Czym jest windykacja terenowa? Kim jest windykator terenowy?

windykacja terenowa

Pod nazwą windykacja terenowa kryją się różne czynności zmierzające do odzyskania należności. Prowadzi je windykator terenowy i mogą być wykonywane w różnych miejscach, w których przebywa dłużnik. Do takich miejsc przede wszystkim zaliczają się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce pracy lub zamieszkania. Zwykle windykację terenową poprzedzają próby kontaktu telefonicznego, mailowego i wysyłka korespondencji listownej.

Windykacja należności – na czym polega?

Rozpoczęcie procedury windykacyjnej oznacza szereg różnorodnych działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty wierzytelności i powstałego długu. Środki te określone są w obowiązujących przepisach polskiego prawa. Główny cel działań windykacyjnych to skłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania. Każde opóźnienie związane z regulowaniem zobowiązań finansowych może prowadzić do przekazania sprawy niespłaconego długu do firmy windykacyjnej.  Ta natychmiast rozpocznie swoje działania. Windykacja terenowa jest jednym z nich.

Jak wygląda windykacja terenowa?

Na czym polega windykacja należności? To wszelkie działania mające na celu skłonienie  dłużnika do spłaty swojej wierzytelności. Wierzyciel chce odzyskać swoje pieniądze, a firma windykacyjna zarabia swoją prowizję. Czym natomiast jest windykacja terenowa? Jest to jeden z legalnych sposobów na odzyskiwanie długów i regulowania należności.  Polega ona na bezpośredniej rozmowie z osobą spóźniająca się ze spłatą. W przeciwieństwie do innych sposobów windykacji, indykator terenowy odwiedza dłużnika na żywo, co często może rodzić pewne obawy i wywołać sporą dawkę stresu.

Windykacja terenowa

Spotkanie najczęściej ma miejsce w miejscu zamieszkania dłużnika lub rzadziej – w miejscu pracy. Windykator terenowy informuje o kwocie zobowiązania i stara się uzgodnić warunki spłaty. Windykacja terenowa jest stosowana równie często, jak windykacja telefoniczna. Dla firmy windykacyjnej jest nieco bardziej kosztowna i czasochłonna, za co jednak firma odbierze swoją zapłatę. To dłużnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ściągania długu. Oba rozwiązania przynoszą dobre rezultaty.

Spotkanie “w terenie” to rodzaj windykacji, który ze względu na swoją bezpośredniość działania jest bardzo ważną częścią procesu regulowania należności. Windykator terenowy odwiedza zwykle osoby, które unikają kontaktu telefonicznego lub nie ma z nimi takiego kontaktu. Dłużnik ma szansę na szybsze, polubowne rozwiązanie sprawy (windykacja polubowna),  a wierzyciel na odzyskanie pieniędzy. Jeśli się to nie powiedzie, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy a drogę sądową, co zwykle kończy się egzekucją komorniczą. Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Sposobem jest dogadanie się z wierzycielem lub reprezentującą jego interes firmą windykacyjną.

Kiedy można zastosować windykację terenową?

Rozpoczęcie procesu windykacji terenowej stosuje się najczęściej w przypadku uporczywego nieuregulowania zobowiązań. Jeżeli dłużnik stale zwleka z zapłatą zaciągniętych wcześniej zobowiązań, są podstawy do rozpoczęcia windykacji terenowej.

Sytuacje, w których dochodzi do opóźnienia w spłacie to na przykład:

Windykator podczas osobistego spotkania przypomina o zwrocie zadłużenia. Podczas spotkania wyliczane są wszystkie konsekwencje i koszty, które mogą mieć miejsce w przypadku uchylania się od wpłaty. Rozmowa ta odbywa się na poziomie psychologicznym gdzie windykator, używając stosownych argumentów, wywiera presję na osobie zadłużonej.  Windykacja terenowa jest kolejnym etapem windykacji, w przypadku braku skuteczności działania innych metod takich jak telefony lub SMS.

Kim jest windykator terenowy?

Mianem windykatora terenowego określamy po prostu pracownika firmy windykacyjnej, który udaje się do domu dłużnika.  Najczęściej są to osoby zatrudnione w podmiotach prywatnych i wbrew powszechnej opinii, nie są to funkcje urzędnicze czy państwowe. Tak samo, jak komornik sądowy, windykator ma pewne uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Jednak to komornik ma prawo do odzyskania długu w ramach władczego działania wobec dłużnika. Windykator podejmuje się realizacji zlecenia wierzytelności. Po uzgodnieniu odpowiedniej prowizji z firmą, w której powstał dług, podejmuje działania zmierzające do uregulowania długu. Szczególnie istotne jest przygotowanie do rozmowy z dłużnikiem, a zatem uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji.

Jakie uprawnienia ma windykator terenowy?

Jak przebiega proces windykacji terenowej? Wizyta w domu lub pracy ma oddziaływać na dłużnika psychicznie. Osobiste spotkanie ma zdecydowanie większy wydźwięk i nacisk, niż telefony, maile i SMS-y. U niektórych osób może powodować poczucie wstydu lub zażenowania, a nawet strach przed windykatorem. Wizyta terenowa, czyli bezpośrednie spotkanie, odznacza się bardzo dużą skutecznością ściągalności długu.  Dłużnik często spłaca swoje zobowiązanie niemal natychmiast, aby uniknąć kolejnej wizyty. Wizyta windykatora ma jeszcze jeden dodatkowy cel. Jeżeli odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub miejscu zamieszkania, windykator może ocenić sytuację finansową zadłużonego. Uzyskane informacje pozwalają oszacować, jakie są realne szanse na odzyskanie zaległości. Dane o tym, jaki majątek ma dłużnik, mogą się przydać w kolejnym etapie ściągania długu – podczas działania komornika.

Windykator nie posiada uprawnień jak urzędnik państwowy, zatem jego działanie opiera się głównie na:

 • prowadzeniu z dłużnikiem negocjacji odnośnie warunków i terminu spłaty
 • wysłania na koszt dłużnika zawiadomienia i ponagleń zmierzających do uregulowania należności
 • odwiedzin w miejscu przebywania dłużnika
 • informowaniu dłużnika o kolejnych krokach. Do takich działań należy wystawienie długu na giełdzie skierowanie sprawy do sądu ewentualnie przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej
 • rzeczowa informacja o konsekwencjach wynikających z powstałych zobowiązań

Jakich działań nie może wykonywać windykator terenowy?

Działania pracownika windykacji mają również szereg ograniczeń. Lista zakazanych praktyk jest dość długa. Warto znać swoje prawa, aby nie paść ofiarą nadużyć.

Wedle zapisów obowiązującego w Polsce prawa windykator terenowy nie może:

 • udzielać żadnych informacji o sytuacji finansowej osobom trzecim, w tym również rodzinie
 • zastraszać komornikiem lub postępowaniem sądowym
 • straszyć możliwością zajęcia naszego konta bankowego
 • grozić zajęciem naszego wynagrodzenia na poczet należności
 • zachowywać się agresywnie, nękać i uporczywie dokuczać dłużnikowi
 • windykator nie może wejść do mieszkania bez wcześniejszej zgody
 • nie może dokonać zabrania żadnego przedmiotu należącego do osoby zadłużonej
 • nie może stosować przymusu o różnym charakterze
 • nękać telefonami lub sms-ami
 • nachodzić dłużnika w nocy
 • w jakikolwiek sposób dokuczać lub naruszyć nietykalność cielesną osoby zadłużonej
 • dokonać eksmisji z mieszkania

W przypadku naruszenia przepisów prawa lub etyki pracy windykatora, dłużnik ma prawo do zaskarżenia jego działań. Nie jest to co prawda sposobem na pozbycie się firmy windykacyjnej. Powinno natomiast skutkować zmianą osoby przydzielonej do windykacji danego długu. Windykator terenowy, który posunął się za daleko, może być też pociągnięci do dalszej odpowiedzialności, w tym karnej.

Jak wygląda przyjazd windykatora?

Windykator terenowy zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich informacji związanych z realizowanym przez niego odzyskaniem długu. Najczęściej podczas spotkania przedstawia koszty egzekucyjne i sądowe, które spoczywają  na dłużniku. Może też przedstawić przebieg prawdopodobnej egzekucji komorniczej. Niekiedy świadomość dłużnika o potencjalnych konsekwencjach jest niska. Dopiero w sytuacji, kiedy zostaną mu one w jasny sposób przedstawione, skłania go do spłacenia swojego długu.

W sytuacji, kiedy należność nie może być rozliczona natychmiast, dochodzi do podpisania ugody z wierzycielem. W jej treści zapisany jest obowiązek spłaty należności w określonych ratach. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla wszystkich stron toczącego się sporu. Po każdorazowej wizycie i rozmowie z dłużnikiem windykator jest zobowiązany przekazać wszystkie informacje firmie windykacyjnej.  W zależności od przebiegu spotkania podejmowane są decyzje co do dalszych kroków i działań.

Nie masz obowiązku uczestniczyć w windykacji terenowej

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do długu, czy rzetelności informacji podawanych przez windykatora – nic nie podpisuj. Jeśli osoba wydaje Ci się nierzetelna lub zachowuje się agresywnie, nie rozmawiaj z windykatorem – nie masz takiego obowiązku. Nie oznacza to jednak, że warto w tej sytuacji zignorować dług. Skontaktuj się z wierzycielem lub firmą windykacyjną i spróbuj znaleźć jakieś rozwiązanie.

Jakie są prawa dłużnika?

Firma windykacyjna, pomimo iż posiada wiele praw, musi się liczyć też z pewnymi ograniczeniami. Istnieją przepisy, które wskazują na to, jakich działań windykator terenowy nie może robić. Jednym z nich jest zakaz wejścia do mieszkania osoby zadłużonej bez jej zgody. Niedopuszczalne jest też zajmowanie mienia przez windykatora. Takie uprawnienia posiada jedynie komornik. Mogą być one podjęte tylko w trakcie egzekucji komorniczej po prawomocnym wyroku sądu.

Wbrew prawu, są również wszelkie próby zastraszania dłużnika, jego bliskich lub stosowanie gróźb w celu odzyskania należności. Bardzo istotne jest, że pracownicy firm windykacyjnych nie mają prawa informować osób trzecich o problemach finansowych osoby, której dług dotyczy. Tak samo jak nie posiadają uprawnień do umieszczania danych o zadłużeniu w biurze informacji kredytowej (BIK). Instytucja ta zrzesza banki i tylko one mogą przekazywać tego rodzaju zawiadomienia. Dobrze o tym pamiętać, ponieważ wciąż zdarzają się incydenty związane z nadużyciami w pracy windykatorów. 

Po jakim czasie należy liczyć się z wizytą windykatora terenowego?

Jest to sprawa bardzo indywidualna. Każda firma windykacyjna działa na podstawie swoich zasady i kodeksu praktyk. Jedne będą wykonywać zlecenia terenowe już w kilka dni po otrzymaniu zawiadomienia o upływającym terminie spłaty. Inne wstrzymują się nawet do kilku miesięcy zanim podejmą działania. Każda firma windykacyjna powinna poinformować dłużnika o przyjęciu zlecenia i realizacji windykacji długu. W tym czasie należy spodziewać się wizyty, z reguły w ciągu jednego-dwóch tygodni.

Niektóre firmy windykacyjne lub wewnętrzne działy windykacji (np. w bankach lub firmach pożyczkowych) w ogóle mogą nie mieć windykacji terenowej. Wtedy po próbie kontaktu z dłużnikiem mogą od razu skierować przeciwko niemu sprawę na drogę sądową.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

Nie ma żadnych uregulowań, które zakazują wizyty negocjatora terenowego  ze strony firmy windykacyjnej. Zatem wizyta pracownika firmy, może być potraktowana ja przyjście listonosza lub kuriera. Pamiętać jednak należy o tym, że dłużnik musi zostać poinformowany o celu wizyty. Firma windykacyjna pracuje w określonych dniach i godzinach. Najczęściej są to dni robocze od poniedziałku do piątku. Niekiedy zdarzają się spotkania również w weekendy. Godziny pracy windykatora terenowego zaczynają się już od 7:00 rano w dni powszednie i trwają do 21:00. W weekendy wizyta może odbyć się między 8:00 a 20:00.  Aby zapobiec zarzutom o ewentualnym nękaniu, windykatorzy nie pracują w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

Egzekucja komornicza a windykacja terenowa

Windykator może być pełnomocnikiem wierzyciela podczas prowadzonych równolegle przez komornika sądowego czynności związanych z egzekucją długu. Tym samym istnieje możliwość, że w trakcie wizyty będą składane w imieniu komornika wszelkie wnioski egzekucyjne. Ma to na celu przyspieszenie pracy i procesu prowadzonego przez komornika. 

Windykator terenowy może zebrać materiał dowodowy, pozwalający na przeprowadzenie sprzedaży na przykład nieruchomości w procesie licytacji komorniczej. Niewiele osób ma świadomość, że windykator terenowy pełni również taką rolę Jego działania bardzo korzystnie wpływają na proces odzyskiwania wierzytelności. 

Windykacja, windykacja terenowa a egzekucja komornicza

Istnieją znaczące różnice między windykacją a egzekucją komorniczą.  Ma to również związek z osobami, które prowadzą oba te procesy. Windykację sądową prowadzi sąd, natomiast katalog osób, które mogą prowadzić tzw. windykację polubowną jest szerszy.

Uprawnieni do działania są:

 • pracownicy firmy windykacyjnej, która otrzymała zlecenie,
 • kancelaria prawna działająca na podstawie pełnomocnictwa wierzyciela 
 • wierzyciel osobiście

Egzekucję prowadzi zawsze komornik.  Jest funkcjonariuszem publicznym i tylko on ma uprawnienia do zajęcia mienia i wykonywania wyroków sądów cywilnych.

Najczęściej proces ściągania długu wygląda więc następująco. W pierwszej kolejności wierzyciel (np. pożyczkodawca, bank) wysyła żądanie zapłaty do dłużnika. Jeśli to nie pomaga, sprawa trafia do windykacji, czasem też do windykacji terenowej. Dalszy brak wpłaty oznacza rozpoczęcie sprawy sądowej, na mocy której do działania wkracza komornik.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Irena

AM komornika sodowego który Stiga 14 lat potrzebuje gototowki

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły