Czym jest sankcja darmowego kredytu? Kiedy ma zastosowanie? 

sankcja darmowego kredytu

Korzystając z pożyczek i kredytów, jesteś chroniony jako konsument. Ustawa o kredycie konsumenckim określa szereg zasad i norm, dzięki którym zainteresowani mogą liczyć na uczciwe wsparcie finansowe. Przewidziane są również sankcje, które dotyczą sytuacji, w których interes konsumenta został naruszony przez wierzyciela. Na jaką ochronę mogą liczyć pożyczkobiorcy? Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. 

Sankcja darmowego kredytu – czym jest?

Pod pojęciem sankcji darmowego kredytu rozumie się szereg konkretnych zasad, jakie zawiera Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Celem sankcji jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami zarówno ze strony instytucji bankowych, jak i firm pożyczkowych. 

Sankcja darmowego kredytu określona jest w art. 45 wcześniej wspomnianej ustawy:

Art. 45. 1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Do jakich zapisów odnosi się sankcja?

Treść sankcji odnosi się bezpośrednio do dwóch artykułów z ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 29 zawierana umowa kredytowa musi przyjąć formę pisemną (dopóki odrębne przepisy nie przewidują wyjątków). Art. 30 ustala, jakie informacje na temat obu stron i zobowiązania powinny znaleźć się w treści zawieranej umowy. 

Jak działa sankcja kredytu darmowego?

Zasada działania opisywanej sankcji jest bardzo prosta. Jeżeli wierzyciel naruszy wcześniej przytoczone przepisy znajdujące się w ustawie o kredycie konsumenckim, to konsument może zwrócić kwotę zobowiązania bez brania pod uwagę kosztów takich jak oprocentowanie, odsetki i prowizja. 

W skrócie, taka sytuacja oznacza dla wierzyciela utratę dochodu z udzielenia pożyczki lub kredytu. Jednocześnie czyni to zobowiązanie pozbawionym wszelkich opłat, przez co spłata działa na warunkach podobnych do darmowej chwilówki. Sankcje są więc skutecznym sposobem na to, aby zmusić wierzycieli do przestrzegania prawa. 

Jakie są inne skutki sankcji darmowego kredytu?

Poza zwolnieniem kredytobiorcy z dodatkowych opłat, w poszczególnych przypadkach przewiduje się również inne konsekwencje:

 • spłata zobowiązania podzielona jest na równe, miesięczne raty, jeżeli wierzyciel nie określił w umowie konkretnych warunków i terminów,
 • okres spłaty wynosi ustawowo 5 lat, jeżeli wartość zobowiązania nie przekracza 80 000 złotych, a umowa nie przewiduje terminu spłaty,
 • okres spłaty wynosi ustawowo 10 lat, pod warunkiem że wartość zobowiązania jest większa niż 80 000 złotych, a termin spłaty nie jest przewidziany w umowie. 

Jakich kredytów dotyczy sankcja?

Sankcję wynikającą z ustawy stosuje się, gdy dany kredyt lub pożyczka jest świadczony na zasadach kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że tego rodzaju ochrona konsumenta dotyczy zobowiązań, których kwota nie przekracza 255 550 złotych. Sankcja darmowego kredytu ma zastosowanie m.in. przy kredytach gotówkowych, chwilówkach, pożyczkach, kredytach samochodowych i wielu innych produktach finansowych. Wsparcie finansowe na większą skalę, np. kredyt hipoteczny, nie będzie objęte warunkami ustawy o kredycie konsumenckim. 

Uwaga: Jeżeli kredyt został zaciągnięty w innej walucie, to jego równowartość po przewalutowaniu również nie może przekraczać 255 550 złotych, aby można go było uznać za kredyt konsumencki. 

Kiedy sankcja darmowego kredytu ma zastosowanie?

W jakich przypadkach można uznać, że wierzyciel naruszył prawo podczas udzielania kredytu lub pożyczki? Okazuje się, że takich sytuacji może być sporo, i wystarczy jedno niedopatrzenie w treści umowy, aby sankcja mogła mieć zastosowanie. 

Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie, gdy umowa kredytowa:

 • nie zawiera najważniejszych danych dotyczących stron umowy, w tym imienia, nazwiska i adresu każdego z podmiotów będących stroną umowy,
 • została zawarta w innej formie niż pisemna, a żadne odrębne przepisy nie przewidywały takiej możliwości,
 • nie określa szczegółów zobowiązania: rodzaju, kwoty finansowania, sposobu wypłaty środków i zmienności oprocentowania, 
 • nie zawiera szczegółów dotyczących spłaty zobowiązania, czyli kwot i terminów,
 • pomija informacje dotyczące dodatkowych kosztów: prowizji, oprocentowania, ubezpieczenia i marży, 
 • nie określa zasad, terminu i konsekwencji odstąpienia konsumenta od umowy, jak i nie zawiera zapisu o obowiązku zwrotu należnej kwoty przy odstąpieniu,
 • nie informuje klienta o jego prawie do spłaty zobowiązania przed terminem, z wyszczególnieniem prawa do otrzymania zwrotu prowizji,
 • przewiduje koszty kredytu w kwocie większej, niż pozwalają na to przepisy,
 • nie informuje o skutkach zaległości w spłacie kredytu, z wyszczególnieniem dodatkowych opłat jakie mogą zostać naliczane. 

Jak odwołać się do sankcji kredytu darmowego?

Upewniłeś się, że wierzyciel na skutek swoich działań naruszył przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego? Chcąc odwołać się do sankcji kredytu darmowego należy złożyć stosowne oświadczenie, a następnie przekazać takie pismo do placówki banku lub pożyczkodawcy. Można to zrobić poprzez osobistą wizytę lub za pośrednictwem poczty. 

Ile czasu ma konsument na złożenie takiego oświadczenia? Jest to rok od daty wykonania umowy, czyli 12 miesięcy od spłaty zobowiązania. Jeżeli sankcja darmowego kredytu ma zastosowanie gdy klient spłacił całą należność, to może liczyć na zwrot prowizji i odsetek, jeśli takowe zostały pobrane. W przypadku zastosowania sankcji jeszcze podczas spłaty, klient jest zwolniony z wspomnianych opłat. 

Czy warto powołać się na sankcję?

Sankcja kredytu darmowego to opcja, z której zdecydowanie warto skorzystać jeżeli nasze prawa konsumenta zostały naruszone. W ten sposób można wiele zyskać – pozbawić nieuczciwego wierzyciela dochodu z kredytu, a jednocześnie zapewnić sobie spłatę należności na korzystniejszych warunkach. Jeżeli nie masz pewności, czy w Twoim przypadku rzeczywiście doszło do takiego naruszenia, to najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po profesjonalną pomoc prawną. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły