Jawny rejestr dłużników niewypłacalnych – publiczny rejestr dłużników

jawny rejestr dłużników niewypłacalnych

W obecnych czasach coraz więcej osób ma różnego rodzaju zobowiązania. Coraz więcej osób niestety nie reguluje na czas tych zobowiązań. To niestety powoduje, że stają się oni dłużnikami. Chyba nie ma także na świecie funkcjonującej na rynku firmy, która by nie miała dłużników. W celu zniwelowania potencjalnych problemów związanych z nierzetelnym płatnikiem, powstał Jawny Rejestr Niewypłacalnych Dłużników.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co to jest?

Publiczny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest to baza w której widnieją dane osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, które na czas nie uregulowały swoich zobowiązań finansowych. Rejestr, jak sama nazwa wskazuje, jest jawny, czyli publicznie dostępny. Oznacza to, że np. każda firma może zweryfikować, czy jej klient jest rzetelny i nie ma zaległości w opłacaniu faktur.

Firmy za pośrednictwem Rejestru Dłużników Niewypłacalnych mogą także sprawdzić kondycję finansową potencjalnego kontrahenta.

Publiczny rejestr dłużników – kogo dotyczy?

Rejestr ten dotyczy praktycznie każdego. Trafić do niego jest bowiem niezwykle łatwo. Do publicznego rejestu dłużników może trafić każdy kto kiedyś miał zobowiązanie finansowe i zwlekał, bądź nadal zwleka, z jego spłatą.

W Rejestrze znajdziemy informacje o osobach, które na czas nie spłaciły raty kredytu, nie opłaciły faktury za najem bądź dzierżawę lokalu, bądź też zalegają z zapłatą alimentów.

Do najbardziej popularnych należą zaległości w spłacie:

 • należności za wynajem,
 • należności za wykonaną pracę,
 • alimenty
 • pożyczki i kredyty,
 • faktury
 • długi wynikające z wyroków sądowych,
 • opłaty abonamentowe.

Do Rejestru wpisuje się także na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wpisu dokonuje się po upływie 30 dni od momentu wezwania osoby do uregulowania zobowiązania.

Z takim wnioskiem o wpis może wystąpić również każdy wierzyciel, który posiada tzw, tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej. Wpis następuje również w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – czy da się z niego wykreślić?

Z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych można się wykreślić po złożeniu stosownego wniosku bądź następuje ono z urzędu po upływie określonego czasu.

Wpisy dokonane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych samoistnie ulegają wykreśleniu tzw. z  urzędu,  po upływie 10 lat od dnia dokonania wpisu.

Ponadto właściwy sąd rejestrowy wykreśla wpisy w rejestrze na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych. Złożyć go jednak może osoba dopiero w momencie gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, prawomocnym orzeczeniem sądu został pozbawiony wykonalności.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – jak z niego korzystać?

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych powstał w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.) Regulacje dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych obejmują przepisy od art. 55 do art. 60 przywołanej ustawy.

Korzystanie z tego Rejestru jest niezwykle proste. By sprawdzić czy widnieje w nim konkretna osoba fizyczna, wystarczy wpisać jej numer PESEL bądź jej personalia – imię i nazwisko.

KRDN.pl

W przypadku weryfikowania podmiotu gospodarczego należy natomiast podać jego numer KRS, jeśli spółka jest wpisana do niego jako z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna. Jeśli natomiast mamy do czynienia z firmą z poza rejestru spółek handlowych, wpisaną do CEIDG, podajemy jej numer NIP.

KRDN.pl

Giełda długów – długi.info

Kolejnym serwisem gdzie można sprawdzić rejestr dłużników, będącym jednocześnie giełdą długów, jest platforma długi.info.

Ze strony dlugi.info można korzystać na dwa sposoby:

 • gdy chcemy odzyskać swoje pieniądze

W tym celu wystawiamy dług na sprzedaż, po czym czekamy na kontakt osoby zainteresowanej jego kupnem. Po zawarciu transakcji, wierzyciel odzyskuje choć część pieniędzy. Dalszym wyegzekwowaniem spłaty należności zajmie się nowy wierzyciel

 • zarabiając na czyimś długu

W wyszukiwarce wynajdujemy dług firmy lub osoby, następnie kontaktujemy się z wystawcą długu, który chcemy „przejąć”. Po dokonaniu cesji wierzytelności, stajemy się właścicielami odkupionego zobowiązania. Od tego momentu będziemy mogli domagać się jego spłaty. Zyskiem w tym wypadku będzie różnica między wartością nominalną długu a wartością kupna.

Na tej stronie możemy odkupić bądź sprzedać dług za:

 • wynajęty lokal,
 • zasądzone alimenty,
 • nieuregulowane faktury
 • wykonaną pracę,
 • niespłacone pożyczki,
 • inne należności, których spłaty nie jesteśmy w stanie wyegzekwować,
 • zasądzone długi.

Na tej stronie można bez problemu wyszukać dług konkretnej osoby, wystarczy podać jej dane osobowe. W zestawieniu widnieje:

 • kwota zobowiązania,
 • czas jaki wierzytelność czeka na spłatę
 • miejsce zamieszkana dłużnika

Ponadto, w przypadku chęci zakupu danego długu,  w serwisie podany jest numer telefonu wystawcy, a także kwotę brutto, za jaką jest on skłonny sprzedać niespłaconą należność.

Dłużnicy Alimentacyjni w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

„W Polsce z płaceniem alimentów zalega 300 tys. rodziców. Wraz z początkiem czerwca 2021 kwota zaległych alimentów przekroczyła 13 mld zł. To o ponad pół miliarda zł więcej niż rok wcześniej.  Średni dług jednego alimenciarza to ok. 43,7 tys. zł.”

Krajowy Rejestr Zadłużonych to całkiem nowy rejestr, który swoje funkcjonowanie rozpoczął z dniem 1 lipca 2021 r. Jest w pełni jawny i dostępny w internecie.

Owy rejestr zawiera informacje o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub takich, wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona.

Ponadto, w rejestrze widnieją m.in. informacje o osobach, wobec których były lub są prowadzone postępowania restrukturyzacyjne czy upadłościowe.

W nowym rejestrze znajdują się osoby wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika lub sąd, gdy egzekucja nie uzyska sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Nowe informacje w KRS o osobach z egzekucją świadczeń alimentacyjnych oraz należności budżetu państwa

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawiły się również informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Informacje te obejmują następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację (np. numer paszportu)
 • wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;
 • sygnaturę akt sprawy;
 • rodzaj wierzytelności;
 • datę ukończenia postępowania egzekucyjnego;
 • datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Kto zgłasza dłużnika alimentacyjnego do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Informacje o dłużnikach alimentacyjnych zamieszcza niezwłocznie w rejestrze komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne.

Jeśli jednak danej sprawy nie prowadzi komornik, wówczas do rejestru dłużnika zgłasza organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Kiedy następuje wykreślenie dłużnika z Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Dane dłużnika automatycznie przestaną być ujawniane po upływie 7 lat od dnia:

 • zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub
 • informacji o spłacie całości wierzytelności (w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów).

Jak sprawdzić dłużnika w Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Wyszukiwarka dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych jest bardzo intuicyjna.

Jeśli szukamy informacji o dłużniku będącym osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, w wyszukiwarce wpisujemy:

 • numer PESEL,
 • numer NIP lub
 • sygnaturę prowadzonej sprawy.

Jeśli natomiast szukamy osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, wpisujemy w wyszukiwarkę:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • numer PESEL,
 • numer NIP albo
 • sygnatura akt prowadzonego postępowania

Dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi wpisujemy:

 • nazwa firmy,
 • numer w KRS,
 • numer NIP albo
 • sygnatura prowadzonego postępowania komorniczego.

Brak numeru PESEL u dłużnika alimentacyjnego. Co dalej?

W przypadku osób fizycznych, będących dłużnikami alimentacyjnymi kryterium wyszukiwania jest numer PESEL.

Jeśli natomiast dłużnik nie posiada numeru PESEL, gdyż jest obcokrajowcem, wyszukiwarka dopuszcza możliwość wpisania numeru paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport. Drugą możliwością jest wpisanie numeru karty pobytu albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

 

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły