Czym jest transza kredytu?

Czym jest transza kredytu?

Kredyty na większą skalę różnią się nie tylko kwotą finansowania i formą spłaty, ale również rodzajem wypłaty środków. Pojęcie transzy kredytu najczęściej spotykane jest przy kredytach hipotecznych i firmowych, z których środki muszą zostać przeznaczone na określony cel. Taka forma przekazania kwoty kredytu wpływa na to, jak ów cel jest realizowany i często pozwala zoptymalizować koszty całego przedsięwzięcia. Czym jest transza kredytu i jak wpływa na zobowiązania finansowe? Odpowiedzi znajdziecie w dalszej części wpisu. 

Transza kredytu – co to takiego?

Jako transzę kredytu określa się część kwoty finansowania, która wypłacana jest zgodnie z harmonogramem. Zaciągając kredyt w transzach, klient nie dostaje od razu całej kwoty, a całość podzielona jest na części. Rozwiązanie to stosuje się najczęściej przy kredytach hipotecznych, gdzie obiektem finansowania jest nieruchomość.

Każda kolejna część kwoty kredytu zostanie wypłacona dopiero po zrealizowaniu warunków opisanych w zawartej wcześniej umowie. Przekazywanie kolejnych transz jest bezpośrednio uzależnione od dokonanych postępów, dlatego też wypłata kredytu w transzach jest dla banku znacznie bezpieczniejsza. 

W jakiej sytuacji zasadna będzie wypłata kredytu w transzach? Taka forma przekazania kwoty kredytu ma miejsce w przypadku dopiero powstających nieruchomości, jak i również przy wieloetapowych umowach, np. takich, które obejmują kupno i wykończenie mieszkania. 

Jak wygląda spłata kredytu w transzach?

Kredyt w transzach różni się nie tylko wypłatą środków, ale również tym, w jaki sposób klient będzie rozliczał się z wierzycielem. Na czas trwania wypłaty kolejnych transz klient może spłacać jedynie część odsetkową i ubezpieczenie (podobnie jak przy karencji kredytu). Dopiero po wypłacie i rozliczeniu ostatniej transzy możliwa jest spłata części kapitałowej, najczęściej również powiększonej o część odsetkową. 

Spłata kredytu powinna odbywać się zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez bank jako załącznik do kopii umowy. W dokumencie znajdują się nie tylko szczegóły dotyczące spłaty, ale również informacje o wypłacie kolejnych transz (kwoty i terminy). W harmonogramie znajdziemy także wskazanie warunków, które muszą być spełnione, aby doszło do wypłaty kolejnej części kredytu. 

Gdzie znajdę harmonogram kredytu?

Po zawarciu umowy, harmonogram otrzymasz bezpośrednio od banku, w formie papierowego dokumentu. Nie trzeba obawiać się zgubienia fizycznej wersji harmonogramu, ponieważ możliwe będzie pobranie go w postaci elektronicznej. Można to zrobić za pomocą bankowości internetowej lub z załącznika do wiadomości e-mail, którą wysłał nam bank. 

Kiedy bank wypłaci kolejną transzę kredytu?

Jedyną transzą, która zostanie przelana na konto klienta automatycznie, jest pierwsza. Od razu po zawarciu umowy z bankiem, klient może oczekiwać wypłaty środków. Wypłata każdej kolejnej transzy kredytu nie następuje automatycznie. Po spełnieniu warunków dotyczących nieruchomości, klient może złożyć dyspozycję o wypłatę następnej części. Wówczas bank w określonym umownie czasie wypłaca transzę – najczęściej w ciągu od 7 do 14 dni, ale zdarzają się od tej reguły wyjątki. Warto dokładnie zapoznać się z umową, aby poznać przewidywany czas wypłaty.

Co ważne, transza kredytu zostanie wypłacona wyłącznie wtedy, gdy do dyspozycji klient dołączy niezbędne dokumenty. Mowa o załącznikach potwierdzających stan prac za nieruchomością, a tym samym udowadniających spełnienie warunków. Będą to np. faktury za materiały i usługi budowlane. 

Uwaga: Instytucja bankowa może zlecić wykonanie inspekcji na placu budowy danej nieruchomości. Koszty związane z tym działaniem ponosi kredytobiorca. 

Co, jeśli transza kredytu opóźnia się z winy banku?

Opóźnienie wypłaty transzy kredytu może być niezwykle frustrujące i stresujące, szczególnie jeśli winowajcą okaże się sam bank. Klient znajdujący się w takim położeniu jest narażony na straty materialne. Domagając się naprawienia powstałych w ten sposób szkód, można skontaktować się bezpośrednio z bankiem, skorzystać z arbitrażu (sądownictwa polubownego) lub skierować sprawę do sądu powszechnego (państwowego). 

Kiedy bank nie wypłaci transzy kredytu?

Transza kredytu może nie zostać wypłacona, jeśli:

  • kwota poprzednich transz została wydana niezgodnie z przeznaczeniem,
  • klient zalega z płatnościami za poprzednią transzę,
  • złożona dyspozycja nie została uzupełniona stosowną dokumentacją,
  • sytuacja finansowa kredytobiorcy znacznie się pogorszyła,
  • warunki określone w umowie nie zostały spełnione,
  • wynik przeprowadzonej kontroli inwestycji jest negatywny,

Co, jeśli transza kredytu nie została wykorzystana?

Warto w tym miejscu wspomnieć o sytuacji, w której nie wszystkie środki z danej transzy zostały wykorzystane. Tego rodzaju “nadwyżka” nie przechodzi na kolejną transzę, nie może również zostać swobodnie rozdysponowana przez kredytobiorcę. 

Niewykorzystane środki zmniejszają całkowitą kwotę zobowiązania, jaką będzie musiał spłacić klient. Zmiana kwoty zobowiązania wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy, o czym warto pamiętać, bo niesie to za sobą obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty (najczęściej nieprzekraczającej 400 złotych). 

Kredyt w transzach – czy można od niego odstąpić?

Klient może w każdym momencie złożyć wniosek aby zrezygnować z kredytu w transzach, a szczegóły takiego działania dokładnie opisuje zawarta umowa. Odstąpienie od kredytu skutkuje zaprzestaniem wypłacania kolejnych transz przez bank, jak i również zmniejszeniem całkowitej kwoty zobowiązania (będzie ona pomniejszona o wszystkie przyszłe transze, które nie zostaną wypłacone klientowi). 

Ze względu na zmiany w parametrach zobowiązania, instytucja bankowa sporządzi nowy harmonogram spłaty. Tak samo jak przy niewykorzystanych środkach z transzy, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy. 

Uwaga: Możliwe jest również złożenie odpowiednio uzasadnionego wniosku o przesunięcie terminu wypłaty transzy, co również wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy. 

Kredyt w transzach – jakie są zalety i wady?

Zalety:Wady:
+ na początku okresu kredytowania spłaca się jedynie część odsetkową i ubezpieczenie– dodatkowe formalności związane z dokumentacją prac nad inwestycją
+ konieczność dokumentowania prac pozwala na lepszy nadzór nad postępem inwestycji– ryzyko wstrzymania wypłaty transz przez bank, gdy odpowiednie warunki nie zostały spełnione
+ możliwość zrezygnowania z kolejnych transz, jeśli cel został zrealizowany szybciej– brak możliwości wstrzymania wypłaty transz na nieokreślony czas
+ możliwość modyfikacji kredytu poprzez podpisanie aneksu do umowy– brak dowolności w dysponowaniu środkami z kredytu

Najczęściej zadawane pytania

Transza kredytu – co to jest?

Jako transzę kredytu określamy część kwoty kredytu, wypłacaną klientowi zgodnie z harmonogramem. Kredyt w transzach oznacza zobowiązanie, które nie zostanie wypłacone klientowi od razu w całości. Jest to forma wypłaty środków popularna w przypadku inwestycji związanych z nieruchomościami. 

Na co można przeznaczyć kredyt w transzach?

Kredyt w transzach to najczęściej zobowiązanie opiewające na większą kwotę, z konkretnym celem finansowania, takim jak budowa lub kupno i remont nieruchomości. Wydanie środków niezgodnie z przeznaczeniem może wiązać się z brakiem wypłaty kolejnej transzy przez bank. 

Ile czeka się na transzę kredytu?

Aby uzyskać transzę kredytu, konieczne jest złożenie stosownej dyspozycji uzupełnionej niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi postępy nad inwestycją. Na otrzymanie kolejnej transzy czeka się najczęściej od 7 do 14 dni. 

Czy można zrezygnować z transzy kredytu?

Zrezygnowanie z transzy kredytu jest możliwe, ale wymaga złożenia do banku stosownego wniosku, a następnie podpisania aneksu do umowy. Skutkiem rezygnacji z transzy jest zmniejszenie całkowitej kwoty należnej do spłaty. 

Czy bank może odmówić wypłaty transzy?

Bank może odmówić wypłaty transzy, jeśli klient wydał środki niezgodnie z przeznaczeniem, nie rozliczył poprzedniej transzy lub nie wywiązał się z obowiązków umownych, dotyczących inwestycji.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły