Dodatek aktywizacyjny 2024 – wzór

dodatek aktywizacyjny

Posiadając prawo do zasiłku dla bezrobotnych, można ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Taka możliwość pojawia się dla osób, które samodzielnie znajdą pracę. W niektórych przypadkach na otrzymanie dodatku mogą liczyć także osoby skierowane do pracy przez Urząd Pracy. Dziś przedstawimy bliżej, na czym polega dodatek aktywizacyjny. Jak można go otrzymać, jakie są wymagania i gdzie złożyć wniosek? Dodatkowo w dalszej części tekstu znajdziesz wzór wniosku o dodatek aktywizacyjny.

Dodatek aktywizacyjny 2024

Mimo groźnie brzmiących zapowiedzi, pandemia z 2020 roku nie spowodowała wzrostu bezrobocia w Polsce. Wręcz przeciwnie – coraz mniej osób pozostawało bez pracy. Sytuacja na rynku pracy poprawiała się w szczególnie w 2022 roku. Wtedy odnotowaliśmy rekordowo niski poziom bezrobocia.

Przede wszystkim, osoby bezrobotne mogą liczyć na otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. To jednak nie koniec możliwości. Jedną z nich jest opisywany w dzisiejszym artykule dodatek aktywizacyjny. Udostępniono go bezrobotnym jako jedną z form aktywizacji zawodowej. Inną z takich opcji jest m.in. możliwość skorzystania z ulgi podatkowej (PIT-0) przez emerytów. Dziś również osoby poniżej 26 roku życia i uczące się skorzystają z atrakcyjnej ulgi.

Co to jest dodatek aktywizacyjny?

W największym skrócie: dodatek aktywizacyjny przeznaczony jest dla osób, które zamiast pobierać zasiłek, znajdą pracę. Można więc powiedzieć, że to forma pewnej rekompensaty. Możliwość taka dotyczy osób, które samodzielnie znajdą pracę i zarejestrowały się w Urzędzie Pracy. Rejestracja jako bezrobotny online jest obecnie najwygodniejszym sposobem. Ważne jest, aby posiadać prawo do tzw. “kuroniówki”. Mowa o prawie do zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek aktywizacyjny przysługuje również osobom, które podejmą pracę wskazaną przez Urząd Pracy. Będzie tak jednak,kiedy będzie to praca w niepełnym wymiarze czasu. Istotne jest, aby otrzymywane wynagrodzenie było niższe, niż minimalna krajowa pensja.

Dodatek aktywizacyjny to dodatkowe pieniądze do otrzymywanej pensji. Wiele osób uznaje go więc za zachętę do podjęcia zatrudnienia. Bezrobotny skorzysta z dodatkowych pieniędzy, a Powiatowy Urząd Pracy nie musi już wypłacać mu zasiłku. Każda strona na tym korzysta.

Warunki otrzymania dodatku aktywizacyjnego w 2024 roku

Kto może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny? Jest kilka warunków, które trzeba spełnić. Warunki otrzymania dodatku:

 • zarejestrowanie jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy
 • prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych
 • znalezienie pracy we własnym zakresie
 • inna możliwość: przyjęcie pracy, do której bezrobotnego kieruje Urząd Pracy, jeśli ma niepełny wymiar czasowy, a wynagrodzenie nie przekracza minimalnego w danym roku

Na otrzymanie prawa do dodatku aktywizacyjnego nie ma wpływu odbieranie świadczenia 500 plus.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że osoby spełniające takie warunki mogą się też ubiegać o otrzymanie bonu zasiedleniowego. Wtedy dodatkowym warunkiem jest znalezienie pracy poza miejscem zamieszkania. 

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny to ciekawa forma na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych. Nie w każdej sytuacji bezrobotny może jednak liczyć na otrzymanie go. W pewnych sytuacjach bezrobotny nie otrzyma prawa do dodatku aktywizacyjnego. Będzie tak, jeśli:

 • Powiatowy Urząd Pracy kieruje bezrobotnego do robót publicznych, do prac interwencyjnych lub na stanowisko częściowo refundowane z Funduszu Pracy
 • pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym
 • bezrobotny wrócił do poprzedniego pracodawcy
 • bezrobotny podejmie pracę za granicą
 • bezrobotny podejmie pracę u pracodawcy zagranicznego w Polsce
 • między umowami o pracę przerwa wyniosła tylko 1 dzień i pracownik nie zarejestrował się w Urzędzie Pracy (brak ciągłości pracy)
 • gdy prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostało zawieszone

Wysokość dodatku aktywizacyjnego w 2024 roku

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w tym roku? Kwota dodatku jest uzależniona od wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest w wysokości połowy tego zasiłku. W 2024 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi maksymalnie 1304,10 złotych brutto. Po trzech miesiącach kwota ta spada do 1024,10 zł brutto. Dodatek wynosi w 2024 roku maksymalnie 652,10 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że decyzję w sprawie wysokości wypłaty dodatku podejmuje starosta. Możliwe jest więc przyznanie dodatku aktywizacyjnego w kwocie niższej, niż 652 złote. Wiele zależy od tego, jaką pracę podejmie bezrobotny. Liczy się również wysokość otrzymywanej wtedy pensji. Otrzymując niską pensję można liczyć na wyższy dodatek aktywizacyjny. Ma to w pewnym stopniu zrekompensować niski dochód.

Kiedy wypłata dodatku aktywizacyjnego?

Kiedy jest wypłacany dodatek aktywizacyjny? Zasady wypłat świadczenia są dość proste. Różne Powiatowe Urzędy Pracy mogą mieć jednak swoje procedury w tym zakresie. Wypłata nie może jednak nastąpić później, niż 14 dni po ostatnim dniu miesiąca, za który przyznano dodatek. Dodatek wypłacane jest z dołu. Oznacza to, że otrzymasz go dopiero po przepracowanym całym miesiącu. Dodatek można otrzymać w miesięcznych odstępach. Dzień wypłaty zwykle uzależniony jest od daty złożenia wniosku.

Jeżeli natomiast chcesz otrzymać dodatek za niepełny miesiąc, Urząd obliczy kwotę dodatku proporcjonalnie. Kwota dodatku dzielona jest przez 30 dni. Następnie mnoży się ją przez liczbę przepracowanych w danym miesiącu dni.

ile wynosi dodatek aktywizacyjny

Jak długo można otrzymywać dodatek aktywizacyjny?

W przepisach znajdziemy dwie możliwości. Wszystko zależy od tego, czy bezrobotny samodzielnie znalazł pracę, czy został do niej skierowany przez PUP. Osoby, które podejmą samodzielnie znalezioną pracę, mogą liczyć na wypłatę dodatku aktywizacyjnego przez połowę czasu, kiedy mogłyby liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli to PUP skierował bezrobotnego do pracy, może otrzymywać zasiłek dłużej. Wtedy przysługuje przez cały okres, kiedy bezrobotnemu przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych.

Prawo do dodatku aktywizacyjnego ustaje w momencie, gdy objęta nim osoba przestanie pracować.

Ile wynosi dofinansowanie do gazu?

Co zawiera wniosek o dodatek ?

Poza koniecznością spełnienia wspomnianych już warunków, do otrzymania dodatku aktywizacyjnego trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Bezrobotny podejmujący zatrudnienie składa go w Powiatowym Urzędzie Pracy. Formularz znajdziemy na stronie internetowej.

Wzór wniosku o dodatek aktywizacyjny dostępny na stronie Urzędu Pracy.

We wniosku wpisujemy takie dane, jak:

 • tytuł: na przykład “Wniosek o dodatek aktywizacyjny
 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejscowość)
 • informacja, czy praca została znaleziona samodzielnie, czy bezrobotnego skierował tam PUP
 • nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy
 • data rozpoczęcia tam pracy
 • numer konta bankowego: tam otrzymasz wypłatę dodatku aktywizacyjnego
 • oświadczenie, że wnioskodawca poinformuje Urząd Pracy o ewentualnej zmianie swojego statusu zatrudnienia
 • data sporządzenia wniosku
 • czytelny podpis wnioskodawcy

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Wykonywaną pracę należy udokumentować. Do wniosku musimy więc dołączyć również zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia. Otrzymasz je od pracodawcy. Opcjonalnie może to być umowa o pracę, umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na podstawie której pracujesz.

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego – jak go złożyć?

Mamy trzy opcje złożenia wniosku o przyznanie dodatku:

 • osobiście, w oddziale Powiatowego Urzędu Pracy
 • korespondencyjnie, wysyłając dokumenty na adres PUP
 • przez Internet, w platformie praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy, do którego trzeba się skierować (lub wysłać tam list) to urząd właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Złożenie wniosku o dodatek aktywizacyjny jest bezpłatne. Nie ma ustalonego terminu na złożenie wniosku. Im szybciej to jednak zrobisz, tym szybciej otrzymasz wypłatę świadczenia.

Po przyznaniu dodatku, pamiętaj by poinformować o tym swojego pracodawcę. To ważne. W przeciwnym wypadku prawo do dodatku może nawet zostać odebrane.

Czy muszę zapłacić podatek za otrzymany dodatek ?

Beneficjent musi zapłacić podatek za otrzymany dodatek aktywizacyjny. Otrzymaną w danym roku kwotę dodatku wpisujemy w rocznym zeznaniu PIT-11. Właściwym polem jest rubryka “Inne źródła”.

O odbieraniu  dodatku aktywizacyjnego trzeba również powiadomić swojego pracodawcę. Ma on wpływ na sporządzone przez niego rozliczenia podatkowe.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

Nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych – co zrobić, by otrzymać dodatek?

Czy osoba bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych może liczyć na wypłatę dodatku? Nie. To świadczenie przeznaczone jest wyłącznie dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Jednym z nich jest posiadanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (tzw. “kuroniówki”).

Dodatek aktywizacyjny – podsumowanie

Podsumowując, dodatek aktywizacyjny przysługuje sporej grupie bezrobotnych, którzy sami znajdą pracę. Ważne jest spełnienie kilku wymagań. Do otrzymania dodatku konieczne jest wypełnienie wniosku. Jego wzór znajdziesz na rządowych stronach Urzędu Pracy. Kwota dodatku nie jest wysoka – to maksymalnie 652 złote. Finalną wysokość ustala jednak starosta. Z pewnością warto jednak ubiegać się o dodatkowe pieniądze z takiego źródła. Są cennym wsparciem, szczególnie dla osób nie zarabiających zbyt dużo. Jeśli wniosek o dodatek zostanie zaakceptowany, trzeba o tym poinformować swojego pracodawcę. To istotne, m.in. ze względu na rozliczenia podatkowe.

Źródło:

 1. https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobotni-w-urzedzie-pracy-odpowiedzi-na-najwazniejsze-pytania
 2. https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/6415272,dodatek-aktywizacyjny-ile-trwa-kiedy-jest-wyplacany.html
 3. https://lexlege.pl/ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy/rozdzial-1-przepisy-ogolne/5862/
 4. https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/swiadczenia-pieniezne/dodatek-aktywizacyjny
 5. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3646,pojecie.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły