Jak usunąć komornika z konta firmowego?

jak usunąć komornika z konta firmowego

Zajęcie komornicze na koncie firmowym to z reguły duży problem. Prowadzenie działalności  gospodarczej wiąże się z wieloma rozliczeniami z kontrahentami. Niekiedy zajęcie konta firmowego może powodować czasowe problemy z płynnością finansową. Opóźnienie w regulowaniu należności wpłynie na kondycję firmy, a stąd już w prosta droga do zablokowania rachunku firmowego. Nie bez znaczenia pozostają też pogorszone relacje z klientami, którzy długo czekają na wypłatę należności. Co  zrobić, jeśli komornik rozpoczął już działania? Jakie kroki może podjąć przedsiębiorca? Jak usunąć komornika z konta firmowego?

W jakiej sytuacji komornik może zająć konto firmowe?

Rachunek firmowy pozwala na wykonywanie transakcji, wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oraz swobodne korzystanie ze wszystkich zgromadzonych środków.. W przypadku wystąpienia problemów z płatnościami wobec klientów, lub regulowania należności, bank ma możliwość dokonania blokady rachunku. Następuje to na wniosek uprawnionych do tego organów. Przyczyn może być bardzo wiele. Mogą być to zaległości w opłacaniu faktur kontrahentom, opóźnienia w płatności składek ZUS lub podatku. Jeżeli wierzyciele chcą odzyskać swoje środki, rozpoczynają na drodze sądowej dochodzenie roszczeń. Do rozpoczęcia takich działań o charakterze egzekucyjnym uprawnione są również prokuratura, organy gmin oraz naczelnik Urzędu Skarbowego. W tej sytuacji odpowiedź na pytanie “jak usunąć komornika z konta firmowego” jest dość prosta. Trzeba zacząć od spłaty zadłużenia.

Jaką kwotę może zabrać komornik z konta firmowego?

Czego komornik nie może zabrać za długi? Oczywiście najważniejsze dla właściciela konta, którego dotyczy zajęcie, jest czy będzie mógł korzystać ze swoich środków. Zajęciu mogą podlegać tylko środki w wysokości egzekwowanej należności oraz odsetek i kosztów egzekucyjnych. Przedsiębiorca zatem będzie mógł swobodnie dysponować nadwyżką środków powyżej kwoty, która jest należna. W przypadku gdy zgromadzone na koncie firmowym środki nie są wystarczające, to zajęciu komorniczemu będzie podlegać cała kwota, a nawet inne składniki firmowego majątku. W niektórych sytuacjach może dojść do zajęcia komorniczego samochodu firmowego.

Zajęcie konta firmowego a wypłata wynagrodzeń. Jak usunąć komornika z konta firmowego/

Kiedy następuje zajęcie konta bankowego, pod znakiem zapytania stają wszelkie wypłaty w tym również wynagrodzenia pracowników i partnerów. Warto pamiętać, że nie wszystkie środki, które zgromadzone są na koncie firmowym, będą zajęte. Przedsiębiorca w dalszym ciągu może dokonywać wypłat środków, które przeznaczone są na realizację wynagrodzeń swoich pracowników. Do pozostałych wypłat zwolnionych z zajęcia komornicze należą również zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym. Zajęciu komorniczemu nie podlegają też pieniądze przeznaczone na opłatę  PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Wystarczy dostarczenie listy płac oraz dokumentów poświadczających pozostałe należności do banku i organu realizującego wierzytelność. W przypadku umów zlecenie lub o dzieło, wypłaty mogą być nieco trudniejsze, ale nie jest to niewykonalne. Takie działanie ma za zadanie powstrzymać powstawanie kolejnych obciążeń finansowych i prawnych nałożonych na przedsiębiorcę. Kluczowe w przypadku egzekucji kwot jest to, że do kont firmowych nie odnoszą się zapisy dotyczące kwot wolnych od zajęć. Tego rodzaju warunki i ograniczenia obowiązują tylko w przypadku rachunków osobistych osób fizycznych.

Jak usunąć komornika z konta firmowego?

Zajęcie konta firmowego rozpoczyna się od przesłania przez organ egzekucyjny, najczęściej komornika, do banku informacji o zajęciu środków na koncie. Bank jest zobligowany do zablokowania konta. Co ważne, dłużnik nie jest wcześniej informowany o planowanym zajęciu jego rachunku w banku. Ma to na celu uniemożliwienie wypłacenia środków.

W ciągu 7 dni na rachunek organu egzekucyjnego przekazywane są środki. W tym czasie dłużnik może złożyć odwołanie lub zażalenie. Pierwszy informowany zawsze jest bank a dopiero później przedsiębiorca. Ma to związek z przeciwdziałaniem próbom  wypłaty zgromadzonych środków lub przekazania ich na inne konto. Jak usunąć komornika z konta firmowego? Jeżeli chcemy, aby komornik zwolnił nasze konto firmowe, przede wszystkim należy rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań. Odblokowanie zajętego konta firmowego następuje bezpośrednio po spłacie całkowitej kwoty wierzytelności, wraz ze wszystkimi odsetkami i kosztami egzekucji komorniczej. Właściciel firmy może wnioskować o odblokowanie środków wcześniej. Wniosek wkłada się do wierzyciela lub komornika. Mogą oni zgodzić się na czasowe odstąpienie od zajęcia, jeżeli strony podpiszą stosowną ugodę lub nastąpi częściowa spłata długu. W przypadku zajęć komorniczych na kontach firmowych kluczowe jest porozumienie między wierzycielami. Dopiero kiedy nastąpi zgoda co do warunków, można podjąć czynności związane z odblokowaniem konta i usunięcie zajęcia komorniczego.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły