Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2024 roku?

Struktura wynagrodzeń

Z racji regularnie waloryzowanej płacy minimalnej, koszty związane z zatrudnianiem pracowników nieustannie rosną. Zatrudnienie to koszt, który wykracza daleko poza pensję samego pracownika. Konieczne jest przecież uwzględnienie obowiązkowych składek, szkoleń i badań. Mając to na uwadze, wielu przedsiębiorców zastanawia się, ile tak naprawdę kosztuje zatrudnienie pracownika w 2024 roku? Postanowiliśmy to dla was sprawdzić. 

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

W przypadku umowy o pracę minimalne krajowe wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto (3221,98 zł netto). Od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będzie nowa płaca minimalna, której wysokość wynosić będzie 4300 zł brutto (3261,53 zł netto). 

Przy umowie zlecenie stosuje się stawkę godzinową, która wynosi aktualnie 27,70 zł brutto (22,70 zł netto). Od 1 lipca wysokość stawki godzinowej wzrośnie i wynosić będzie 28,10 zł brutto (24,25 zł netto).

Więcej informacji na temat bieżącej płacy minimalnej znajdziecie w naszym osobnym wpisie:

Minimalne wynagrodzenie 2024. Najniższa krajowa 2024

Czy zatrudnienie pracownika zawsze kosztuje tyle samo?

Część wynagrodzenia zazwyczaj składa się z elementów o niezmiennej wysokości, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i dodatek funkcyjny. Istnieją jednak elementy zmienne – przykładowo, przy umowie zleceniu wysokość wynagrodzenia zależna będzie od ilości przepracowanych godzin. Do tej samej kategorii należą wszelkiego rodzaju premie i inne składniki zależne od rezultatów w pracy. 

Zatrudnienie pracownika nie zawsze musi kosztować tyle samo, ale może tak być. Istotnym jest, aby całość działała na przejrzystych warunkach – szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia i jego składników powinny być opisane w zawartej umowie. 

Pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników, mają obowiązek ustalania warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania (chyba że w ich firmie obowiązuje układ zbiorowy pracy). 

Co składa się na koszt zatrudnienia pracownika?

Kwota, którą pracodawca płaci za zatrudnienie pracownika, jest większa niż wysokość wynagrodzenia podana w zawartej umowie. Na koszt całkowity składa się naprawdę sporo czynników, z których część bierze się pod uwagę jeszcze przed zatrudnieniem pracownika na danym stanowisku. 

Jakie są koszty związane z zatrudnieniem pracownika?

 • rekrutacja i selekcja pracowników,
 • zorganizowanie szkolenia BHP,
 • wynagrodzenie za wykonaną pracę,
 • ewentualne premie i dodatki,
 • szkolenia i rozwój kompetencji pracowników,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • przeprowadzenie badań lekarskich,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego,
 • zapewnienia płatnego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni w roku, zależnie od stażu pracy zatrudnionej osoby),
 • wypłata rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • koszty administracyjne, tj. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • zapewnienie wynagrodzenia w okresach niewykonywania pracy, gdy przepisy tak stanowią,
 • rekompensaty z tytułu podróży służbowej,
 • wyposażenie służbowe, jeśli jest konieczne do wykonywania danej pracy.

Ile łącznie kosztuje zatrudnienie pracownika?

Aby przekonać się o tym, ile faktycznie kosztuje zatrudnienie pracownika w 2024 roku, warto wziąć pod uwagę wszystkie obowiązkowe koszty jakie poniesie pracodawca i zsumować je ze sobą. Sprawdźmy, ile kosztuje zatrudnienie pracownika przy założeniu, że będzie on otrzymywał minimalne krajowe wynagrodzenie. 

Wyliczenie kosztów zatrudnienia

 • wynagrodzenie zasadnicze – 4242 zł
 • składka emerytalna – 414,02 zł
 • składka rentowa – 275,73 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe – 70,84 zł
 • składka na Fundusz Pracy – 103,93 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 4,24 zł

Łączny koszt zatrudnienia pracownika: 5110,76 zł.

Jakie składki płaci pracodawca i pracownik?

Składki nie zawsze są płacone przez pracodawcę i pracownika w równych proporcjach. W niektórych przypadkach obowiązek zapłacenia określonej składki ciąży wyłącznie na jednej ze stron. Zobaczmy, jak dokładniej wygląda kwestia płacenia składek. 

Ile wynosi składka i kto ją płaci?

 • emerytalna – 19,52%, pracodawca i pracownik płacą ją w równej wysokości (9,76%)
 • rentowa – 8%, pracodawca płaci 6,50%, a pracownik płaci 1,50%
 • zdrowotna – 9%, płaci ją w całości pracownik
 • chorobowa – 2,45%, płaci ją w całości pracownik
 • wypadkowa – od 0,67% do 3,33%, płaci ją w całości pracodawca
 • na Fundusz Pracy – 2,45%, płaci ją w całości pracodawca
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%, płaci ją w całości pracodawca

Podstawę obliczania składki, czyli kwotę, od której liczony jest procent, stanowi wynagrodzenie brutto danego pracownika. Wyjątek stanowi składka zdrowotna, w przypadku której podstawą jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. 

Zatrudnienie pracownika – jak zmniejszyć koszty?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z licznymi wydatkami, dlatego zastanawiającą kwestią jest to, czy można zmniejszyć koszty zatrudnienia. Nasuwające się rozwiązanie to zatrudnianie pracowników na podstawie innej umowy – np. umowy zlecenie i umowy o dzieło. Takie działanie jest jednak ryzykowne. 

Pracownik, który zatrudniony jest na stałe i wykonuje swoją pracę w określonym miejscu i wymiarze czasowym, tak naprawdę pracuje na umowę o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracodawca myśli inaczej – źle określony rodzaj umowy może być podważony przez Zespół Ubezpieczeń Społecznych. Skutkuje to obowiązkiem zapłacenia zaległych składek

Chcąc zmniejszyć koszty zatrudnienia należy rozważyć inne pomysły: monitorowanie wydajności, automatyzację poszczególnych procesów, czy też outsourcing usług do podmiotów zewnętrznych. Część rozwiązań może okazać się szczególnie korzystna dla obu stron – przykładowo, wdrożenie pracy zdalnej i elastycznego wymiaru godzin. 

Czy można zmniejszyć wynagrodzenie pracownika?

Sam pracownik nie może zrzec się swojego prawa do wynagrodzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca może dokonać potrącenia i nie potrzebuje do tego zgody pracownika. 

Potrącenia dotyczą egzekucji świadczeń alimentacyjnych i innych należności, gdy te objęte są tytułem wykonawczym. Mogą to być tytuły egzekucyjne wynikające z orzeczenia sądu, akty notarialne i orzeczenia referendarzy sądowych. Potrącenia z wynagrodzenia dotyczą również udzielonych zaliczek oraz kar pieniężnych (przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy).

Jakie potrącenia wymagają zgody pracownika?

Potrącenia związane z należnościami na rzecz pracodawcy wymagają uzyskania pisemnej zgody od pracownika. Obowiązuje wówczas kwota wolna od potrąceń, która jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku należności na rzecz innych podmiotów, kwota wolna od potrąceń wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły