakie są inne szczegóły rządowej pożyczki oraz jednorazowego świadczenia i innych usług dostępnych w ramach tej formy pomocy społecznej.

Jaką formę przyjmuje pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie?

Pomoc w formie pieniężnej

Przyznawana jest jako jednorazowy zasiłek lub nieoprocentowana pożyczka. Warunki usługi określa się z gminą, a każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. O ile jednorazowy zasiłek wydaje się znacznie bardziej atrakcyjny, to warto pamiętać o tym, że pożyczka uzyskana w ramach pomocy ma szansę zostać całkowicie umorzona.

Pomoc w formie rzeczowej

Taka forma pomocy nie jest doraźnym wsparciem, a raczej formą długoterminowej zmiany warunków życia. Dzięki takiej pomocy dana osoba lub rodzina otrzymuje niezbędne narzędzia do wykonywania pracy zarobkowej, co pozwoli się ekonomicznie usamodzielnić w przyszłości. Dotyczy to także osób z niepełnosprawnościami, których praca będzie znacznie łatwiejsza dzięki odpowiednim urządzeniom. Udostępnienie maszyn i narzędzi następuje na podstawie umowy użyczenia.

Czy każdy może uzyskać pomoc?

Przed zagłębieniem się w dalsze szczegóły pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, warto zobaczyć jaka jest docelowa grupa takiego świadczenia. O pomoc w formie pieniężnej może ubiegać się praktycznie każdy, ale to od indywidualnej decyzji gminy zależy, czy pomoc zostanie udzielona, i w jakim stopniu. Świadczenie udzielane jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Przykładowo, rodzice dziecka mogą ubiegać się w jego imieniu o pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie.

Nieco inaczej sprawa wygląda z pomocą w formie rzeczowej. Tutaj pole do indywidualnej oceny sytuacji jest ograniczone, a pomoc przysługuje ściśle określonym grupom i jednostkom. Kto może liczyć na rzeczową pomoc?

  • osoby prowadzące samotnie gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 542 złotych miesięcznie.
  • rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 456 złotych.

Uwaga: W szczególnych przypadkach istnieje możliwość otrzymania wsparcia także przez osoby i rodziny przekraczające kryterium dochodowe. Należy natomiast liczyć się z tym, że środki uzyskane w taki sposób będą musiały zostać spłacone częściowo, a czasem także i w całości.

Kiedy gmina odmawia udzielenia pomocy?

Może okazać się, że gmina ograniczy udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego, lub nawet odmówi jego świadczenia. Takie sytuacje występują, gdy osoby lub rodziny wnioskujące uchylają się od podjęcia pracy, lub nie podejmują odpowiednich kroków, aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Przykładowo, osoba która celowo unika przejścia przeszkolenia zawodowego mimo posiadania odpowiednich zasobów, może liczyć się z tym, że spotka się z odmową. Ewentualnie może dojść do ograniczenia korzyści wynikających z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, i jest to zazwyczaj lżejsza konsekwencja dla pobierającego świadczenie.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie krok po kroku

Wiele osób, które nie miały styczności z podobnymi świadczeniami, zastanawia się jak dokładnie wygląda proces otrzymywania takiej pomocy. Specjalnie dla naszych czytelników opisaliśmy całość krok po kroku, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

  1. Wypełnij i wyślij wniosek o udzielenie pomocy. O pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie można wnioskować osobiście, telefonicznie i pisemnie. Do wniosku dołączone muszą być odpowiednie załączniki, np. zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.
  2. Przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego. Krok ten nie jest opcjonalny, a przeprowadzenie wywiadu jest podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji.
  3. Sporządzenie planu pomocy, na podstawie którego określa się, w jakiej formie i wysokości ma zostać wypłacone świadczenie. Jeżeli dana osoba lub rodzina nie zgodzi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, to ten, ani kolejne kroki nie będą miały miejsca, a samo świadczenie nie zostanie wypłacone.
  4. Wydanie decyzji. Zazwyczaj zajęcie stanowiska przez gminę trwa możliwie jak najkrócej, jednak na drodze potencjalnych komplikacji czas oczekiwania to nawet 2 miesiące. Górna granica przedziału dotyczy jedynie bardziej skomplikowanych spraw, więc osoby, które dopełniły wszelkich formalności i procedur, nie mają się czego obawiać.
  5. Jeżeli decyzja gminy była pozytywna, to dana osoba lub rodzina może przystąpić do wypłaty świadczenia. Termin i formę otrzymania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej. Część wypłat realizowana jest w formie gotówkowej, ale zdarzają się przypadki świadczeń uzyskiwanych w formie przelewu bądź przekazu pocztowego.

Pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie – czym jest?

Mówiąc o pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, nie sposób nie wspomnieć o pożyczkach udzielanych na ten cel. W przeciwieństwie do produktów finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie nie jest oprocentowana. Oznacza to, że pożyczkobiorca będzie musiał oddać jedynie taką kwotę, jaka została mu udzielona w ramach świadczenia. Proces ten przypomina więc darmowe pożyczki, które oferowane są przez firmy w celu pomocy klientom i zachęcenia ich do dalszego korzystania z usługi.

Jaką kwotę można otrzymać w ramach pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie?

Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to kwestia indywidualna. Właśnie z tego powodu tak ważny jest wywiad środowiskowy, ponieważ pozwala określić potrzeby danej osoby lub rodziny, a także jej stosunek do otrzymywanego świadczenia. Warunki udzielenia i spłaty takiego zobowiązania zawarte są w umowie.

Można założyć, że osoby aktywnie poszukujące pracy i działające w kierunku podjęcia się aktywności zawodowej mają większe szanse na korzystną pożyczkę, a nawet bezzwrotne, jednorazowe świadczenie. Jeżeli pożyczka spełniła swoją rolę, tzn. pomogła danej osobie usamodzielnić się ekonomicznie i zaktywizowała ją do pracy zarobkowej, to istnieje szansa na jej całkowite umorzenie.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły