Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

zajęcia wynagrodzenia

Dokonanie zajęcia wynagrodzenia to jeden z najczęstszych sposobów na przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Pracodawca osoby zadłużonej musi wyodrębniać określoną część z wynagrodzenia i przekazywać ją komornikowi lub wierzycielowi. Może jednak zdarzyć się, że dokonanie takiego zajęcia nie będzie wykonalne. W takim przypadku niezbędne będzie pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia. Sprawdź, jak sporządzić taki dokument i kiedy będzie to konieczne! 

Zajęcie wynagrodzenia w postępowaniu egzekucyjnym

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia do 50% jego wysokości, w celu zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Od tej reguły zdarzają się odstępstwa, czego najlepszym przykładem są postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych. W takim przypadku nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego, a komornik może zająć do 60% wynagrodzenia.

Zajęciu podlega nie tylko podstawowa część wynagrodzenia. Wszelkie nagrody, premie, a także udziały w funduszach związanych z zakładem pracy mogą zostać przekazane na poczet spłaty zobowiązań. Niezależnie od tego, jaką część środków miałby zająć komornik, to nie może on tego zrobić bez powiadomienia o tym dłużnika i jego pracodawcy. 

Jaka część wynagrodzenia podlega potrąceniu?

Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić jedynie kwoty związane z przeprowadzanym postępowaniem egzekucyjnym? Niekoniecznie, ponieważ pracodawca może również potrącić należności powstałe w związku z wykonywaną pracą: zaliczki i kary pieniężne. 

Jak komornik przekazuje informację w sprawie zajęcia wynagrodzenia?

Komornik informuje obie strony o zaistniałej sytuacji w sposób tradycyjny, czyli poprzez wysłanie pisma. Wiadomość do osoby zadłużonej zawiera informację o składnikach wynagrodzenia, które będą zajmowane w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Dłużnik od tej chwili może pobierać swoją pensję jedynie w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od zajęcia. 

Pismo do pracodawcy dłużnika zawiera te same informacje, a także nakaz przekazywania danej części wynagrodzenia. Pracodawca musi to zrobić, wysyłając odpowiednią kwotę organowi przeprowadzającemu postępowanie, lub kierując ją bezpośrednio do wierzyciela. W tym drugim przypadku konieczne będzie poinformowanie komornika o dokonaniu pierwszej wpłaty. 

Czy na pismo od komornika trzeba odpowiedzieć?

Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na pismo, które otrzymał od komornika w sprawie zajęcia wynagrodzenia. Do pisma należy się ustosunkować nawet wtedy, gdy dłużnik nie jest już zatrudniony w danym zakładzie pracy lub jest na okresie wypowiedzenia. Od momentu dostarczenia pisma pracodawca ma dokładnie 7 dni na to, aby spełnić swoje obowiązki związane z zajęciem. 

Co musi zrobić pracodawca, który otrzymał pismo?

  • Musi przedstawić zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie. Co ważne, zestawienie musi brać pod uwagę każdy miesiąc oddzielnie oraz wyszczególnić inne dochody dłużnika.
  • Podać terminy, w których odpowiednia część wynagrodzenia będzie przekazywana organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne lub wierzycielowi. Należy uwzględnić, jaka będzie to kwota.

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na pismo, jeżeli wypłata wynagrodzenia pracownikowi nie jest możliwa? Okazuje się, że tak. Należy wówczas poinformować o czynnikach, które uniemożliwiają wypłacenie wynagrodzenia za pracę. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie, wraz z dokładnym uwzględnieniem rodzaju tych czynników. 

Kiedy nie można dokonać zajęcia wynagrodzenia?

Pracodawca osoby zadłużonej może spotkać się z sytuacją, w której zajęcie części wynagrodzenia i przekazanie jej odpowiednim podmiotom nie będzie możliwe. Będzie tak przede wszystkim wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje już czynności zarobkowych na podstawie umowy w danym zakładzie pracy. Były pracodawca powinien dokładnie opisać tą okoliczność, sporządzając pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia. 

Wspominaliśmy wcześniej także o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota ta dotyczy pracowników, których zarobki przekraczają minimalną krajową. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest równe lub mniejsze od minimalnej krajowej, to komornik nie będzie mógł dokonać na nim zajęcia. Wyjątkiem są potrącenia alimentacyjne, które mogą być dokonywane bez uwzględnienia kwoty wolnej. 

Niezależnie od przyczyny zaistniałej sytuacji, pracodawca powinien sporządzić pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia danej osoby. Brak wywiązania się z tego obowiązku może bowiem prowadzić do nałożenia kary finansowej w postaci grzywny. Warto w ciągu 7 dni przedstawić wymagane informacje, aby uniknąć negatywnych konsekwencji. 

Jak napisać pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia?

Na sporządzenie pisma pracodawca ma jedynie tydzień, dlatego nie warto przekładać tego obowiązku na następny dzień. Jakie informacje powinny znaleźć się w sporządzanym dokumencie? W treści pisma muszą znaleźć się odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez komornika, dlatego wiele zależy od danej sytuacji. 

Odpowiedź dla komornika musi przyjąć formę pisemną. Sporządzony dokument należy zanieść do kancelarii komorniczej osobiście, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to przesłać go listownie. Często pada pytanie o to, czy pismo dla komornika może przyjąć formę elektroniczną, np. w postaci wiadomości e-mail lub cyfrowego dokumentu. Wszystko zależy od danej kancelarii komorniczej, dlatego to z nią należy się skontaktować. 

Co musi znaleźć się w piśmie?

  • informacje o prowadzonej działalności: NIP, nazwę, adres
  • sygnatura sprawy (znajdziemy ją w poprzednim piśmie od komornika)
  • informacje o nadawcy i odbiorcy pisma
  • czytelny podpis i data sporządzenia dokumentu
  • odpowiedzi na pytania zadane przez komornika w poprzednim piśmie

O jakie informacje może poprosić komornik?

Komornik może zapytać przede wszystkim o to, czy pracodawca ma dostęp do informacji na temat danej osoby. Stąd niezbędne może okazać się potwierdzenie miejsca zamieszkania pracownika i wskazanie rodzaju zawartej umowy, na podstawie której dłużnik wykonuje pracę zarobkową. 

Należy również wskazać informacje o samym wynagrodzeniu:

  • numer konta, na które pracodawca przelewa wynagrodzenie
  • wysokość wynagrodzenia (netto i brutto)
  • termin, w którym pracodawca przelewa wynagrodzenie

Ponadto, komornik może poprosić również o udzielenie informacji na temat innych postępowań komorniczych w sprawie pracownika. Jeżeli jako pracodawca posiadasz informacje o innych zobowiązaniach swojego pracownika, to również powinieneś je przekazać komornikowi. 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły