Dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy

zwrot kosztów dojazdu

Polskie przepisy wprost opisują, kto ma prawo ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do pracy. W niektórych przypadkach dofinansowanie obejmuje jedynie pewną kwotę. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kto ma prawo otrzymać zwrot kosztów dojazdu do pracy i jaka będzie jego wysokość.

Dofinansowanie do dojazdów lub zwrot kosztów dojazdu do pracy

Szczegółowe informacje na temat zwrotu kosztów związanych z dojazdem do pracy lub możliwości otrzymania dofinansowania opisują przepisy – artykuł 45 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z 20 kwietnia 2004 roku. Poza sytuacjami opisanymi w powyższej ustawie, zwrot kosztów dojazdów do pracy może przysługiwać również innym osobom, jeśli obejmują ich szczególne dla danej grupy zawodowej przepisy.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy (a także powrotu z pracy do miejsca zamieszkania) może być wykonany przez organ wykonawczy – starostę powiatu. Środki na ten cel pochodzą z funduszu pracy, a dofinansowanie lub zwrot przysługują przez 12 miesięcy lub krócej.

Kiedy może przysługiwać zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Zwrot kosztów dojazdów do pracy przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy i możliwy jest w następujących sytuacjach:

 • okres stażu, czyli zdobywania przez osobę bezrobotną umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy w przyszłości
 • aktywizacja zawodowa dorosłych, czyli praktyczna forma nauki zawodu lub przyuczenie do pracy zgodnie z programem
 • uczestnictwo w zajęciach poradnictwa zawodowego, czyli formie udzielania pomocy dla osób poszukujących pracy oraz bezrobotnych. Pomoc dotyczy m.in. wyboru odpowiedniego zawodu lub zajęcia i rozpoczęcie kariery zawodowej

Warunki do otrzymania zwrotu

Aby otrzymać zwrot kosztów dojazdów należy spełnić kilka warunków:

 • posiadać skierowanie z powiatowego urzędu pracy do zatrudnienia, przygotowania zawodowego, czy na zajęcia z doradztwa zawodowego
 • osoba pracująca uzyskuje wynagrodzenie nieprzekraczające dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (zobacz ile w 2022 wynosi pensja minimalna)

Zwrot za dojazd do pracy to nie wszystko. Osoby, w przypadku których codzienne dojazdy do pracy byłyby zbyt uciążliwe z powodu znacznej odległości z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, mogą ubiegać się również o zwrot kosztów zakwaterowania. Należy wtedy przedstawić skierowanie do danego miejsca pracy z powiatowego urzędu pracy i udokumentować zatrudnienie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Warto też przedstawić dowody (np. rachunki za opłaty) za zamieszkanie w hotelu lub za wynajem mieszkania w pobliżu miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej aktywności (staż, przygotowanie zawodowe dorosłych) mającej na celu wejście na rynek pracy. Także w tym wypadku łączne wynagrodzenie nie może jednak przekroczyć 200% pensji minimalnej dla danego roku.

Kiedy jeszcze można otrzymać zwrot kosztów dojazdów do pracy?

Zwrot kosztu dojazdu do pracodawcy i powrót do miejsca zamieszkania przysługuje osobie bezrobotnej i przyznaje go starosta powiatu. Dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy powiatowy urząd pracy kieruje osobę bezrobotną do pracodawcy mającego swój zakład pracy z dala od miejsca zamieszkania pracownika.

Wielu osobom przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na badania lekarskie lub psychologiczne. Możliwość taką maj:

 • osoby bezrobotne
 • osoby w okresie wypowiedzenia z winy zakładu pracy
 • osoby zatrudnione u pracodawcy, u którego ogłoszono upadłość
 • odbiorcy świadczeń socjalnych z tytułu urlopu górniczego lub otrzymujące górniczy zasiłek socjalny
 • uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej lub indywidualnego programu integracji
 • żołnierze rezerwiści
 • osoby pobierające rentę szkoleniową
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po zwolnieniu grupowym u pracodawcy
 • rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu
 • cudzoziemcy planujący wykonywać pracę na terenie Polski

Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w których powiatowy urząd pracy skierował osoby na badania w procesie poszukiwania pracy.

Jak otrzymać zwrot kosztów?

Sposób otrzymania zwrotu kosztów dojazdu do pracy, na badania, czy kosztów zakwaterowania wymaga złożenia wniosku przez zainteresowaną osobę. Nie ma tu jednak żadnych określonych w przepisach norm, czy jednego wzoru pisma. Jedyne kryteria przyznania, jakimi kieruje się starosta powiatu, są przepisy wspomniane na wstępie tego artykułu. Tam znajduje się natomiast zapis, że “osoba może otrzymać zwrot”, co daje spore pole do interpretacji urzędnikom. 

Kiedy pracodawca dofinansowuje lub zwraca koszt dojazd?

Opisana wcześniej sytuacja dotyczy właściwie wyłącznie osób bezrobotnych i chcących wejść na rynek pracy i odesłanych w związku z tym do miejsca pracy przez powiatowy urząd pracy. Jeśli planujesz poszukiwanie pracy, taki zwrot kosztów może znacząco ulżyć Ci finansowo. Pamiętaj, że możesz też zarejestrować się jako bezrobotny online.To znaczne ułatwienia.

Zupełnie inną sytuacją jest zwrot kosztów dojazdu do pracy przez pracodawcę. Ten ma charakter dobrowolny i zwykle jest sposobem przyciągnięcia nowych pracowników.  Przepisy obowiązującego w Polsce prawa nie nakładają bowiem takiego obowiązku na pracodawców. Pracownik ma natomiast prawo do otrzymania dodatkowych środków finansowych w związku z delegacją, czyli pracą poza codziennym miejscem zatrudnienia. Prawo otrzymania zwrotu kosztów dojazdów ma natomiast kilka grup zawodowych, między innymi policjanci, czy funkcjonariusze Straży Granicznej. Dotyczy to jednak zwrotów kosztów biletów za przejazd koleją lub autobusem tylko, gdy funkcjonariusz mieszka poza miejscem pełnienia służby.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły